Zakup sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Dane organizatora

NANORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.
50-239 Wrocław
Kazimierza Jagiellończyka 29/13
Tel. Marcin Wielebski tel. 698 444 833, Paweł Modrzyńsk
E-mail marcin.wielebski@nanores.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1055101

Województwo

dolnośląskie

Powiat

wrocławski + Wrocław

Treść zamówienia

Zakup sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest wybór dostawcy/dostawców sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0343/15
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem na części przedstawionym w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem na części przedstawionym w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
Kod CPV: 38000000-5
Nazwa CPV: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1055101

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wymagania

Formularz ofertowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy 
w sprawie zamówienia na następujących warunkach:
a. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia; 
b. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
c. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
d. w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego 
w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
e. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;
f. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający 
i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;
g. zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego:
- charakterze od nich niezależnym,
- którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,
- którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
- której nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy.
Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. 
W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej.
2. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w sprawie zamówienia w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014. Wskazane w pkt 1 i 2 Zapytania zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności
Formularz ofertowy

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: marcin.wielebski@nanores.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Marcin Wielebski tel. 698 444 833, e-mail: marcin.wielebski@nanores.pl, Paweł Modrzyński tel. 604 415 626, e-mail: pawel.modrzynski@nanores.pl
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Marcin Wielebski tel. 698 444 833, Paweł Modrzyński tel. 604 415 626

Wymagany termin realizacji zamówienia

Zamówienie (na każdą z części) powinno zostać zrealizowane w terminie 30 dni od dnia udzielenia zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert

NANORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.
50-239 Wrocław
Kazimierza Jagiellończyka 29/13, do godz. 16:00

2017-09-20

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się kryteriami:
1. Cena (waga kryterium: 100 %)
Ad 1. Liczba punktów w kryterium „Cena” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru: 
Ci=Cmin/Cn x waga 100% x 100 pkt
Podane wartości oznaczają: Ci - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „Cena”, Cmin – najniższa cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów, Cn - cena całkowita oferty nr „n”.
Ze względu na możliwość składania ofert częściowych Zamawiający będzie oceniał osobno oferty na każdą część przedmiotu zamówienia.
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę na każdą część, podpisanie umowy.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1.
Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w punkcie „Adres e-mail, na który należy wysłać oferty”, osobiście w siedzibie Spółki lub pocztą tradycyjną/kurierską na adres Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Oferty należy składać do dnia 20.09.2017r. do godz. 16:00. Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego. 
W przypadku składania ofert drogą pocztową lub pocztą kurierską za termin złożenia przyjęty będzie dzień otrzymania oferty przez Zamawiającego. W przypadku oferty złożonej po upływie terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tej okoliczności Oferenta oraz zwraca ofertę.
Oferty niekompletne lub niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co do których oferent nie udzielił odpowiednich wyjaśnień, nie będą rozpatrywane.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa). 
Oferta musi być ważna w ciągu 90 dni liczonych od upływu terminu składania ofert. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji (odpowiedzi), pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.
Oferenci są uprawnieni do składania zapytań do treści niniejszego zapytania ofertowego (dane osoby do kontaktu podane są w dalszej części zapytania). 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert. W przypadku zmiany terminu składania ofert Zamawiający przekaże informację Oferentom, do których wysłano zapytanie ofertowe lub którzy złożyli oferty.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2017-09-12