Zakup odczynników.

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

CELON PHARMA S.A.
05-092 Kiełpin
Ogrodowa 2a
E-mail paulina.gruszka@celonpharma.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080374

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski zachodni

Treść zamówienia

Zakup odczynników.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Zakup odczynników w ramach programu: „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020”, projektu pod nazwą „Selektywny inhibitor kinaz JAK w terapii chorób o podłożu immunologicznym”.
Przedmiot zamówienia: Tofacitinib (zgodnie z produktem Biorbyt o nr kat. orb341654 lub równoważnym) 1g 2
Opis: Zakup odczynników.
Kod CPV: 24000000-4
Nazwa CPV: Produkty chemiczne

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080374

Załączniki do spec.

RfQ.pdf
Oswiadczenie o braku powiazan.pdf
Zapytanie ofertowe.pdf
The Statement on absence of personal or capital ties with the Purchaser.pdf

CPV

24000000-4: Produkty chemiczne

Wymagania

 

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: paulina.gruszka@celonpharma.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paulina Gruszka
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia

ORIENTACYJNY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAKUPÓW
Rozpoczęcie: STYCZEŃ 2018

ORIENTACYJNY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZAKUPÓW
Zakończenie: STYCZEŃ 2018

Miejsce i termin składania ofert

CELON PHARMA S.A.
05-092 Kiełpin
Ogrodowa 2a

2018-01-17

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT: 
• Cena (C) (maksymalna ilość punktów) - 60 pkt (60 %)
Sposób oceny:
Kryterium Waga [%] Punkty Sposób oceny wg wzoru
Cena 60 % 60 najniższa cena oferty netto
C = ----------------------------------------- x 60 pkt
cena oferty badanej netto
• Termin dostawy (D) (maksymalna ilość punktów) - 40 pkt (40%)
Sposób oceny:
o termin dostawy od 1 do 7 dni – 40 pkt - (40%)
o termin dostawy od 8 do 14 dni – 20 pkt - (20%)
o termin dostawy od 15 do 21dni – 10 pkt - (10%)
o termin dostawy powyżej 22 dni – 0 pkt - (0%)
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 
L = C + D
gdzie: 
• L – całkowita liczba punktów, 
• C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, 
• D – punkty uzyskane w kryterium „Termin dostawy”

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Oferta musi być złożona nie później niż do 17.01.2018r. Jeśli oferta wysłana została pocztą tradycyjną lub kurierem, ofertę uważa się za złożoną jeżeli wpłynęła do siedziby Zamawiającego nie później niż w dniu wskazanym jako ostateczny termin składania ofert.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Kiełpin 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-01-11