Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Katedra Budownictwa Betonowego

Katedra Budownictwa Betonowego poszukuje pracownika na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

1.    Wymagania stawiane kandydatowi (opis dokładnej wiedzy, kwalifikacji, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego).

·     posiadanie stopnia naukowego doktora inżyniera w dziedzinie nauk technicznych: budownictwo,

·     udokumentowany dorobek naukowy z zakresu konstrukcji żelbetowych i ze zbrojeniem z pamięcią kształtu w formie co najmniej 1 publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych (z bazy Web of Science) lub wydawnictwach o zasięgu światowym,

·     udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych (1 referat z konferencji krajowych, 2 referaty z konferencji międzynarodowych)

·     minimum 4 semestralna praktyka dydaktyczna w zakresie konstrukcji żelbetowych

·     znajomość oprogramowania: Robot Structural Analysis, Civil 3 D, Atena.

2.    Określenie warunków pracy i uprawnień związanych ze stanowiskiem.

·    pełny etat

·    termin rozpoczęcia pracy: 1.10.2024 r.

3.    Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków.

·    prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie Inżynieria Lądowa, Geodezja  i Transport

·    przygotowywanie publikacji naukowych

·    przygotowywanie wniosków projektów krajowych i zagranicznych

·    prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim w zakresie konstrukcji betonowych

·    prace organizacyjne na rzecz Uczelni, Wydziału, Katedry.

4.    Wykaz wymaganych dokumentów:

1)    podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;

2)    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

3)    Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

4)    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

5)    odpisy/kopie dyplomów;

6)    opis dorobku naukowego;

7)    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

5.    Miejsce, forma i termin składania dokumentów (wraz ze wskazaniem możliwości ich odbioru).

       Dokumenty należy:

–   przesłać pocztą tradycyjną na adres do korespondencji: Politechnika Łódzka Katedra Budownictwa Betonowego, 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116,

–   lub przesłać drogą elektroniczną na adres w6k61@adm.p.lodz.pl

       w terminie do 20 lipca 2024 r. do godz. 14:30.

       Kandydaci będą mogli dokonać odbioru złożonych dokumentów przez okres 30 dni od daty zakończenia konkursu.

6.    Dane osoby do kontaktu oraz adres pocztowy i elektroniczny, na który można przesyłać dokumenty i ich skany.

       Magdalena Sofijska

       Politechnika Łódzka, Katedra Budownictwa Betonowego

       90-924 Łódź, u. Żeromskiego 116

       w6k61@adm.p.lodz.pl

7.    Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:  sierpień 2024 r.

8.    Opis profilu jednostki ogłaszającej konkurs;

 

Działalność naukowo-badawcza

 

W ramach działalności naukowej powstało wiele prac doktorskich, habilitacyjnych, projektów badawczych realizowanych w ramach projektów rozwojowych, do których należą:

1. badania elementów żelbetowych wzmacnianych z zastosowaniem materiałów

    kompozytowych z włókien węglowych;

2. badania elementów konstrukcji płyta-słup;

3. badania wzmocnionych wsporników krótkich;

4. badania belek i płyt sprężonych;

5. badania elementów betonowych z zastosowaniem zbrojenia kompozytowego.

 

Badania na rzecz gospodarki to przede wszystkim badania:

– wytrzymałościowe betonu i stali;

– badania cech fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych;

– badania betonowych elementów prefabrykowanych diagnostyka elementów konstrukcyjnych;

– badania „in situ” w tym badania nieniszczące.

 

Laboratorium KBB posiada Akredytację PCA potwierdzoną w 2023 certyfikatem nr AB 536.

Badania realizowane w KBB będą upowszechnione w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym w ramach Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. Przedmiotowy zakres działalności badawczo naukowej  wpisuje się w Specjalizacje Regionalne, co zostało potwierdzone wpisaniem tego przedsięwzięcia do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego. W największym stopniu wpisuje się on w specjalizacje: Zaawansowane Materiały Budowlane. Politechnika Łódzka podjęła się prowadzenia projektu Interdyscyplinarne Centrum Badawczo-Rozwojowe Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+ PŁ, którego celem było zwiększenie konkurencyjności gospodarki województwa łódzkiego na rynku krajowym i światowym poprzez modernizację i postęp technologiczny szeroko rozumianej branży budowlanej.

9.    W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację „oferta kandydata do pracy”.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij