Dostawa akcesoriów do pipet automatycznych

Dane organizatora POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
35-959 RZESZÓW
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12
Tel. 17 865 11 00
Fax. 17 854 12 60
E-mail rekrut@prz.edu.pl
WWW www.portal.prz.edu.pl/
Województwo podkarpackie
Powiat Rzeszów
Treść zamówienia Dostawa akcesoriów do pipet automatycznych. Dostawa filtrów do central wentylacyjnych dla Politechniki Rzeszowskiej…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa akcesoriów do pipet automatycznych. Dostawa filtrów do central wentylacyjnych dla Politechniki Rzeszowskiej
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=przetargi.propublico.pl_1649750899220
LINK do SIWZ http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=55811
CPV 33.69.63.00, 42.91.35.00
Osoba do kontaktu Michał Pękala – tel. (17) 743 22 04; e-mail m.pekala@prz.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 1. Zadanie częściowe nr 1: do 14 dni od daty podpisania umowy. 2. Zadanie częściowe nr 2: do 14 dni od daty podpisania umowy.
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
35-959 RZESZÓW
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12

2022-04-15

Sposób składania ofert POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12, 35-959 RZESZÓW Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena:100
Uwagi OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Znak sprawy: NA/O/75/2022
I. ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
NIP: 813-026-69-99
Zamówienie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych [Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129 z późn. zm.] na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
Osoba prowadząca postępowanie:
Michał Pękala – tel. (17) 743 22 04; e-mail m.pekala@prz.edu.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Nr zadania
Opis
1
Temat:
Zadanie częściowe nr 1: Dostawa akcesoriów do pipet automatycznych.
Wspólny Słownik Zamówień:
33696300-8 odczynniki chemiczne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup poniżej wymienionych odczynników:
1. Końcówki do pipet automatycznych VERTEX o poj. 10 ul, wydłużone z filtrem, sterylne, niskoretencyjne, przezroczyste, pakowane w rakach, wolne od RNaz/DNaz, niepirogenne, kompatybilne z pipetami GILSON PIPETMAN® L, nr katalogowy: 4137NSFS; pakowane w opakowanie zbiorcze 1op (10×96 sztuk) zamawiana ilość: 10 opakowań zbiorczych
2. Końcówki do pipet automatycznych VERTEX o poj. 100 ul, z filtrem, sterylne, niskoretencyjne, przezroczyste, pakowane w rakach, wolne od RNaz, DNaz, DNA inhibitorów PCR i pirogenów, kompatybilne z pipetami GILSON PIPETMAN® L, nr katalogowy: 4237NBFS; pakowane w opakowanie zbiorcze 1 op. (10×96) sztuk zamawiana ilość: 6 opakowań zbiorczych
3. Końcówki do pipet automatycznych VERTEX o poj. 200 ul, z filtrem, sterylne, niskoretencyjne, przezroczyste, pakowane w rakach, wolne od RNaz, DNaz, DNA inhibitorów PCR i pirogenów, kompatybilne z pipetami GILSON PIPETMAN® L, nr katalogowy: 4237NSFS; pakowane w opakowanie zbiorcze 1 op. (10×96) sztuk zamawiana ilość: 4 opakowania zbiorcze
4. Końcówki do pipet automatycznych VERTEX o poj. 1000 ul, z filtrem, sterylne, niskoretencyjne, przezroczyste, pakowane w rakach, wolne od RNaz, DNaz, DNA inhibitorów PCR i pirogenów, kompatybilne z pipetami GILSON PIPETMAN® L, nr katalogowy: 4337NSFS; pakowane w opakowanie zbiorcze 1 op. (10×96) sztuk zamawiana ilość: 10 opakowań zbiorczych
Ze względu na kontynuację wcześniejszych badań i konieczność powtarzalności uzyskiwanych wyników w konkretnych procedurach konieczny jest zakup akcesoriów zgodnie z wymienionymi numerami katalogowymi. Akcesoria muszą być ponadto kompatybilne z posiadanym sprzętem do wykonywania badań.
NIE MA MOŻLIWOŚCI stosowania zamienników.
2
Temat:
Zadanie częściowe nr 2: Dostawa filtrów do central wentylacyjnych dla Politechniki Rzeszowskiej
Wspólny Słownik Zamówień:
42913500-4 filtry wlotu powietrza
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zamówienia.
Produkty dostarczone przez wykonawcę muszą posiadać atest PZH na filtry kieszeniowe/kasetonowe i tkaninę filtracyjną oraz badania filtrów zgodne z wymogami norm PN-EN ISO 16 890:2017-01 lub inne równoznaczne.
RÓWNOWAŻNOŚĆ:
Ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych projektów, badań naukowych i eksperymentów Zamawiający w części zadań wymienia nazwę producenta oraz jego numer katalogowy jednocześnie dodaje, że dopuszcza dostawę produktów równoważnych.
Przez równoważny należy rozumieć produkt o właściwościach nie gorszych niż podane w załącznikach określonych dla każdego zadania. Ze względu na specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Użyty przez Zamawiającego w załącznikach nr katalogowy i nazwa producenta, oznacza klasę produktu oraz minimum techniczne i jakościowe przedmiotu Zamówienia oczekiwane przez Zamawiającego i będzie stanowił podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych-NIE DOTYCZY ZADANIA CZĘŚCIOWEGO NR 1
Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot dostawy spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
W celu potwierdzenia równoważności, Wykonawca musi bezwzględnie załączyć do każdego proponowanego artykułu równoważnego jego dokładny opis, nazwę producenta i numer katalogowy oraz załączyć do oferty stosowne dokumenty (specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości, karty charakterystyki oferowanych produktów równoważnych lub inne równoważne dokumenty), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. Wykonawcy proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów
