Zakup odczynników i materiałów laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

SELVITA S.A.
30-348 Kraków
Profesora Michała Bobrzyńskiego 14
Tel. 122974700
Fax. 12 297 47 01
E-mail tenders@selvita.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153284

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

Zakup odczynników i materiałów laboratoryjnych 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest zakup odczynników i materiałów laboratoryjne służących do realizacji badań w projekcie pt. "Nowa generacja immunoterapii nowotworów oparta o aktywację odpowiedzi immunologicznej pacjentów".
Przedmiot zamówienia: 1. Tlenek glinu, aktywowany, obojętny, o I stopniu aktywności Brockmanna, wielkość porów 58 Å, 5 x1 kg
2. Aceton do HPLC, czystość min. 99.8 %, pozostałość po odparowaniu max. 0.0005 %, zawartość wody max. 0.1 %, 2,5 L x 4
Opis: Odczynniki i materiały laboratoryjne
Kod CPV: 33696300-8
Nazwa CPV: Odczynniki chemiczne

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153284

Załączniki do spec.

Zapytanie ofertowe 03 12 2018 E.pdf

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

Oferta
Nie dotyczy
Oferta

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: tenders@selvita.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Aleksandra Mazgala
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 122974700

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 21 dni kalendarzowych od dnia zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert

SELVITA S.A. tenders@selvita.com
30-348 Kraków
Bobrzyńskiego 14

2018-12-10

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
• złożenie oferty w terminie;
• przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV;
• zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II.
2. Kryterium oceny ofert:
• Cena 100%
3. Sposób dokonywania oceny:
• Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami zapytania.
W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na dodatkowe parametry – w pierwszej kolejności termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen.
Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt):
• najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt;
• najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt;
• pozostałe: 10 - (zaoferowana cena/najwyższa zaoferowana cena) * 10 pkt.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Oferta wraz z załącznikami (o ile są wymagane) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: tenders@selvita.com, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348
Kraków
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Krakow 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-12-03