zakup odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Dane organizatora

SELVITA S.A.
30-348 Kraków
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
Tel. 784024025

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

zakup odczynników 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia
1. 6-Bromo-8-fluoroquinoline ≥95% 220513-46-2 5g
2. 6-Bromo-8-fluoroquinoline ≥95% 220513-46-2 10g
3. 5-Bromopyridine-2,3-diamine 38875-53-5 10g
4. 5-Bromopyridine-2,3-diamine 38875-53-5 25g


1.1. Dodatkowe informacje:
a. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu – 7 dni kalendarzowych od dnia zamówienia (lub podpisania umowy); w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę będzie brany maks. czas dostawy;
b. Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 30 dni kalendarzowych.


W przypadku braku informacji o powyższych wymaganiach z punktu 1.1 na ofercie, Zamawiający przyjmuje, że są one zgodne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu.

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1054119

Załączniki do spec.

załącznik

CPV

33696300-8

Wymagania

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Nie dotyczy
Wiedza i doświadczenie
Nie dotyczy
Potencjał techniczny
Nie dotyczy
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Nie dotyczy
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nie dotyczy
Dodatkowe warunki
Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym*.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na warunkach nieznacznie odbiegających od określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty w jednakowy sposób odbiegają od zamieszczonej w zapytaniu specyfikacji, a zmiany te są mało istotne i nie wpływają na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie, tj.: • występuje niepełna zgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia (np. czystość, postać itd.); • występuje niepełna zgodność warunków udziału w postępowaniu z warunkami, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym zawartych w pkt. 1.1 w części II. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta

Osoba do kontaktu

SELVITA S.A.
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
30-348 Kraków
tel. 784024025

Wymagany termin realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 7 dni kalendarzowych od dnia zamówienia (lub podpisania umowy).

Miejsce i termin składania ofert

SELVITA S.A.
30-348 Kraków
prof. Michała Bobrzyńskiego 14

2017-09-14

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny: • złożenie oferty w terminie; • przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV; • zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II.
2. Kryterium oceny ofert: • Cena 100%
3. Sposób dokonywania oceny: • Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami zapytania. W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na dodatkowe parametry – w pierwszej kolejności termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen. Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt): • najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt; • najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt; • pozostałe: 10 - (zaoferowana cena/najwyższa zaoferowana cena) * 10 pkt.

Data dodania

2017-09-08