Badania laboratoryjne elementów szklanych mocowanych punktowo wraz z opinią ekspercką na temat opracowanego innowacyjnego rozwiązani

Dane organizatora POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH
44-100 GLIWICE
AKADEMICKA 2A
Tel. 32 237 10 00
Fax. 32 237 16 55
E-mail biuro.rektora@polsl.pl
WWW www.polsl.pl/
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Treść zamówienia Badania laboratoryjne elementów szklanych mocowanych punktowo wraz z opinią ekspercką na temat opracowanego innowacyjnego rozwiązania

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Badania laboratoryjne elementów szklanych mocowanych punktowo wraz z opinią ekspercką na temat opracowanego innowacyjnego rozwiązania
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.polsl.pl_1695205683714
LINK do SIWZ http://bip.polsl.pl/zamowienia_publiczne/badania-laboratoryjne-elementow-szklanych-mocowanych-punktowo-wraz-z-opinia-ekspercka-na-temat-opracowanego-innowacyjnego-rozwiazania/
CPV 71.60.00.00, 71.63.20.00, 73.20.00.00, 73.30.00.00
Osoba do kontaktu dr hab. inż. Marcin Kozłowski, prof. PŚ
Wymagany termin realizacji zamówienia Nieprzekraczalny termin wykonania usługi: 30.11.2023 r.
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH
44-100 GLIWICE
AKADEMICKA 2A

2023-10-02

Sposób składania ofert POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH, AKADEMICKA 2A, 44-100 GLIWICE Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie najniższa cena
Uwagi Katedra Inżynierii Budowlanej, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5
Tel.: (32) 237 22 88
(pieczęć jednostki lub komórki zamawiającej)
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Dotyczące projektu badawczego Innowacyjne rozwiązania dla szkła laminowanego mocowanego punktowo o zwiększonej nośności pokrytycznej (LIDER/34/0125/L-11/19/NCBR/2020)
na
(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)
Badania laboratoryjne elementów szklanych mocowanych punktowo wraz z opinią ekspercką na temat opracowanego innowacyjnego rozwiązania
1.
Pełna nazwa zamawiającego (dane do faktury)
POLITECHNIKA ŚLĄSKA
ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
NIP: 631 020 07 36
Dane jednostki zamawiającej:
nazwa: Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa
adres: 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5
osoba do kontaktu: dr hab. inż. Marcin Kozłowski, prof. PŚ
2.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej pt.: Badania laboratoryjne elementów szklanych mocowanych punktowo wraz z opinią ekspercką na temat opracowanego innowacyjnego rozwiązania. W zakresie szczegółowym Wykonawca będzie zobowiązany:
a)
Wykonanie badań laboratoryjnych dwóch elementów. Na poniższym rysunku przedstawiono geometrię próbek wraz z lokalizacjami łączników/mocowań punktowych.
b)
W zakres badań laboratoryjnych wchodzą:
a.
Badanie nr I (stan niezarysowany). Obciążenie próbek równomiernym obciążeniem statycznym skierowanym w dół o wartości 2 kN/m2. W badaniach należy rejestrować przemieszczenia pionowe (w czasie obciążania) wybranych punktów na próbce zdefiniowanych przez Zamawiającego. Badanie należy prowadzić przy pełnym obciążeniu przez minimum 6 godzin lub do ustabilizowania ugięcia w czasie.
b.
Badanie nr II (stan zarysowany-pokrytyczny). W nieobciążonej próbce należy zarysować (zbić) górną taflę, a następnie obciążyć pojedynczą siłą statyczną o wartości 1 kN (100 kg) rozłożoną na powierzchnię 200×200 mm. Metodologia jest zaczerpnięta z niemieckiej normy DIN 18008-6. W badaniach należy rejestrować przemieszczenia pionowe (w czasie obciążania) wybranych punktów na próbce zdefiniowanych przez Zamawiającego. Badanie należy prowadzić przy pełnym obciążeniu przez minimum 30 min. lub do ustabilizowania ugięcia w czasie.
c)
Opracowanie opinii eksperckiej na temat opracowanego innowacyjnego rozwiązania (Lokalne wzmocnienie szkła laminowanego) w kontekście własności techniczno-użytkowych i bezpieczeństwa użytkowania.
Kody CPV przedmiotu zamówienia:
a)
71632000-7 Techniczne usługi badawcze
b)
71600000-4 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
c)
73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój
d)
73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
3.
Wykonawca w ramach realizacji usługi zobowiązuje się:
a)
Wykonać badania niszczące dwóch elementów szklanych mocowanych punktowo,
b)
Opracować raport z badań,
c)
Opracować opinię ekspercką na temat opracowanego innowacyjnego rozwiązania,
d)
Zapewnić okres gwarancji: nie dotyczy,
e)
Zaakceptować warunki płatności: przelewem bankowym za całość przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od daty dostarczenie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę,
f)
Dotrzymać termin wykonania zamówienia: Nieprzekraczalny termin wykonania usługi: 30.11.2023 r.
g)
Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:
a.
Zamawiający określi dostawcę szkła laminowanego. Wykonawca zobowiązany jest do zamówienia próbek badawczych na swój koszt.
b.
Badania należy wykonać stosując mocowania punktowe dostarczone przez Zamawiającego, Zamawiający dostarczy Wykonawcy 10 szt. uchwytów stalowych zakończonych tuleją gwintowaną o średnicy 10 mm.
3. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: marcin.kozlowski@polsl.pl w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 02.10.2023 r.
Całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o ewentualne obciążenia ZUS ponoszone przez Politechnikę Śląską.
4.
Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
5.
Kryteria oceny ofert:
Kryterium oceny ofert jest najniższa cena-waga 100%.
6.
W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp i z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
7.
Złożenie oferty nie zobowiązuje zamawiającego do udzielenia zamówienia.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZWIĄZKU Z UDOSTĘPNIENIEM DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem w następujący sposób:
1)
listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
2)
przez e-mail: RR1@polsl.pl
2. Inspektor ochrony danych
Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:
1)
listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
2)
przez e-mail: iod@polsl.pl
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na potrzeby przygotowania i realizacji niniejszego zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
1)
udzielenie zamówienia publicznego,
2)
prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, polegający na konieczności kontaktu z Panią/Panem.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa.
5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane administrator może przekazywać podmiotom zewnętrznym oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
6.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1)
prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
2)
prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
3)
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
4)
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła:
20.09.2023 r. Marcin Kozłowski
(data) (imię, nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę)
Ze strony zamawiającego zostało zaaprobowane przez:
20.09.2023 r. Marcin Kozłowski
(data) (podpis z imienną pieczątką osoby z jednostki/komórki zamawiającej)
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij