Zakup odczynników biologicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
30-348 Kraków
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
Tel. 0048 122 974 700
Fax. (12) 297 47 01
E-mail tenders@selvita.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136640

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

Zakup odczynników biologicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest zakup odczynników biologicznych służących do realizacji badań w projekcie pt"Rozwój nowej generacji spersonalizowanych terapii celujących w metabolizm komórek nowotworowych.
Przedmiot zamówienia: 1. PRMT5/MEP50, FLAG-tag, His-tag (HEK293-derived), 20 ug
• Species: Human
• MW: 73 kDa (PRMT5), 37.5 kDa (MEP50)
• Formulation: 40 mM Tris-HCl, pH 8.0, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, 3 mM DTT, 80 µg/ml Flag peptide, and 20% glicerol
• Stability: At least 6 months at -80°C Ilość: 2 KOD CPV: 24956000-0
2. Histone H4 N-terminal Peptide, Biotinylated, 50 ug
• derived from human histone H4, amino acids 1-23
• formulation: lyophilized powder
• Sequence: Ac-SGRGKGGKGLGKGGAKRHRKVLR-Peg(Biot)
• Purity: >99%
• Stable for 2 years at -20 °C Ilość: 1 KOD CPV: 24956000-0
3. Histone H4 R3me2s Peptide, Biotinylated, 50 ug
• derived from human histone H4, amino acids 1-23, symmetrically dimethylated at arginine 3
• formulation: lyophilized powder
• Sequence: Ac-SGR(Me2s)GKGGKGLGKGGAKRHRKVLR-K(Biot)-CONH2
• Purity: >80%
• stable for 2 years at -20°C Ilość: 1 KOD CPV: 24956000-0
4. S-(5′-Adenosyl)-L-methionine chloride dihydrochloride, 25 mg
• CAS Number 86867-01-8
• assay ≥75%
• 25 mg in poly bottle Ilość: 2 KOD CPV: 33696500-0
5. Anti-Histone H4R3me2s antibody, 100 ul
• Isotype: IgG
• source: rabbit
• species reactivity: mouse, human, rat
• application: immunohistochemistry, western blot: 
• polyclonal
• concentration: 1.0 mg/mL
• buffer: PBS with 0.02% sodium azide, 50% glycerol, pH7.3. Ilość: 1 KOD CPV: 24956000-0
6. Anti-rabbit IgG (Fc specific) Acceptor Beads 250 µg
• goat polyclonal F(ab')2 fragment
• for Analyte detection assays, Biomarker detection assays, Antibody detection assays, Antibody binding studies, Protein-protein interaction assays
• No-wash steps, no separation steps
• measure large protein or antibody complexes – spanning up to 200 nm or more
• multiple binding sites on each bead Ilość: 1 KOD CPV: 33696500-0
7. Streptavidin donor beads, 1 mg 
• to capture biotinylated antibodies, proteins, peptides, nucleic acids, and small molecules 
• for Protein-protein interaction assays, Protein-DNA interaction assays, Protein-RNA interaction assays, Protein-small molecule interaction assays, Analyte detection assays, Biomarker detection assays, Antibody detection assays, Enzymatic assays
• 1 mg of Donor beads is sufficient to run 1,000-2,000 wells using a 25 µL reaction volume
Ilość: 1 33696500-0
8. 2′-Deoxyguanosine 5′-monophosphate sodium salt hydrate, 100 mg 
• CAS Number 146877-98-7; 
• assay ≥ 99% (HPLC); 1 33696500-0
9. 2′-Deoxyadenosine 5′-monophosphate, 100 mg
• CAS Number 653-63-4;
• assay: 98-100%; Ilość: 1 KOD CPV: 33696500-0
10. CELL CULTURE MICROPLATE, 384 WELL, PS, CLEAR, POLY-D-LYSINE COAT, LID, PACK OF 20
• non-sterile
• well profile: F-bottom
• max. volume: 0.138 ml
• working volume: 0.01 ml - 0.13 ml
• Growth area per well: 0.11 cm²
• Reduced-serum or serum-free cultivation
• Shelf life: 18 months at room temperature Ilość: 5 KOD CPV: 19520000-7
Opis: Odczynniki biologiczne i materiały laboratoryjne
Kod CPV: 24956000-0
Nazwa CPV: Peptony i substancje białkowe

Specyfikacja

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136640

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136640

Załączniki do spec.

Zapytanie ofertowe 12 09 2018 F.pdf

CPV

24956000-0: Peptony i substancje białkowe
33696500-0: Odczynniki laboratoryjne
19520000-7: Produkty z tworzyw sztucznych

Wymagania

Oferta - ważna min. 30 dni
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na warunkach nieznacznie odbiegających od określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty w jednakowy sposób odbiegają od zamieszczonej w zapytaniu specyfikacji, a zmiany te są mało istotne i nie wpływają na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie, tj.:
• występuje niepełna zgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia (np. czystość, postać itd.);
• występuje niepełna zgodność warunków udziału w postępowaniu z warunkami, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym zawartych w części III.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty przekraczają wyznaczony w zapytaniu termin dostawy, a wydłużenie terminu dostawy nie wpływa na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium wskazane w pkt.2 w części VI. [UWAGA: Jeśli będziemy korzystać z tego punktu, to na protokole musi znaleźć się dopisek w stylu: „W przypadku produktu nr X we wszystkich nadesłanych ofertach terminy dostawy są dłuższe niż termin wyznaczony w zapytaniu. Zdecydowano się zamówić produkt o najniższej cenie, gdyż wydłużenie terminu dostawy nie wpłynie na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie.”]
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, zakupu jednej z jego części/pozycji, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Oferta - ważna min. 30 dni

Wadium

brak

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: tenders@selvita.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Natalia Miara
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 0048 122 974 700

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia

Miejsce i termin składania ofert

SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
30-348 Kraków
prof. Michała Bobrzyńskiego 14

2018-09-19

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
• złożenie oferty w terminie;
• przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV;
• zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II.
2. Kryterium oceny ofert:
• Cena 100%
3. Sposób dokonywania oceny:
• Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami zapytania. 
W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na dodatkowe parametry – w pierwszej kolejności termin realizacji, następnie czystość produktu, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen.
Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt): 
• najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt; 
• najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt; 
• pozostałe: 10 - (zaoferowana cena/najwyższa zaoferowana cena) * 10 pkt.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Oferta wraz z załącznikami (o ile są wymagane) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tenders@selvita.com, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-09-12