Zakup odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Dane organizatora

CELON PHARMA S.A.
05-092 Kiełpin
Ogrodowa 2a
E-mail paulina.gruszka@celonpharma.com
WWW https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1087929

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski zachodni

Treść zamówienia

Zakup odczynników 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Zakup odczynników w ramach programu: „Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego agonisty receptora GPR40 w terapii cukrzycy typu II ” (dalej: Projekt), w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia: 1. Single Tube TaqMan Gene Expression Assays Hs04194186_s1
Gene: FOS
Amplicon lenght: 82
Spieces: HUman
Dye: FAM-MGB (Zgodnie z produktem Life Technologies Polska 4331182 lub równoważny)
2. Cetylpyridinium chloride (Zgodnie z produktem Sigma Aldrich C0732-100G lub równoważny)
3. Sodium tartrate dihydrate (Zgodnie z produktem Sigma Aldrich 1614909 lub równoważny)
4. Acid Phosphatase, Leukocyte (TRAP) Kit (Zgodnie z produktem Sigma Aldrich 387A lub równoważny)
Opis: Zakup odczynników.
Kod CPV: 24000000-4
Nazwa CPV: Produkty chemiczne

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1087929

CPV

24000000-4: Produkty chemiczne

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: paulina.gruszka@celonpharma.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paulina Gruszka
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia

ORIENTACYJNY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAKUPÓW
Rozpoczęcie: Luty 2018

ORIENTACYJNY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZAKUPÓW
Zakończenie: Luty 2018

Miejsce i termin składania ofert

CELON PHARMA S.A.
05-092 Kiełpin
Ogrodowa 2a

2018-02-19

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

KRYTERIA OCENY OFERT: 
• Cena (C) (maksymalna ilość punktów) - 60 pkt (60 %)
Sposób oceny:
Kryterium Waga [%] Punkty Sposób oceny wg wzoru
Cena 60 % 60 Najniższa cena oferty netto
C = ----------------------------------------- x 60pkt
Cena oferty badanej netto
• Termin dostawy (D) (maksymalna ilość punktów) - 40 pkt (40%)
Sposób oceny:
o termin dostawy od 1 do 7 dni – 40 pkt - (40%)
o termin dostawy od 8 do 14 dni – 20 pkt - (20%)
o termin dostawy od 15 do 21dni – 10 pkt - (10%)
o termin dostawy powyżej 22 dni – 0 pkt - (0%)
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 
L = C + D
gdzie: 
• L – całkowita liczba punktów, 
• C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, 
• D – punkty uzyskane w kryterium „Termin dostawy”

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego: ul. Główna 48, 05-152 Kazuń Nowy, Polska, jeśli wysłane pocztą tradycyjną lub kurierem, lub na adres mailowy paulina.gruszka@celonpharma.com w przypadku wysłania pocztą elektroniczną.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Kiełpin 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-02-12