Wszelkie ryzyka (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem równoważności spoczywają na Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać, we wskazanym terminie, dostarczenia próbek oferowanych produktów (wielkość próbki: 1 opakowanie)- w celu przeprowadzenia badania ich równoważności.
W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Wykonawcy, ewentualne badanie i ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję uprawnioną do tego, która wykonuje tego typu analizy na koszt Wykonawcy.
Powyższe działania mają nas ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nieodpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Zaoferowany przedmiot zamówienia musi spełniać:
• wymagania określone przez Zamawiającego w szczególności, musi być tożsamy pod względem charakterystyki analitycznej;
• wymagania pozwalające na kontynuację prac doświadczalnych w ramach badań prowadzonych przez Zamawiającego, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń;
W przypadku zaoferowania produktu wskazanego z nazwy przez Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobowiązany do opisywania tego produktu, a jedynie do wskazania nazwy, modelu, producenta, numeru katalogowego. Produkty wskazane z nazwy przez Zamawiającego spełniają wszystkie wymogi i parametry jakościowe.
Zaoferowane przez Wykonawcę produkty do badań o parametrach /właściwościach równoważnych nie mogą spowodować konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych akcesoriów.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane użytkowaniem dostarczonych przez Wykonawcę produktów, w szczególności za uszkodzenie sprzętu na których wykonywane są analizy laboratoryjne.
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy sprzętu w w/w przypadku.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.
1. Zamawiający DOPUSZCZA składanie ofert częściowych
2. Wykonawcy mogą składać oferty w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.
3. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
4. Zamawiający NIE DOPUSZCZA składania ofert wariantowych
III. TERMIN REALIZACJI
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:
1. Zadanie częściowe nr 1: do 14 dni od daty podpisania umowy.
2. Zadanie częściowe nr 2: do 14 dni od daty podpisania umowy.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde z zadań częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Oferta i wszystkie załączniki powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia
6. Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane.
7. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty
8. Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
Oferta powinna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy – numer NIP, REGON firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.
Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC
V. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: cena oraz gwarancja, czas realizacji zamówienia, itp.,
Nr
Nazwa kryterium
Waga
1
Cena
100 %
Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium
Wzór
1
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
– Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
– Cof – cena podana w ofercie
Cena w formularzu ofertowym musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę w ww. kryteriach oceny ofert
VI. BADANIE OFERT
BADANIE OFERT:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający w pierwszej kolejności dokona rankingu złożonych ofert na podstawie kryteriów oceny ofert, a następnie dokona badania oferty najkorzystniejszej. W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza będzie podlegała odrzuceniu, proces badania ofert zostanie przeprowadzony w stosunku do kolejnej oferty w rankingu.
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Oceniane będą wyłącznie oferty:
a) kompletne,
b) złożone zgodnie z terminem wyznaczonym w niniejszym zaproszeniu,
c) zgodne z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
d) niepodlegające odrzuceniu
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:
1. Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.
2. Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania.
3. Oferty złożone po terminie.
4. Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
VII. TERMINY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail m.pekala@prz.edu.pl, z zaznaczeniem w tytule wiadomości:
NA/O/75/2022 – oferta na:
Zadanie częściowe nr 1: Dostawa akcesoriów do pipet automatycznych *
Zadanie częściowe nr 2: Dostawa filtrów do central wentylacyjnych dla Politechniki Rzeszowskiej*
*- niepotrzebne skreślić
W terminie do dnia 2022.04.15 do godz. 10.00.
Termin związania ofertą: 30 dni
Termin otwarcia ofert: 2022.04.15, godz. 10.15
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone
W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert
IX. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Zamawiający nie stawia warunków udziału w niniejszym postępowaniu
X. Wraz z ofertą należy złożyć:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
2. Broszura produktowa/katalog produktowy/specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego (w języku polskim).
W przypadku podmiotów zagranicznych:
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
XI. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA
1. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: m.pekala@prz.edu.pl.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
XII. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.
________________________
Data dodania 2022-04-12
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij