HAZARDS CONTROL

Hazards Control
Ul. Wrzeciono 59A/50
01-950 Warszawa
Telefon 22 378 13 99
Email: hazardscontrol@hazardscontrol.pl
WWW: http://www.hazardscontrol.pl/

NASZA OFERTA

Analiza ochrony ubezpieczeniowej dla przedsiębiorstwa, instytucji, właściciela majątku. Ustalanie korzystnego zakresu polisy ubezpieczeniowej. Ocena obecnej ochrony ubezpieczeniowej oraz przygotowanie do audytu ubezpieczeniowego. Analiza ma za zadanie wskazać realne ryzyka związane z:

  • prowadzoną działalnością (np. potencjalnie realnej szkody wyrządzonej środowisku naturalnemu, wystąpienia awaryjnych przerw w produkcji, możliwych sytuacji powodujących odmowę wypłaty odszkodowania),
  • posiadanym majątkiem (np. pożar, powódź, grad, zalania, awarie maszyn i instalacji technicznych, wyładowania atmosferyczne, zagrożenia związane z materiałami niebezpiecznymi, włamania, wandalizm, zamieszki, wichury, trąby powietrzne, terroryzm, sabotaż, zagrożenia informatyczne).

Celem analizy jest opracowanie raportu dla podmiotu zainteresowanego wiedzą na temat jakości ochrony ubezpieczeniowej oraz wskazanie możliwości jej optymalizacji (zazwyczaj ograniczenia zbędnych kosztów oraz ryzyka odmowy wypłaty pełnego odszkodowania – likwidacji szkody). Jesteśmy niezależni, wysokość ceny ubezpieczenia nie ma wpływu na nasze wynagrodzenie (jak w przypadku kurtażu brokerskiego – około 20% składki ubezpieczeniowej, czyli droższe ubezpieczenie oznacza wyższy zysk pośrednika). Nie promujemy żadnego towarzystwa ubezpieczeniowego i nie jesteśmy brokerem (pośrednikiem). Liczy się tylko interes naszego Klienta. Równowaga na rynku wymaga, aby ubezpieczający się podmiot miał do dyspozycji nie gorsze narzędzia oceny ryzyka od towarzystwa ubezpieczeniowego. Firma Hazards Control oferuje Państwu taką możliwość.
Konsultacje oraz przygotowywanie wykładni prawnych z zakresu przepisów bezpieczeństwa pożarowego. Prawo z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego składa się z wielu rozporządzeń i ustaw, podlega też częstym zmianom, w związku z tym proponujemy Państwu powyższą usługę.

Opracowywanie programów oceny ryzyka dla inwestora, ubezpieczyciela, reasekuratora, banku, biura brokerskiego oraz innych firm i instytucji. Program jest narzędziem wspomagającym, w procesie podejmowania decyzji biznesowych (np. o ubezpieczeniu lub inwestycji), bez potrzeby angażowania ekspertów. Sytuacja taka ma uzasadnienie w przypadku znacznego rozproszenia ryzyka na wiele lokalizacji i decyzji. Przy zawieraniu ubezpieczeń majątkowych o sumach nieprzekraczających kilkunastu milionów złotych. W takim wypadku delegowanie inżyniera ryzyka jest nieopłacalne ekonomicznie, biorąc pod uwagę wysokość składki ubezpieczeniowej.

Analizy ryzyka + zalecenia pokontrolne (w tym także dotyczące procesu inwestycyjnego). Między innymi kalkulacja: prawdopodobnej maksymalnej szkody w majątku (PML-PD), prawdopodobnej maksymalnej szkody związanej z przerwą w prowadzonej działalności (PML-BI), prawdopodobnej maksymalnej szkody związanej odpowiedzialnością cywilną z tytułu prowadzonej działalności (np. szkody w środowisku, odpowiedzialność za produkt).

Analizy popożarowe w zespole z udziałem zaproszonych pracowników nauki (dochodzenia przyczyn pożaru). Usługa wykonywana jest w oparciu o powszechnie uznane w świecie standardy NFPA (National Fire Protection Association).

Szkolenia dla inżynierów ryzyka oraz underwriter-ów, dostosowane do charakteru pracy oraz konkretnych zagadnień. Czas wysoko wykwalifikowanej kadry inżynieryjnej kosztuje zbyt wiele, aby był poświęcany na żmudne przygotowania do specjalistycznych szkoleń wewnętrznych. Nasz firma przeprowadzi szkolenie dostosowane do Państwa potrzeb.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla firm, dostosowane do profilu działalności przedsiębiorstwa i konkretnych zagadnień. Tego typu szkolenia poprzedzane są zazwyczaj audytem. Prezentujemy Państwu kilka podstawowych programów szkoleniowych (dla: administratorów nieruchomości, wszystkich firm i instytucji). Zasadniczo zajmujemy się prowadzeniem szkoleń wyspecjalizowanych, których program jest dostosowany dokładnie do potrzeb Klienta.

Desktopowa (zza komputera) ocena ryzyka w oparciu o nadesłane informacje oraz naszą wiedzę. Jest to usługa stosowana w wielu korporacjach często wykonywana przez wewnętrzne jednostki organizacyjne zajmujące się oceną ryzyk. Nie zawsze uzasadnione ekonomicznymi względami jest delegowanie inżyniera ryzyka w celu wykonania analizy, a dodatkową zaletę stanowi szybkość uzyskania wyniku. Prawdopodobnie, dlatego popularność takiej formy oceny ryzyka utrzymuje się na wysokim poziomie.

Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem oraz ocena zagrożenia wybuchem. Zgodnie z wymogami prawa skierowanymi do podmiotów prowadzących procesy technologiczne, z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, powinna być dokonana ocena zagrożenia wybuchem. Konsekwencją wyniku oceny, może być konieczność wykonania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (ocena zagrożenia wybuchem).

Optymalizacja bezpieczeństwa pożarowego przemysłowych procesów wytwórczych. Na podstawie naszego doświadczenia i przy udziale specjalistów podejmiemy się próby optymalizacji bezpieczeństwa pożarowego prowadzonej przez Państwa Firmę działalności.

Ocena zagrożenia środowiska naturalnego związanego z prowadzoną działalnością fabryk, firm transportowych i innych podmiotów. Wiedza dotycząca zagrożeń środowiska naturalnego umożliwia przygotowanie środków zapobiegawczych oraz wybór adekwatnej ochrony ubezpieczeniowej. Wykonujemy symulacje komputerowe poparte obliczeniami dokładnie ilustrujące realne zagrożenia.

Wykonujemy kalkulację dotyczącą kwalifikowania fabryki do kategorii zakładów przemysłowych o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (kwalifikacja fabryki na podstawie ilości substancji/materiałów niebezpiecznych).

Ogólny lub tematyczny audyt z zakresu bezpieczeństwa (np. ochrony fizycznej, bezpieczeństwa pożarowego, zagrożeń środowiska naturalnego, ryzyka wystąpienia przerw w produkcji, odpowiedzialności cywilnej, bezpieczeństwa informatycznego) zakończony raportem wraz z rekomendacjami (audyty bezpieczeństwa: pożarowy, ochrony mienia, ubezpieczenia, informatyczny).

Konsultacje dotyczące procesu likwidacji szkód oraz restytucji mienia. Korzystając z wiedzy dotyczącej możliwości polskich placówek w zakresie wydawania opinii (w oparciu o przeprowadzone badania) wspomożemy podmioty zajmujące się likwidacją szkód w podejmowaniu celnych decyzji. Oferujemy również konsultacje w zakresie restytucji mienia w oparciu o wiedzę dotyczącą ciągłego postępu technologicznego, który owocuje nowymi możliwościami.

Konsultacje w zakresie rozwiązań technologicznych mających na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii.

Analiza stanu technicznego urządzeń w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ochrony środowiska (np. instalacje tryskaczowe, instalacje zraszania, systemy do przesyłu cieczy, transport pneumatyczny, kurtyny wodne i inne).

Audyty przeprowadzane w jednostkach zajmujących się oceną ryzyk ubezpieczeń majątkowych i innych. Opracowywanie opinii na temat obiektywizmu oceny ryzyka na podstawie danych operacyjnych firmy. Gwarancja całkowitej poufności.

Ochrona terenu i obiektu. Specjalistyczne szkolenia – między innymi pracowników ochrony w celu uzyskania licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia, w tym też licencji z zakresu stosowania technicznych środków zabezpieczenia obiektów. Instruktorem prowadzącym zajęcia praktyczne i teoretyczne jest osoba w randze nadkomisarza rezerwy, posiadająca kompletną wiedzę połączoną z wieloletnim doświadczeniem w branży (ochrona terenu i obiektów oraz szkolenia – szczegóły).

Montaż kamer video. Posiadamy licencję z zakresu stosowania technicznych środków zabezpieczenia obiektów. Wszystkie podzespoły systemu dobieramy do konkretnego zlecenia, nigdy nie oferujemy asortymentu niskiej jakości. Nie prowadzimy magazynu, zawsze oferujemy Klientowi urządzenia wybrane pod kątem konkretnego zastosowania. Proponujemy atrakcyjne warunki stałego serwisu, także dostosowane dokładnie do wymagań Klienta. Przy tworzeniu naszych projektów zabezpieczeń biorą udział wysokiej klasy specjaliści. Na życzenie Klienta są tworzone specjalistyczne opinie.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego: biurowca, szpitalu, lotniska, banku, fabryki, magazynu, szkoły, firmy, teatru, kina, centrum handlowego, przedszkola, żłobka, uniwersytetu i innych obiektów. Dostosowane do specyfiki użytkowania obiektu i/lub prowadzonych procesów technologicznych w Państwa przedsiębiorstwie (instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – zasady i wymogi).

Przygotowanie i przeprowadzanie ćwiczenia ewakuacji obiektów (opracowywanie procedur, współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną), stosownie do wymogów polskiego prawa (ćwiczenia ewakuacji obiektów na wypadek zagrożeń). Ewakuacja obiektu ma kluczowy wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się wewnątrz, jest to istotny parametr w ocenie ryzyka ubezpieczenia na życie pracowników firmy. Przygotujemy i profesjonalnie wykonamy powyższą usługę, w taki sposób, że załoga Firmy opanuje procedury bezpieczeństwa i będziecie Państwo mile wspominać ćwiczenia oraz oczekiwać na następną ewakuację… oby tylko próbną…

Analizy dotyczące zmiany sposobu użytkowania obiektów w kontekście przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Opis warunków, jakie należy wypełnić w celu uzyskania zgodności z obowiązującym prawem.

Opracowywanie planu postępowania na wypadek prawdopodobnych sytuacji zagrożenia, wdrażanie procedur i prowadzenie praktycznych ćwiczeń.

Analiza zgodności z przepisami prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej (także projektów). Jeżeli posiadają Państwo wątpliwości, co do zgodności projektu lub istniejącego obiektu z przepisami prawa, proszę zlecić nam analizę, której efektem będzie raport wskazujący stan faktyczny poparty wykładnią prawną.

Audyt ppoż. mający na celu osiągnięcie pełnej zgodności prowadzonej działalności z prawem z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

Plany rozmieszczenia sprzętu przeciwpożarowego, konserwacja oraz dobór najodpowiedniejszego sprzętu przeciwpożarowego. Użycie niewłaściwego sprzętu przeciwpożarowego w sytuacji zagrożenia w efekcie może zwiększyć straty lub stanowić dodatkowe zagrożenie, nieodpowiednie rozmieszczenie sprzętu może powodować utrudnienia w czasie próby użycia oraz podczas eksploatacji. Warto ww. zakresie polegać na profesjonalnie przygotowanym opracowaniu (plany rozmieszczenia sprzętu przeciwpożarowego oraz dobór najodpowiedniejszego sprzętu ppoż.).

Outsourcing dla firm i instytucji, profilaktyka przeciwpożarowa, kompleksowa obsługa firm w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. W tym zakresie zadbamy o Państwa Firmę, poprzez profesjonalne działania zapewnimy spełnienie wymogów prawnych i zaoszczędzimy Państwa cenny czas.

Serwis systemów bezpieczeństwa: system sygnalizacji pożaru, system wykrywania gazów, stałych urządzeń gaśniczych, systemów oddymiania, telewizji przemysłowej. Usługę wykonujemy w oparciu o obowiązujące w Polsce normy oraz wymagania producenta.

Wdrażanie procedur z zakresu bezpieczeństwa, przygotowanie formularzy (np. prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych, regulacje dotyczące prac wykonywanych w czasie przerw produkcyjnych).

Ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, stosownie do wymogów polskiego prawa (ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowisku pracy).

Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru (obliczanie gęstości obciążenia ogniowego – opis i definicja).

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij