Chromatografy

Dane organizatora ORLEN LABORATORIUM S.A.
09-411 PŁOCK
CHEMIKÓW 7
Tel. 24 256 81 25
Fax. 24 367 74 80
E-mail biuro@orlenlaboratorium.pl
WWW www.orlenlaboratorium.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Płock
Treść zamówienia Chromatografy – HVO – 2024

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Chromatografy – HVO – 2024Szanowni Państwo, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż, dostawę i uruchomienie chromatografów dla Spółki. Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania przedstawiono w Załącznikach do postępowania. Oferent ma możliwość złożenia oferty na całość, jak i na wybrane pozycje. ORLEN Laboratorium Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy w Łodzi pod numerem: 0000628738 NIP: 774-27-43-094, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 9.977.130,00 zł, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT Informacja dodatkowa dla potencjalnych oferentów: W przypadku pytań – proszę o kontakt poprzez Platformę Connect. Proszę pod treścią pytań, jak i w załącznikach NIE umieszczać danych identyfikujących Państwa firmę (system wyświetla dane firmy, jak i dane osoby zadającej pytanie)
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-08/pl08-LAB_2_000341_23.zip
LINK do SIWZ http://connect.orlen.pl/app/outRfx/338832/supplier/status
Osoba do kontaktu Monika Machulska-Niździńska
242568139; 605199292 monika.machulska@orlen.pl
Miejsce i termin składania ofert ORLEN LABORATORIUM S.A.
09-411 PŁOCK
CHEMIKÓW 7

2024-01-22

Sposób składania ofert ORLEN LABORATORIUM S.A., CHEMIKÓW 7, 09-411 PŁOCK Godzina: 18:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: TAK
Uwagi Weź udział w zapytaniu ofertowym Numer zapytania ofertowego
LAB/2/000341/23 Rozpoczęcie składania ofert 05-01-2024 08:00
Zakończenie składania ofert 22-01-2024 18:00
Termin zadawania pytań 17-01-2024 18:00
Kategorie zakupowe (O.01.001) Aparatura i wyposażenie do analiz laboratoryjnych
Typ rundy zapytania Otwarty
Składanie ofert Na wybrane pozycje
Dostępne waluty PLN
Przejdź do Pytań i Odpowiedzi Zamknij sekcję Pytań i Odpowiedzi Przedmiot oferty Lp. Nazwa pozycji Ilość
1 Chromatograf gazowy – aminy 1 SZT
Opis Chromatograf gazowy

Kryteria merytoryczne
Nazwa
Oferta techniczna – w tym miejscu należy przedstawić specyfikację techniczną oferowanego aparatu oraz informacje potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w pkt. I niniejszego Zapytania. W części tej winna być zawarta specyfikacja oferowanego zestawu z przedstawieniem wszystkich elementów wchodzących w skład zestawu wraz z wyczerpującymi i konkretnymi odpowiedziami na wszystkie podane w Zapytaniu ofertowym zagadnienia, w formie zwięzłych opisów; przedstawienie wymagań warunków lokalowych i środowiskowych niezbędnych do prawidłowej pracy aparatu (opis w pliku Excel bądź załączenie w formie plików); w tym miejscu należy załączyć m.in.: >>>>> wypełniony załącznik Excel Załącznik nr 1 „Techniczny” (w wersji edytowalnej) >>>>> wypełniony, podpisany i zeskanowany Załącznik 2 – Oświadczenie Oferenta, >>>>> w przypadku chromatografu C – wymagane przedstawienie Dokumentu/-ów potwierdzających doświadczenie serwisu we wdrażaniu ASTM D 2887. Jeżeli którekolwiek z wymagań wyszczególnionych w Zapytaniu nie jest spełnione w części lub całości, prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu. W części technicznej NIE WOLNO dodawać załącznika z kalkulacją cenową – w przypadku załączenia oferty handlowej w pozycjach technicznych zastrzegamy możliwość odrzucenia oferty bez rozpatrywania
Termin realizacji kompletnej usługi – wymagana realizacja kompletnej usługi do 30.06.2024 zakończone podpisaniem Protokołu Odbioru. Prosimy o wskazanie daty, do kiedy wymagane jest przez Państwa otrzymanie zamówienia by realizacja dostawy do w/w terminu była możliwa. / Delivery date
Gwarancja (w miesiacach) liczona od dnia podpisania Protokołu Odbioru (wymagana min. 12 miesięcy: chromatograf A i B, 24 miesiące: chromatograf C). Wymagane przedstawienie w załączniku informacji czy w celu utrzymania zaoferowanej gwarancji wymagany jest przegląd gwarancyjny./ Guarantee (in months)

Kryteria handlowe
Nazwa
Cena netto za daną usługę z uwzględnieniem kosztów związanych z utrzymaniem zaoferowanej gwarancji – prosimy o załączenie szczegółowej specyfikacji handlowej oferty, zawierającej koszty wymaganych przeglądów gwarancyjnych, koszty wydłużenia gwarancji – jeśli wymagane (oddzielnie dla usługi A, B i C). Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej dotyczącej zakupu całości tj. zakupu wszystkich zaoferowanych aparatów od jednego dostawcy – ofertę cenową z wariantem zakupu całości, który będzie zawierał ceny poszczególnych usług należy dołączyć, wyłącznie jako załącznik przy pierwszej wycenianej pojedynczej usłudze. / Price
Wartosc / Value
Termin płatności (w dniach) od daty otrzymania faktury po realizacji usługi (wymagane 30 dni) / Payment deadline (in days)
Zapoznałem się i akceptuję Kary umowne zaproponowane w Załączniku nr 3. W tym miejscu wymagane jest załączenie podpisanego Załącznika nr 3
Dokumenty pozwalające na ocenę wiarygodności finansowej – wymagania w treści Zapytania
Oświadczam, że dane zawarte w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są aktualne dotyczy jedynie podmiotów zobowiązanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa do wpisu do CRBR). Nie dotyczy kontrahentów będących osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
Oświadczam, że jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

2 Chromatograf gazowy – MDEA i PZ 1 SZT
Opis Chromatograf gazowy

Kryteria merytoryczne
Nazwa
Oferta techniczna – w tym miejscu należy przedstawić specyfikację techniczną oferowanego aparatu oraz informacje potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w pkt. I niniejszego Zapytania. W części tej winna być zawarta specyfikacja oferowanego zestawu z przedstawieniem wszystkich elementów wchodzących w skład zestawu wraz z wyczerpującymi i konkretnymi odpowiedziami na wszystkie podane w Zapytaniu ofertowym zagadnienia, w formie zwięzłych opisów; przedstawienie wymagań warunków lokalowych i środowiskowych niezbędnych do prawidłowej pracy aparatu (opis w pliku Excel bądź załączenie w formie plików); w tym miejscu należy załączyć m.in.: >>>>> wypełniony załącznik Excel Załącznik nr 1 „Techniczny” (w wersji edytowalnej) >>>>> wypełniony, podpisany i zeskanowany Załącznik 2 – Oświadczenie Oferenta, >>>>> w przypadku chromatografu C – wymagane przedstawienie Dokumentu/-ów potwierdzających doświadczenie serwisu we wdrażaniu ASTM D 2887. Jeżeli którekolwiek z wymagań wyszczególnionych w Zapytaniu nie jest spełnione w części lub całości, prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu. W części technicznej NIE WOLNO dodawać załącznika z kalkulacją cenową – w przypadku załączenia oferty handlowej w pozycjach technicznych zastrzegamy możliwość odrzucenia oferty bez rozpatrywania
Termin realizacji kompletnej usługi – wymagana realizacja kompletnej usługi do 30.06.2024 zakończone podpisaniem Protokołu Odbioru. Prosimy o wskazanie daty, do kiedy wymagane jest przez Państwa otrzymanie zamówienia by realizacja dostawy do w/w terminu była możliwa. / Delivery date
Gwarancja (w miesiacach) liczona od dnia podpisania Protokołu Odbioru (wymagana min. 12 miesięcy: chromatograf A i B, 24 miesiące: chromatograf C). Wymagane przedstawienie w załączniku informacji czy w celu utrzymania zaoferowanej gwarancji wymagany jest przegląd gwarancyjny./ Guarantee (in months)

Kryteria handlowe
Nazwa
Cena netto za daną usługę z uwzględnieniem kosztów związanych z utrzymaniem zaoferowanej gwarancji – prosimy o załączenie szczegółowej specyfikacji handlowej oferty, zawierającej koszty wymaganych przeglądów gwarancyjnych, koszty wydłużenia gwarancji – jeśli wymagane (oddzielnie dla usługi A, B i C). Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej dotyczącej zakupu całości tj. zakupu wszystkich zaoferowanych aparatów od jednego dostawcy – ofertę cenową z wariantem zakupu całości, który będzie zawierał ceny poszczególnych usług należy dołączyć, wyłącznie jako załącznik przy pierwszej wycenianej pojedynczej usłudze. / Price
Wartosc / Value
Termin płatności (w dniach) od daty otrzymania faktury po realizacji usługi (wymagane 30 dni) / Payment deadline (in days)
Zapoznałem się i akceptuję Kary umowne zaproponowane w Załączniku nr 3. W tym miejscu wymagane jest załączenie podpisanego Załącznika nr 3
Dokumenty pozwalające na ocenę wiarygodności finansowej – wymagania w treści Zapytania
Oświadczam, że dane zawarte w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są aktualne dotyczy jedynie podmiotów zobowiązanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa do wpisu do CRBR). Nie dotyczy kontrahentów będących osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
Oświadczam, że jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

3 Chromatograf – SIMDIS 1 SZT
Opis Chromatograf – SIMDIS

Kryteria merytoryczne
Nazwa
Oferta techniczna – w tym miejscu należy przedstawić specyfikację techniczną oferowanego aparatu oraz informacje potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w pkt. I niniejszego Zapytania. W części tej winna być zawarta specyfikacja oferowanego zestawu z przedstawieniem wszystkich elementów wchodzących w skład zestawu wraz z wyczerpującymi i konkretnymi odpowiedziami na wszystkie podane w Zapytaniu ofertowym zagadnienia, w formie zwięzłych opisów; przedstawienie wymagań warunków lokalowych i środowiskowych niezbędnych do prawidłowej pracy aparatu (opis w pliku Excel bądź załączenie w formie plików); w tym miejscu należy załączyć m.in.: >>>>> wypełniony załącznik Excel Załącznik nr 1 „Techniczny” (w wersji edytowalnej) >>>>> wypełniony, podpisany i zeskanowany Załącznik 2 – Oświadczenie Oferenta, >>>>> w przypadku chromatografu C – wymagane przedstawienie Dokumentu/-ów potwierdzających doświadczenie serwisu we wdrażaniu ASTM D 2887. Jeżeli którekolwiek z wymagań wyszczególnionych w Zapytaniu nie jest spełnione w części lub całości, prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu. W części technicznej NIE WOLNO dodawać załącznika z kalkulacją cenową – w przypadku załączenia oferty handlowej w pozycjach technicznych zastrzegamy możliwość odrzucenia oferty bez rozpatrywania
Termin realizacji kompletnej usługi – wymagana realizacja kompletnej usługi do 30.06.2024 zakończone podpisaniem Protokołu Odbioru. Prosimy o wskazanie daty, do kiedy wymagane jest przez Państwa otrzymanie zamówienia by realizacja dostawy do w/w terminu była możliwa. / Delivery date
Gwarancja (w miesiacach) liczona od dnia podpisania Protokołu Odbioru (wymagana min. 12 miesięcy: chromatograf A i B, 24 miesiące: chromatograf C). Wymagane przedstawienie w załączniku informacji czy w celu utrzymania zaoferowanej gwarancji wymagany jest przegląd gwarancyjny./ Guarantee (in months)

Kryteria handlowe
Nazwa
Cena netto za daną usługę z uwzględnieniem kosztów związanych z utrzymaniem zaoferowanej gwarancji – prosimy o załączenie szczegółowej specyfikacji handlowej oferty, zawierającej koszty wymaganych przeglądów gwarancyjnych, koszty wydłużenia gwarancji – jeśli wymagane (oddzielnie dla usługi A, B i C). Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej dotyczącej zakupu całości tj. zakupu wszystkich zaoferowanych aparatów od jednego dostawcy – ofertę cenową z wariantem zakupu całości, który będzie zawierał ceny poszczególnych usług należy dołączyć, wyłącznie jako załącznik przy pierwszej wycenianej pojedynczej usłudze. / Price
Wartosc / Value
Termin płatności (w dniach) od daty otrzymania faktury po realizacji usługi (wymagane 30 dni) / Payment deadline (in days)
Zapoznałem się i akceptuję Kary umowne zaproponowane w Załączniku nr 3. W tym miejscu wymagane jest załączenie podpisanego Załącznika nr 3
Dokumenty pozwalające na ocenę wiarygodności finansowej – wymagania w treści Zapytania
Oświadczam, że dane zawarte w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są aktualne dotyczy jedynie podmiotów zobowiązanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa do wpisu do CRBR). Nie dotyczy kontrahentów będących osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
Oświadczam, że jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij