Zakup sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

MADONIS SP. Z O.O.
98-400 Wieruszów
Tel. +48 605-878-202
E-mail madonis@madonis.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1128529

Województwo

łódzkie

Powiat

wieruszowski

Treść zamówienia

Zakup sprzętu laboratoryjnego 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest zakup sprzętu laboratoryjnego, który posłuży do utworzenia centrum B+R w firmie Madonis, pozwalającego na opracowywanie innowacyjnych preparatów z zakresu przemysłu chemicznego i kosmetycznego, na które Zamawiający pozyskał dofinansowanie w ramach działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup:
- Dygestorium - 2 szt.,
- Chromatografu gazowego (GC-MS) - 1 szt.,
- Chromatografu cieczowego (HPLC) - 1 szt.,
- Mikroskopu optycznego – 1 szt.,
- Titratora – 1 szt.
- Chłodziarko-zamrażarki - 1 szt.
- Miernika laboratoryjnego wieloparametrowego – 1 szt.
- Wyparki próżniowej - 1 szt.
- Automatu myjąco-dezynfekującego - 1 szt.
- Destylatora do oznaczania azotu – 1 szt.
ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ OBJĘTOŚĆ I ROZBUDOWANĄ SPECYFIKACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, JEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAWARTO W ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO, "Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf"
Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup:
- Dygestorium - 2 szt.,
- Chromatografu gazowego (GC-MS) - 1 szt.,
- Chromatografu cieczowego (HPLC) - 1 szt.,
- Mikroskopu optycznego – 1 szt.,
- Titratora – 1 szt.
- Chłodziarko-zamrażarki - 1 szt.
- Miernika laboratoryjnego wieloparametrowego – 1 szt.
- Wyparki próżniowej - 1 szt.
- Automatu myjąco-dezynfekującego - 1 szt.
- Destylatora do oznaczania azotu – 1 szt.
Kod CPV: 38000000-5
Nazwa CPV: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1128529

Załączniki do spec.

Zalacznik nr 5 Oswiadczenie RODO.doc
Zalacznik nr 1 Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx
Zalacznik nr 3 Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.pdf
Zalacznik nr 4 Wzor protokolu zdawczo-odbiorczego.docx
Zapytanie ofertowe.pdf
Zalacznik nr 2 Wzor umowy zakupu.pdf
Zalacznik nr 6 Oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
39141500-7: Szafy wyciągowe
42513000-5: Urządzenia chłodnicze i mrożące

Wymagania

1. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym ( w poniższym rozumieniu) wg załączonego wzoru ("Zał. 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.pdf").
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym w rozumieniu powyższym podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym.
W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w powyższym rozumieniu wg załączonego wzoru.

2. Oferent składa oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu.
Oferent będący osobą fizyczną składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią załącznika nr 6

Szczegóły dotyczące klauzuli informacyjnej RODO są w punkcie 3.5.2 w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe"
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie terminu realizacji pod warunkiem wystąpienia obiektywnych i niezależnych od Dostawcy okoliczności powodujących uzasadnione wydłużenie okresu dostawy.
1. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym ( w poniższym rozumieniu) wg załączonego wzoru ("Zał. 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.pdf").
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym w rozumieniu powyższym podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym.
W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w powyższym rozumieniu wg załączonego wzoru.

2. Oferent składa oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu.
Oferent będący osobą fizyczną składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią załącznika nr 6

Szczegóły dotyczące klauzuli informacyjnej RODO są w punkcie 3.5.2 w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe"

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: madonis@madonis.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Adam Bętlewski - Kierownik ds. Badań i Rozwoju, e-mail: a.betlewski@madonis.pl
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 605-878-202

Wymagany termin realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania zamówienia to 15.10.2018 r.

Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy z Zamawiającym.

Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Cena przedmiotu zapytania – cena zaoferowana przez Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania oraz wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Cena nie będzie podlegała podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w formie pisemnej w trakcie realizacji przedmiotu zapytania.

Miejsce i termin składania ofert

MADONIS SP. Z O.O.
98-400 Wieruszów

2018-08-31

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
KRYTERIA OCENY:
Kryteriami wyboru ofert są:
- KRYTERIUM 1: Cena netto (maksymalna liczba punktów do zdobycia to 70 pkt),
- KRYTERIUM 2: Okres gwarancji (maksymalna liczba punktów do zdobycia to 30 pkt),
KRYTERIUM DODATKOWE (ROZSTRZYGAJĄCE)
Jeżeli w ramach zamówienia kilka ofert otrzyma identyczną liczbę punktów Zamawiający wybierze ofertę dostawcy, która określa najniższy poziom energochłonności poszczególnych urządzeń objętych niniejszym zapytaniem ofertowym. 
SPOSÓB OCENY:
KRYTERIUM 1: Cena netto *
Punkty przyznawane są wg poniższego wzoru:
70 x cena najniższa** / cena badana***.
* W przypadku ofert złożonych w walucie obcej, przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu przeprowadzenia oceny.
** Cena najniższa - oznacza najniższą cenę netto dla danej pozycji wymienionej w załączniku nr 3 pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pkt 3.2) będącej przedmiotem zamówienia określoną w ofertach złożonych przez Oferentów i niepodlegających odrzuceniu.
*** Cena badana – oznacza cenę netto wskazaną w badanej ofercie dla każdej pozycji z osobna wymienionej w załączniku nr 3 pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pkt 3.2) będącej przedmiotem zamówienia.
KRYTERIUM 2: Okres gwarancji
Punkty przyznawane są wg poniższego wzoru:
30 x czas trwania gwarancji wskazany w badanej ofercie w latach*/ najdłuższy czas trwania gwarancji w latach**
* Czas trwania gwarancji oznacza czas trwania gwarancji (w latach) wskazany w badanej ofercie dla każdej pozycji z osobna wymienionej w załączniku nr 3 pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pkt 3.2) będącej przedmiotem zamówienia.
** Najdłuższy czas trwania gwarancji w latach - oznacza najdłuższą liczbę lat, na którą udziela się gwarancji dla danej pozycji wymienionej w załączniku nr 3 pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pkt 3.2) będącej przedmiotem zamówienia określoną w ofertach złożonych przez Oferentów i niepodlegających odrzuceniu.
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie 14 dni od upływu terminu składania oferty.
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzi Zarząd Zamawiającego wraz z Kierownikiem Projektu.
Komisja Konkursowa dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.
Zamawiający ogłosi wybór Oferenta na stronie www.madonis.pl niezwłocznie po dokonaniu wyboru Dostawcy oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pomocą poczty elektronicznej.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Oferty należy składać:
- osobiście lub,
- za pośrednictwem poczty na adres siedziby Zamawiającego lub,
- pocztą elektroniczną na adres madonis@madonis.pl 
Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na wskazany adres mailowy.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: łódzkie Powiat: wieruszowski Miejscowość: Wieruszów 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-08-01