Zakup odczynników i sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
61-848 Poznań
Długa 1/2
Tel. +48 618549088
Fax. +48 618549088
E-mail grazyna.kowalska@skpp.edu.pl
WWW www.skpp.edu.pl/przetargi.html

Województwo

wielkopolskie

Powiat

poznański + Poznań

Treść zamówienia

Zakup odczynników i sprzętu laboratoryjnego 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zakup odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej - 28 pakietów.
Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp „Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.
Wykonawca składa oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 w dokumencie JEDZ elektronicznie. Informacja dotycząca przepisów RODO zamieszczona jest w SIWZ załącznik nr 6.

Specyfikacja

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
PL
ul. Długa 1/2
Poznań
61-848
Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Kowalska
Tel.: +48 618549088
E-mail: grazyna.kowalska@skpp.edu.pl
Faks: +48 618549088
Kod NUTS: PL Adresy internetowe: 
Główny adres: http://www.skpp.edu.pl/przetargi.html
Adres profilu nabywcy: http://www.skpp.edu.pl/przetargi.html
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 (zgodnie z SIWZ). Wymagania dotyczące oferowanych dostaw. Wykonawca zaproponuje dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. posiadać znak CE (jeżeli ocena zgodności była przeprowadzona z udziałem jednostki notyfikowanej, obok znaku CE umieszcza się jej numer seryjny.Na potwierdzenie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dostarczy na wezwanie Zamawiającego aktualny dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu w kraju –zgodnie z obowiązującym prawem /stosownie do pakietu i pozycji w pakiecie/ np. CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE dla którego wystawiono deklarację zgodności, o ile taki dokument jest wymagany. Dokument musi być w języku polskim lub przetłumaczony na język polski. W przypadku, gdy taki dokument nie jest wymagany Wykonawca złoży stosowne oświadczenie. Zamawiający prosi o zaznaczenie, której pozycji dotyczy dokument. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 1)wypełniony „Formularz ofertowy”, zgodny z wzorem, załącznik nr 2 i wykaz przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 (tabela) zgodnie z wzorem. Wykonawca w formularzu ofertowym uwzględni wszystkie elementy wymienione przez Zamawiającego w wzorze załącznika nr 2 do SIWZ.
2) oświadczenie, z którego wynikało będzie jaką część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i poda firmy podwykonawców, w związku z pkt 1.4. (W JEDZ elektronicznie
3) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwa powinny zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
4) Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - w przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne. Pełnomocnictwa powinny zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
W sytuacji, gdy oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowę należy przedłożyć do dnia podpisania umowy.
5) Wykonawca, zgodnie z SIWZ część II ust. 1 dołączy do oferty oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), aktualne na dzień składania ofert, potwierdzające wstępnie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie.
• Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
• Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.
• W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Jednolity dokument (JEDZ elektronicznie, zgodnie z SIWZ)

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne
33192500-7: Probówki
38437110-1: Końcówki pipet
38437100-8: Pipety
33100000-1: Urządzenia medyczne

Wymagania

III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 
Nie podlega wykluczeniu z art 24 ust 1 i 5. Zamawiający wezwie wykonawcę do dostarczenia: informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter. składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zgodnie z treścią SIWZ cz II.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który zrealizował: dwie dostawy, o podobnych charakterze do przedmiotu zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
• wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
Wykaz musi być przedstawiony w JEDZ cz. C „Zdolność techniczna i zawodowa”, dostawy i usługi - Wykonawca poda min. dwie dostawy, o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia.
Wykonawca przedłoży dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane –dostarczy na wezwanie Zamawiającego. Zgodnie z treścią SIWZ
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej w zakresie zmiany terminu dostawy, zmiany sposobu spełnienia świadczenia, wynagrodzenia Wykonawcy oraz jeżeli zachodzi jedna z okoliczności zgodnie z art. 144 ust. 1 i 1e ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzania zmian do umowy określone zostały w § 6 załączonego do SIWZ wzoru umowy dostawy oraz § 6 załączonego do SIWZ wzoru umowy dostawy urządzenia.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Osoba do kontaktu

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
PL
ul. Długa 1/2
Poznań
61-848
Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Kowalska
Tel.: +48 618549088
E-mail: grazyna.kowalska@skpp.edu.pl
Faks: +48 618549088
Kod NUTS: PL Adresy internetowe: 
Główny adres: http://www.skpp.edu.pl/przetargi.html
Adres profilu nabywcy: http://www.skpp.edu.pl/przetargi.html

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
61-848 Poznań
Długa 1/2 ,9:30

2018-09-17

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
61-848 Poznań
Długa 1/2 ,dział Zamówień Publicznych pokój 603 ,10:00

2018-09-17

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrywania reklamacji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych 
VI.3) Informacje dodatkowe: 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 (zgodnie z SIWZ). Wymagania dotyczące oferowanych dostaw. Wykonawca zaproponuje dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. posiadać znak CE (jeżeli ocena zgodności była przeprowadzona z udziałem jednostki notyfikowanej, obok znaku CE umieszcza się jej numer seryjny.Na potwierdzenie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dostarczy na wezwanie Zamawiającego aktualny dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu w kraju –zgodnie z obowiązującym prawem /stosownie do pakietu i pozycji w pakiecie/ np. CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE dla którego wystawiono deklarację zgodności, o ile taki dokument jest wymagany. Dokument musi być w języku polskim lub przetłumaczony na język polski. W przypadku, gdy taki dokument nie jest wymagany Wykonawca złoży stosowne oświadczenie. Zamawiający prosi o zaznaczenie, której pozycji dotyczy dokument. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 1)wypełniony „Formularz ofertowy”, zgodny z wzorem, załącznik nr 2 i wykaz przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 (tabela) zgodnie z wzorem. Wykonawca w formularzu ofertowym uwzględni wszystkie elementy wymienione przez Zamawiającego w wzorze załącznika nr 2 do SIWZ.
2) oświadczenie, z którego wynikało będzie jaką część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i poda firmy podwykonawców, w związku z pkt 1.4. (W JEDZ elektronicznie
3) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwa powinny zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
4) Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - w przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne. Pełnomocnictwa powinny zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
W sytuacji, gdy oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowę należy przedłożyć do dnia podpisania umowy.
5) Wykonawca, zgodnie z SIWZ część II ust. 1 dołączy do oferty oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), aktualne na dzień składania ofert, potwierdzające wstępnie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie.
• Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
• Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.
• W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Jednolity dokument (JEDZ elektronicznie, zgodnie z SIWZ)
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.3) Składanie odwołań 
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 03/08/2018
Link do ogłoszenia: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343885-2018:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania

2018-08-07