Badania laboratoryjne wody i ścieków

Dane organizatora WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. W ZDZIESZOWICACH
47-330 ZDZIESZOWICE
WSCHODNIA 2
Tel. 77 544 59 41
Fax. 77 544 96 54
E-mail bok@zdzieszowice.pl
WWW www.wik.zdzieszowice.pl
Województwo opolskie
Powiat Krapkowice
Treść zamówienia Badania laboratoryjne wody i ścieków….

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Badania laboratoryjne wody i ścieków.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.wik-zdzieszowice.pl_1652781940562
LINK do SIWZ http://bip.wik-zdzieszowice.pl/90/16/badania-laboratoryjne-wody-i-sciekow.html
Osoba do kontaktu tel. 77 544 59 41
Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r.
Miejsce i termin składania ofert WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. W ZDZIESZOWICACH
47-330 ZDZIESZOWICE
WSCHODNIA 2

2022-05-24

Sposób składania ofert WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. W ZDZIESZOWICACH, WSCHODNIA 2, 47-330 ZDZIESZOWICE Godzina: 14:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
z siedzibą w Zdzieszowicach
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro Obsługi Klienta: 77 – 544 59 41 (w dni robocze od 7.30 do 15.30)
Pogotowie wodociągowe: 692 327 425 (dostępny przez całą dobę)
Zdzieszowice, 16.05.2022 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 18/U/2022
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice występuje z zapytaniem ofertowym na realizację zamówienia Badania laboratoryjne wody i ścieków.
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 2
47-330 Zdzieszowice
2. Tryb udzielania zamówienia
Niniejsze postępowanie ze względu na wartość zamówienia prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.). W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania zamówień w Spółce WiK Zdzieszowice oraz Kodeksu cywilnego.
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań laboratoryjnych wody i ścieków:
1. Badanie wody uzdatnionej:
a) Monitoring parametrów grupy A – I – 15 prób,
b) Monitoring parametrów grupy A* – I (+ badanie poziomu azotanów) – 5 prób,
c) Monitoring parametrów grupy B + parametry grupy A – III – 4 prób.
2. Badanie wody surowej:
a) Monitoring parametrów grupy B + parametry grupy A – III – 6 prób.
3. Badanie ścieków:
a) Ścieki ze stacji uzdatniania wody – 15 prób.
b) Ścieki komunalne surowe – 2 próby.
4. Awaryjne badanie wody uzdatnionej na sieci wodociągowej
a) Monitoring parametrów mikrobiologicznych – 10 prób (wartość szacunkowa).
3.2. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia
3.2.1. Badania wody uzdatnionej:
– Monitoring parametrów grupy A – I – 15 prób,
– Monitoring parametrów grupy A* – I (+ badanie poziomu azotanów) – 5 prób,
– Monitoring parametrów grupy B + parametry grupy A – III – 4 prób.
Zakres badań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. 2017 poz. 2294) + badanie poziomu azotanów.
3.2.2. Badania wody surowej:
– monitoring parametrów grupy B + parametry grupy A – III – 6 prób
GAZELE
72015 BIZNESU
16.EWM RANKINGU NAJBARDZIEJ MWlimCH MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM
DOBRA
FIRMA
2021
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
tel.: 077-544 59 41, e-mail: bok@wik.zdzieszowice.pl http://wik.zdzieszowice.pl
NIP: 1990066693 REGON: 160156583 KRS: 0000293893
Sąd Rejonowy w Opolu – wysokość kapitału zakładowego: 30 728 000,00 zł
EFEKTYWNA
FIRMA
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
z siedzibą w Zdzieszowicach
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro Obsługi Klienta: 77 – 544 59 41 (w dni robocze od 7.30 do 15.30)
Pogotowie wodociągowe: 692 327 425 (dostępny przez całą dobę)
Zakres badań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.2017 poz. 2294).
3.2.3. Ścieki ze stacji uzdatniania wody:
– Zakres: żelazo ogólne, zawiesina ogólna – 15 prób
– Pobór chwilowy.
– Wykonywanie badań nie rzadziej niż co 2 miesiące. Wymaga się, aby pierwsze badanie w lipcu 2022 r. zostało wykonane nie później niż w dniu 23.07.2022 r.
3.2.4. Ścieki komunalne:
– ilość – 2 próby
– zakres: temperatura, odczyn, ChZT, BZT5, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny, chlorki, siarczany, ołów, kadm, miedź, cynk, chrom, nikiel.
– Pobór uśredniony godzinny
3.2.5. Awaryjne badanie wody uzdatnionej na sieci wodociągowej
– ilość – 10 prób – wartość szacunkowa. Rzeczywista ilość prób będzie uzależniona od oddzielnych zleceń Zamawiającego.
– zakres: liczba Escherichia coli, liczba bakterii z grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2stopn.C.
– Termin realizacji zlecenia, o którym mowa w pkt 3.2.5. – najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od otrzymania zlecenia wykonania badań.
4. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony w powyższym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że badania będą wykonywane przez akredytowane laboratoria, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155).
5.1.2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13.04.2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835).
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
6.1. Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1. stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
6.1.1. Kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, certyfikatu akredytacji.
7. Termin związania z ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
8. Opis sposobu przygotowania oferty
8.1. Wymagania podstawowe
8.1.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8.1.2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określa-jącego(ych) status wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do
GAZELE
72015 BIZNESU
16.EWM RANKINGU NAJBARDZIEJ MWlimCH MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM
DOBRA
FIRMA
2021
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
tel.: 077-544 59 41, e-mail: bok@wik.zdzieszowice.pl http://wik.zdzieszowice.pl
NIP: 1990066693 REGON: 160156583 KRS: 0000293893
Sąd Rejonowy w Opolu – wysokość kapitału zakładowego: 30 728 000,00 zł
EFEKTYWNA
FIRMA
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
z siedzibą w Zdzieszowicach
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro Obsługi Klienta: 77 – 544 59 41 (w dni robocze od 7.30 do 15.30)
Pogotowie wodociągowe: 692 327 425 (dostępny przez całą dobę)
reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnianych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład ofert mszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
8.1.3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawy wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do ofert należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa.
8.2. Forma oferty:
8.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką i podpisana przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.2.2. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę powinny mieć formę wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów lub dokumentu elektronicznego.
8.2.3. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą ofertę.
8.2.4. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, natomiast w przypadku pełnomocnictwa, wymagane jest ono w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę/y upoważnioną. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką).
8.2.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.
Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Stosowne zastrzeżenie powinien złożyć na formularzu ofertowym.
Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących m.in. ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
9.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie WiK Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice w pokoju nr 1, w nieprzekraczalnym terminie:
Do dnia 24.05.2022 r. do godz. 14.00
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty za pośrednictwem e-mail na adres bok@wik.zdzieszowice.pl, w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w formie skanu, w terminie wskazanym w ppkt 9.1, z tym, że w przypadku wybrania oferty jako najkorzystniejszej przed podpisaniem umowy należy dostarczyć oryginał oferty.
10. Opis sposobu obliczenia ceny
10.1. Podana w ofercie cena netto i brutto musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszym zapytaniu oraz obejmować będzie wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
GAZELE
72015 BIZNESU
16.EWM RANKINGU NAJBARDZIEJ MWKNO- l«H I ŚREDNICH FIRM
DOBRA
FIRMA
2021
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
tel.: 077-544 59 41, e-mail: bok@wik.zdzieszowice.pl http://wik.zdzieszowice.pl
NIP: 1990066693 REGON: 160156583 KRS: 0000293893
Sąd Rejonowy w Opolu – wysokość kapitału zakładowego: 30 728 000,00 zł
EFEKTYWNA
FIRMA
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
z siedzibą w Zdzieszowicach
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro Obsługi Klienta: 77 – 544 59 41 (w dni robocze od 7.30 do 15.30)
Pogotowie wodociągowe: 692 327 425 (dostępny przez całą dobę)
11. Kryteria oceny oferty
11.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
11.1.1. CENA OFERTOWA – 100 pkt
c ■
liczona wg wzoru: Pę = X 100 pkt
Co
gdzie:
PC – punktacja w kryterium cena,
Co – cena ofertowa brutto badanej oferty,
Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
11.2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
11.3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.
11.4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
12. Środki ochrony prawnej
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, nie przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów w/w ustawy.
13. Informacje dodatkowe
13.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
13.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13.3. Adres poczty elektronicznej: bok@wik.zdzieszowice.pl
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.wik.zdzieszowice.pl
Adres Biuletynu Informacji Publicznej: bip.wik-zdzieszowice.pl
13.4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.
14. Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – wzór umowy
Załącznik nr 3 – harmonogram badań w roku 2022
GAZELE
72015 BIZNESU
16.EWM RANKINGU NAJBARDZIEJ MWKNO- l«H I ŚREDNICH FIRM
DOBRA
FIRMA
2021
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
tel.: 077-544 59 41, e-mail: bok@wik.zdzieszowice.pl http://wik.zdzieszowice.pl
NIP: 1990066693 REGON: 160156583 KRS: 0000293893
Sąd Rejonowy w Opolu – wysokość kapitału zakładowego: 30 728 000,00 zł
EFEKTYWNA
FIRMA
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij