Zakup odczynników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Dane organizatora

SELVITA S.A.
30-348 Kraków
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
Tel. 0048 122 974 700
E-mail tenders@selvita.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079941

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

Zakup odczynników chemicznych 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest zakup odczynników chemicznych służących do realizacji badań w projekcie pt. "Rozwój innowacyjnej immunoterapii nowotworów litych celującej w immunosupresyjne mikrośrodowisko guza."
Przedmiot zamówienia: 1. 2-Bromoimidazo[2,1-b]thiazole 944581-09-3 250 mg
2. 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine 705262-55-1 250 mg
3. 5-(5-Bromothien-2-yl)-1H-pyrazole 166196-67-4 1g
4. N-Chlorosuccinimide 128-09-6 100g
5. 6-bromo-8-chloroquinoline 16567-13-8 10 g
6. 4-(Dihydroxyborophenyl)acetylene 263368-72-5 1 g
7. 4-iodophenylboronic acid 5122-99-6 5 g
8. Potassium formate 590-29-4 500 g
9. 2-Amino-5-bromo-3-fluorophenol 186309-73-9 1g
10. 2-Amino-5-bromo-3-fluorophenol 186309-73-9 2g
11. 2-Fluoro-6-hydroxyaniline 53981-23-0 5g
Dodatkowe informacje:
a. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu – 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia (lub podpisania umowy); w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę będzie brany maks. czas dostawy; 
b. Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 30 dni kalendarzowych.
W przypadku braku informacji o powyższych wymaganiach z punktu 1.1 na ofercie, Zamawiający przyjmuje, że są one zgodne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu.
Opis: Odczynniki chemiczne
Kod CPV: 33696300-8
Nazwa CPV: Odczynniki chemiczne

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079941

Załączniki do spec.

Zapytanie ofertowe 09 01 2018 J.pdf

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

Oferta
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na warunkach nieznacznie odbiegających od określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty w jednakowy sposób odbiegają od zamieszczonej w zapytaniu specyfikacji, a zmiany te są mało istotne i nie wpływają na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie, tj.:
• występuje niepełna zgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia (np. czystość, postać itd.);
• występuje niepełna zgodność warunków udziału w postępowaniu z warunkami, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym zawartych w pkt. 1.1 w części II.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty przekraczają wyznaczony w zapytaniu termin dostawy, a wydłużenie terminu dostawy nie wpływa na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium wskazane w pkt.2 w części V. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, zakupu jednej z jego części/pozycji, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Oferta

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: tenders@selvita.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Karina Pochłopień
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 0048 122 974 700

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia (lub podpisania umowy)

Miejsce i termin składania ofert

SELVITA S.A.
30-348 Kraków
prof. Michała Bobrzyńskiego 14

2018-01-16

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
• złożenie oferty w terminie;
• przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV;
• zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II.
2. Kryterium oceny ofert:
• Cena 100%
3. Sposób dokonywania oceny:
• Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami zapytania. 
W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na dodatkowe parametry – w pierwszej kolejności termin realizacji, następnie czystość produktu, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen.
Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt): 
• najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt; 
• najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt; 
• pozostałe: 10 - (zaoferowana cena/najwyższa zaoferowana cena) * 10 pkt.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tenders@selvita.com, faksem na nr: +48 12 297 47 01, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-01-09