Zakup odczynnika laboratoryjnego.

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Dane organizatora

PROTEON PHARMACEUTICALS S.A.
90-364 Łódź
Tylna 3a
Tel. 422093395
E-mail oferty@proteonpharma.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079204

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia

Zakup odczynnika laboratoryjnego.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest zakup płytek służących do realizacji badań w projekcie pt. ,,Bakteriofagowy preparat do leczenia zapalenia wymienia u krów wywołanego antybiotykoopornymi bakteriami” w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup płytek do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów metodą sedymentacyjną; ilość: 120 sztuk
Informacje dodatkowe:
• Wybrany Dostawca będzie zobowiązany do zapewnienia stanów magazynowych, tak aby umożliwić sukcesywną dostawę materiałów. 
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup płytek do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów metodą sedymentacyjną.
Kod CPV: 33696500-0
Nazwa CPV: Odczynniki laboratoryjne

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079204

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne

Wymagania

1. Wypełnione oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu (Zamawiającym).
2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu są zobowiązani do dołączenia do oferty broszurę produktu bądź certyfikatu jakości potwierdzającego specyfikację w/w produktu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
a) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
b) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
c) wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
d) zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
e) ustawowej zmiany stawki podatku VAT - Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie stalą;
f) zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
2. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć.
1. Wypełnione oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu (Zamawiającym).
2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu są zobowiązani do dołączenia do oferty broszurę produktu bądź certyfikatu jakości potwierdzającego specyfikację w/w produktu.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: oferty@proteonpharma.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Justyna Andrysiak (pytania formalne) jandrysiak@proteonpharma.com oraz dr Ewelina Wójcik (pytania merytoryczne) ewojcik@proteonpharma.com. Informacje udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 422093395

Wymagany termin realizacji zamówienia

Podane ilości są szacunkowe (+/- 50%) i dotyczą zamówień składanych partiami wedle zapotrzebowania w ciągu 12 miesięcy. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu - 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia, w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę będzie brany maks. czas dostawy;

Miejsce i termin składania ofert

PROTEON PHARMACEUTICALS S.A.
90-364 Łódź
Tylna 3a (portiernia), do godz. 23:59:59

2018-01-15

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

VII. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny: 
• złożenie oferty w wymaganym terminie; 
• zgodność oferty z opisem zawartym w pkt IV; 
• zakres funkcjonalności oferowanego produktu oraz zaproponowane warunki realizacji zamówień muszą być zgodne z wymogami określonymi w części II.
2. Kryterium oceny ofert: 
• Cena: 100% (porównywana będzie cena netto oferty) 
3. Sposób dokonywania oceny: 
W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na kolejny parametr – termin realizacji, zaś w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen. 
Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt):
• najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt;
• najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt;
• pozostałe: (najniższa zaoferowana cena/badana cena) x 10 pkt.
Zamawiający odrzuci Ofertę jeżeli będzie ona zawierała cenę netto wyższą niż, którą dysponuje na realizację zamówienia. 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, dodatkowo Zamawiający zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres e-mail, z którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: 1. Oferta powinna być złożona do dnia 15.01.2018r. do godz. 23:59:59 CET za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: oferty@proteonpharma.com, faksem na nr 042 209 33 96, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Tylna 3a, 90-364 Łódź (portiernia).
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której ma zadeklarować na jakich warunkach będzie świadczył na rzecz Zamawiającego.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-01-05