Zakup odczynnika

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Dane organizatora

PROTEON PHARMACEUTICALS S.A.
90-364 Łódź
Tel. 422093395
E-mail oferty@proteonpharma.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1110653

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia

Zakup odczynnika

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest zakup odczynnika Tween80 służącego do realizacji badań w projekcie nr POIR.01.01.02-00-0052/16 pn.: "Innowacyjny preparat bakteriofagowo-probiotyczny zapewniający bezpieczeństwo mikrobiologiczne w hodowli drobiu" w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynnika Tween80 o poniższej specyfikacji:
- jednorodna, żółta ciecz;
- bezzapachowy;
- o gęstości 1.06 g/mL w 25 °C;
- o pH w zakresie 5-7;
- tworzący jednorodne mieszaniny z olejami jadalnymi oraz zachowujący jednorodność mieszanin z olejami jadalnymi po sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121-126°C przez 15 minut (tj. nie oddzielający się od warstwy olejowej)
Ilość: 10 x 100ml
W przypadku oferowania innej pojemności opakowań łączna ilość produktu powinna być równoważna z ilością wyszczególnioną w zapytaniu. Zamawiający zastrzega, że maksymalna dopuszczalna pojemność opakowań wynosi 250 ml.
Informacje dodatkowe:
• Termin przydatności do użycia powinien wynosić co najmniej dwa lata od daty dostarczenia.
• TESTOWANIE: Spośród ofert spełniających wszystkie kryteria zapytania (ważność oferty, termin realizacji, opis zgodny ze specyfikacją podaną w zapytaniu) Zamawiający dokona wstępnego porównania ofert. Następnie zwróci się do Dostawcy/Dostawców, który/którzy złoży/złożą najtańszą ofertę na dany produkt, do przesłania 1 opakowania w celu weryfikacji zgodności ze specyfikacją. Testowi zostaną poddane następujące parametry: zachowanie jednorodności mieszaniny Tween80 z olejem jadalnym po sterylizacji w temperaturze 121-126°C przez 15 minut. Po przeprowadzeniu testów Zamawiający dokona ostatecznej oceny produktu. W przypadku, kiedy testowany produkt nie przejdzie pozytywnie testów Zamawiający zwróci się do następnego z kolei Dostawcy, który złożył najtańszą ofertę, o przesłanie produktu do weryfikacji.
• Wybrany Dostawca będzie zobowiązany do zapewnienia stanów magazynowych, tak aby umożliwić sukcesywną dostawę produktu. Zamówienia będą składane partiami. 
• Wykonawcy biorący udział w postępowaniu są zobowiązani do dołączenia do oferty certyfikatu jakości potwierdzającego specyfikację w/w produktu. 
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynnika Tween80 .
Kod CPV: 33696300-8
Nazwa CPV: Odczynniki chemiczne

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1110653

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

1. Wypełnione oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu (Zamawiającym).
2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu są zobowiązani do dołączenia do oferty broszurę produktu bądź certyfikatu jakości potwierdzającego specyfikację w/w produktu.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
a) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
b) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
c) wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
d) zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
e) ustawowej zmiany stawki podatku VAT - Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie stalą;
f) zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
2. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć.
1. Wypełnione oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu (Zamawiającym).
2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu są zobowiązani do dołączenia do oferty broszurę produktu bądź certyfikatu jakości potwierdzającego specyfikację w/w produktu.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: oferty@proteonpharma.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Justyna Andrysiak (pytania formalne) jandrysiak@proteonpharma.com oraz dr Arkadiusz Wojtasik (pytania merytoryczne) awojtasik@proteonpharma.com. Informacje udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 422093395

Wymagany termin realizacji zamówienia

Podane ilości są szacunkowe (+/- 50%) i dotyczą zamówień składanych wedle zapotrzebowania w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu – 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia, w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę będzie brany maks. czas dostawy;

Miejsce i termin składania ofert

PROTEON PHARMACEUTICALS S.A.
93-588 Łódź
ul. Skrzywana 6, do godz. 15:59:59

2018-05-21

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny: 
• złożenie oferty w wymaganym terminie; 
• zgodność oferty z opisem zawartym w pkt IV oraz II- Informacje dodatkowe;
• zakres funkcjonalności oferowanego produktu oraz zaproponowane warunki realizacji zamówienia muszą być zgodne z wymogami określonymi w części II.
2. Kryterium oceny ofert: 
• Cena: 100% (porównana zostanie cena netto w przeliczeniu na 100 ml produktu)
3. Sposób dokonywania oceny: 
W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na kolejny parametr – termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen. 
Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt):
- najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt;
- najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt;
- pozostałe: (najniższa zaoferowana cena/cena badana) x 10 pkt.
Zamawiający odrzuci Ofertę jeżeli będzie ona zawierała cenę netto wyższą niż, którą dysponuje na realizację zamówienia. 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich oraz dodatkowo zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres e-mail, z którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: 1. Oferta powinna być złożona do dnia 21.05.2018r. do godz. 15:59:59 CEST 
za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: oferty@proteonpharma.com, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Skrzywana 6, 93-588 Łódź (II piętro budynku).
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której ma zadeklarować na jakich warunkach będzie świadczył na rzecz Zamawiającego.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-05-14