Doposażenie pracowni systemów kontroli pomiarowych-oscyloskopy, mierniki mikroskopy

Dane organizatora POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24
Tel. 12 628 20 00
Fax. 12 628 20 71
E-mail kancelaria@pk.edu.pl
WWW www.pk.edu.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Doposażenie pracowni systemów kontroli pomiarowych-oscyloskopy, mierniki mikroskopy

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Doposażenie pracowni systemów kontroli pomiarowych-oscyloskopy, mierniki mikroskopy
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=pk.edu.pl_1694166098054
LINK do SIWZ http://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=109&catid=27&lang=pl&Itemid=415
Osoba do kontaktu W sparawach specyfikacji: Piotr Fornal tel. 12 637 06 66 piotr.fornal@pk.edu.pl
W pozostałych, nie związanych ze specyfikacją Agnieszka Krakowska tel. 12 628 22 47 akrakowska@pk.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 14 dni od dnia podpisania umowy
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24

2023-09-18

Sposób składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, WARSZAWSKA 24, 31-155 KRAKÓW Godzina: 15:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
dla zamówień o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 zł netto (bez podatku VAT)
Zamawiający:
Politechnika Krakowska, Dział Eksploatacji Zaopatrzenia, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków na wniosek Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki
1. Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
1. Oscyloskop cyfrowy z USB i analiza stanów logicznych – 1 szt.
2. Oscyloskop cyfrowy z USB – 5 szt.
3. Generator funkcji z USB – 2 szt.
4. Miernik uniwersalny z USB – 6 szt.
5. Zasilacz laboratoryjny USB – 6 szt.
6. Mikroskop stereoskopowy z USB – 1 szt.
(Opis i zakres przedmiotu zamówienia)
2. Warunki udziału w postępowaniu
3. Inne istotne warunki zamówienia:
Wymagany termin realizacji: 14 dni od dnia podpisania umowy Okres gwarancji: producenta
Warunki płatności: faktura VAT z odroczonym terminem płatności Kary umowne:………………………………………….
4. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:
Cena -100 %
Zgodność z wymaganiami zamawiającego –
Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:……………………………………
5. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagane warunki oraz taką, która uzyska największą liczbę punktów zgodnie z wyżej przyjętymi kryteriami.
Do wyboru Wykonawcy powyższego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11.09.2019r Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 1
6. Wszelkich informacji udziela:
W sparawach specyfikacji: Piotr Fornal tel. 12 637 06 66 piotr.fornal@pk.edu.pl
W pozostałych, nie związanych ze specyfikacją Agnieszka Krakowska tel. 12 628 22 47 akrakowska@pk.edu.pl
7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy (wraz z ewentualnymi załącznikami – parametry techniczne, atesty itp.) przesłać na adres e-mail akrakowska@pk.edu.pl do dnia 18.09.2023 r. do godziny 15.00
8. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym tj. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia,
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie:
a) Zarządzenia nr 67 Rektora PK z dnia 22 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Krakowskiej,
b) Zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.
5) Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na podstawie zawartej umowy,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub w okresie niezbędnym do wyżej wskazanych celów przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej,
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu, brak ich podania spowoduje brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy,
8) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy uczelni oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postępowania zgodnie z Zarządzeniem Rektora 67 z dnia 22 grudnia 2016 r., z późn. zm. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
10) posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Starszy specjaiisi
mgr fnż. Mariusz Szczęsn.
data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej realizującej zakup
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.
oscyloskop cyfrowy z USB i analiza stanów logicznych, lszt.
Pasmo 150MHz
ilość kanałów 2 + próbkowania 4 GSa/s + pamięci do 100 Mpts, + 9 wyświetlacz + szybkość odświeżania 300.000 wfms/s,
analizator widma,
16-kanałowy analizator logiczny, generator przebiegów arbitrralnych.
cyfrowy woltomierz,
licznik częstotliwości oraz jeden analizator protokołów RS232/UART, I2C, SPI, CAN, LIN, I2S, FlexRay. oraz MILSTD-1553.
Oprogramowanie do współpracy z komputerem
Oscyloskop cyfrowy RIGOL MSO5152-E 150MHz 4GSa/S lOOMpts 2+16CH seria
MS05000E
Oscyloskop cyfrowy z USB 5szt.
Pasmo 50 MHz, 4 kanały
Częstotliwość próbkowania 1 GSa/s
Pamięć akwizycji 24 Mpkt
Częstotliwość odświeżania do 30 000 przebiegów na sekundę
Opcjonalne nagrywanie ramek: do 60 000 ramek
Niski poziom szumów, wzmocnienie od 1 mV/dz do 10 V/dz
LAN (LXI Core Device 2011), USB Host & Device, AUX
Wyświetlacz 7 cali o rozdzielczości WVGA (800×480)
4 sondy pasywne (150 MHz) PVP2150 Oprogramowanie do współpracy z komputerem
Oscyloskop cyfrowy Rigol DS1054Z + PULSOKSYMETR 4Ch 50MHz,
Generator funkcji z USB 2szt.
2 kanały
Max. częstotliwość 25 MHz
Próbkowanie 125 MSa/s, rozdzielczość pionowa 16 bitów
Rozdzielczość częstotliwości 1 pHz
4.3 TFT kolorowy ekran DOTYKOWY
Wbudowane przebiegi: Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise, DC, Dual-tone
Przebiegi zaawansowane: PRBS, RS232, Sequence
Wbudowane przebiegi arbitralne: 160 typów przebiegów,w tym: Sine, Exponential Rise, Exponential Fali, ECG, Gauss. HaverSine, Lorentz.
Oprogramowanie do współpracy z komputerem
Generator Arbitralny RIGOL DG822 – 2 kanały, 25MHz, 8Mpts/ch, 125 MSa/s – RIGOL seria DG800
Miernik uniwersalny z USB 6 szt.
– Wyświetlacz: 22999, rozdzielczość 10uV i lOnA
– Pomiar RMS ACV i ACA,
– USB 2.0- interfejs do przesyłania danych pomiarowych z komputerem,
– Diodowy test ciągłości,
– DATA, MAX, MIN, HOŁD,
– Automatyczny i ręczny wybór zakresu,
– automatyczne wyłączenie zasilania,
– przewody pomiarowe, pokrowiec, kabel interfejsu USB, Oprogramowanie do współpracy z komputerem
Multimetr cyfrowy z bargrafem i USB PeakTech 3430
Zasilacz laboratoryjny z USB 6szt.
Zakres napięć: 0 – 30 V
Zakres natężenia prądu: 0 – 5 A
Regulacja parametrów
Napięcie: =< 0.01% +2 mV
Natężenie: =< 0.1% +1 OmA
Dokładność nastawy parametrów:
Napięcie: 10 mV
Natężenie: 1 mA
Płynna regulacja napięcie w całym zakresie
Płynna regulacja natężenia w całym zakresie
Zapis i odczyt z pamięci urządzenia
Sterowanie za pomocą oprogramowania przez przewód USB lub portu RS232
Funkcja blokowania przycisków
Oprogramowanie do współpracy z komputerem
Zasilacz laboratoryjny Korad KA3005P 0-30V 5A USB
Mikroskop stereoskopowy z USB lszt.
Mikroskop stereoskopowy z ZOOM i kamerą USB
Para soczewek zoom 0,7X do 4,5X
oraz parę okularów EWF 10X / 20 z muszlami ocznymi.
Głowica 45stopn. ma dwustronną korekcję oka, a odstęp źrenicy można regulować w zakresie 51-75 mm.
Bezstopniowe powiększenie od 7X do 45X
Pole widzenia od 4,5 do 28 mm
Odległość robocza wynosi 100 mm statyw z regulowanym oświetleniem 12 V /15 W oraz oświetleniem halogenowym. Oprogramowanie do współpracy z komputerem
Dane techniczne kamery USB: 3 megapiksele, oprogramowanie do edycji obrazu Możliwość zapisywać obrazy, zliczać obiekty oraz mierzyć długości, kąty i obszary.
Mikroskop stereoskopowy Hogetex z ZOOM i kamerą USB
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij