Dostawa akcesoriów i szkła laboratoryjnego

Dane organizatora KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BYDGOSZCZY
85-090 BYDGOSZCZ
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 7
Tel. 52 525 50 10
Fax. 52 525 50 17
E-mail sekretariat-komendanta@bg.policja.gov.pl
WWW www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat Bydgoszcz
Treść zamówienia SZPiFP-134-22 Dostawa akcesoriów i szkła laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia SZPiFP-134-22 Dostawa akcesoriów i szkła laboratoryjnegoDostawa akcesoriów i szkła laboratoryjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający ilości, minimalne parametry, pojemności jakim mają odpowiadać oferowane produkty został określony przez Zamawiającego w załącznikach do SWZ. SZPiFP-134-22
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=kujawsko-pomorska.policja.gov.pl_1670915193322
LINK do SIWZ http://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/urzad/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargow/131876,SZPiFP-134-22.html
CPV 19.50.00.00, 33.79.30.00, 38.00.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy (Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu) 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy (Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu) 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Nie dotyczy (Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych) 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Treść oferty stanowią niżej wymienione oświadczenia: 1) Formularz „Oferta” – złożony zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, 2) Formularz cenowy – złożony zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1A do SWZ. 2. Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowana wykonawcy: a) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit. a, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w formularzu ofertowym dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów 3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w rozdz. V ust. 3 i 5 SWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne przez wykonawców Oświadczenie (załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie np.: każdy członek konsorcjum i każdy wspólnik spółki cywilnej. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia wobec każdego z wykonawców występujących wspólnie. 4. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo PL, tel. 47 751 53 21, e-mail przetarg@bg.policja.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 60 dni
Miejsce i termin składania ofert KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BYDGOSZCZY
85-090 BYDGOSZCZ
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 7

2022-12-20

Sposób składania ofert Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przekazać za pośrednictwem Platformy pod adresem: www.platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-01-18
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
czas dostawy 20
termin wymiany towaru 20,00
Uwagi 2022/BZP 00489574/01

Dostawy
SZPiFP-134-22 Dostawa akcesoriów i szkła laboratoryjnego
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 091362152
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 7
1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz
1.5.3.) Kod pocztowy: 85-090
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 – Bydgosko-toruński
1.5.7.) Numer telefonu: 47 751 53 21
1.5.8.) Numer faksu: 47 751 53 19
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@bg.policja.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – organ władzy publicznej – organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
SZPiFP-134-22 Dostawa akcesoriów i szkła laboratoryjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-352ea2e0-7a04-11ed-b4ea-f64d350121d2
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00489574
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-12
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00096406/30/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.31 Dostawa akcesoriów i szkła laboratoryjnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/urzad/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargow
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz lub przetarg@bg.policja.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określają:
„REGULAMIN platformazakupowa.pl” oraz „Instrukcja dla Wykonawców platformazakupowa.pl”. Regulamin znajduje się stronie głównej Platformy, natomiast Instrukcja dostępna jest pod danym postępowaniem w polu „Wymagania i specyfikacje” wybierając „Pod linkiem”.
Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania
ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej zamawiającego wynosi 26 MB. Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu
przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych: a)Specyfikacja połączenia: Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: -stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, -komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
nowsze wersje,
-zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, z wyjątkiem Internet Explorer (Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Microsoft Explorer ze względu na wycofanie się ze wspierania tej przeglądarki przez firmę Microsoft),
-włączona obsługa JavaScript, -zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
b)Format przesyłanych
danych:-Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych zgodnie z Załącznikiem nr 2 „Formaty danych oraz
standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do
realizacji zadań publicznych” do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w szczególności: .txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp;
.doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv, .zip, .tar, .gz, (.gzip), .7Z. – Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls
.jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
-W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku”.
c)Szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą
protokołu TLS 1.3. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostałe informacje w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych
dot. korespondencji elektronicznej określone zostały w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85 – 090 Bydgoszcz, tel. 47 751-53-20, fax 47 75-
53-19, e-mail: przetarg@bg.policja.gov.pl.
2)kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy: tel. 47 751-12-30, adres
email: iod.kwp@bg.policja.gov.pl;
3)Pani/Pana dane osobowe, zebrane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 ustawy Pzp;
5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 – 4 ustawy Pzp, jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy, nie dłużej jednak niż przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji oraz przepisów dotyczących projektów współfinansowanych ze środków UE; 6)obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a)na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b)na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c)na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych;
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 19 i 76 ustawy z dnia 11 września 2019rPrawo zamówień publicznych, informuję że:
1) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą, nie może też naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłaszanie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania,
2. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
3. Udostępnianie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18 ust. 3–6 ustawy, stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są
przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1– 3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SZPiFP-134-22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa akcesoriów i szkła laboratoryjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający ilości, minimalne parametry, pojemności jakim mają odpowiadać oferowane produkty został określony przez Zamawiającego w załącznikach do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33793000-5 – Laboratoryjne wyroby szklane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
19500000-1 – Guma i tworzywa sztuczne

38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Punkty zaokrąglane będą do dwóch
miejsc po przecinku. Maksymalną ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta, wynosi 100. Szczegółowy sposób oceny ofert w każdym z kryteriów określa rozdział XIV SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany towaru
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy (Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu)
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy (Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu)
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Nie dotyczy (Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych)
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Treść oferty stanowią niżej wymienione oświadczenia:
1) Formularz „Oferta” – złożony zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ,
2) Formularz cenowy – złożony zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1A do SWZ.
2. Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowana wykonawcy:
a) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie,
podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru,
b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit. a, jeżeli zamawiający może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w formularzu ofertowym dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów
3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w rozdz. V ust. 3 i 5 SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne przez wykonawców Oświadczenie (załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie np.: każdy członek konsorcjum i każdy wspólnik spółki cywilnej. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia wobec każdego z wykonawców występujących wspólnie.
4. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Rodzaj i zakres zmian umowy zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-20 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przekazać za pośrednictwem Platformy pod adresem: www.platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-20 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-18

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij