Zakup odczynników chemicznych.

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

PROTEON PHARMACEUTICALS S.A.
93-588 Łódź
ul. Skrzywana 6
Tel. 422093395
E-mail oferty@proteonpharma.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1129384

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia

Zakup odczynników chemicznych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest zakup odczynników chemcznych służących do realizacji badań w projekcie nr POIR.01.01.02-00-0052/16 pn.: "Innowacyjny preparat bakteriofagowo-probiotyczny zapewniający bezpieczeństwo mikrobiologiczne w hodowli drobiu" w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup :
• wodorotlenku sodu cz.d.a. o następującej specyfikacji:
- w postaci mikrogranulek;
- gęstość względna - 2,13 g/cm3(20°C);
- pH- około 14 (50g/l H20, 20°C);
- po rozpuszczeniu bezbarwny, klarowny;
- w opakowaniach po 1 kg;
Ilość: 20 opakowań
• chlorku sodu cz.d.a. o następującej specyfikacji:
- pH- 5-8 (r-r 50g/l H2O w 20°C)
- gęstość: 2,16g/cm3 (20°C)
- po rozpuszczeniu bezbarwny
- w opakowaniach po 1 kg; 
Ilość: 10 opakowań
W przypadku oferowania innej pojemności opakowań łączna ilość produktu powinna być równoważna z ilością wyszczególnioną w zapytaniu.
Informacje dodatkowe:
• Termin przydatności do użycia powinien wynosić co najmniej dwa lata od daty dostarczenia.
• Wybrany Dostawca będzie zobowiązany do zapewnienia stanów magazynowych, tak aby umożliwić sukcesywną dostawę produktu. Zamówienia będą składane partiami. 
• Wykonawcy biorący udział w postępowaniu są zobowiązani do dołączenia do oferty certyfikatu jakości potwierdzającego specyfikację w/w produktu. 
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynników chemicznych.
Kod CPV: 33696300-8
Nazwa CPV: Odczynniki chemiczne

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1129384

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

1. Wypełnione oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu (Zamawiającym).
2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu są zobowiązani do dołączenia do oferty broszurę produktu bądź certyfikatu jakości potwierdzającego specyfikację w/w produktu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
a) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
b) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
c) wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
d) zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
e) ustawowej zmiany stawki podatku VAT - Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie stalą;
f) zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
2. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć.
1. Wypełnione oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu (Zamawiającym).
2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu są zobowiązani do dołączenia do oferty broszurę produktu bądź certyfikatu jakości potwierdzającego specyfikację w/w produktu.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: oferty@proteonpharma.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Justyna Andrysiak (pytania formalne) jandrysiak@proteonpharma.com oraz dr Arkadiusz Wojtasik (pytania merytoryczne) awojtasik@proteonpharma.com. Informacje udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 422093395

Wymagany termin realizacji zamówienia

Podane ilości są szacunkowe (+/- 50%) i dotyczą zamówień składanych wedle zapotrzebowania w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu – 14 od dnia zamówienia, w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę będzie brany maks. czas dostawy;

Miejsce i termin składania ofert2018-08-13

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny: 
• złożenie oferty w wymaganym terminie; 
• zgodność oferty z opisem zawartym w pkt IV oraz II- Informacje dodatkowe;
• zakres funkcjonalności oferowanego produktu oraz zaproponowane warunki realizacji zamówienia muszą być zgodne z wymogami określonymi w części II.
2. Kryterium oceny ofert: 
• Cena: 100% (porównana zostanie cena netto oferty )
3. Sposób dokonywania oceny: 
W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na kolejny parametr – termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen. 
Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt):
- najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt;
- najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt;
- pozostałe: (najniższa zaoferowana cena/cena badana) x 10 pkt.
Zamawiający odrzuci Ofertę jeżeli będzie ona zawierała cenę netto wyższą niż, którą dysponuje na realizację zamówienia. 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich oraz dodatkowo zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres e-mail, z którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: 1. Oferta powinna być złożona do dnia 13.08.2018r. do godz. 15:59:59 CEST 
za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: oferty@proteonpharma.com, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Skrzywana 6, 93-588 Łódź (II piętro budynku).
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której ma zadeklarować na jakich warunkach będzie świadczył na rzecz Zamawiającego.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-08-03