Zakup materiałów laboratoryjnych.

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      szkło laboratoryjne

Dane organizatora

SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
30-348 Kraków
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
Tel. 0048 122 974 700
Fax. (12) 297 47 01
E-mail tenders@selvita.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080407

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

Zakup materiałów laboratoryjnych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest zakup materiałów laboratoryjych służących do realizacji badań w projekcie pt. "Rozwój nowej generacji spersonalizowanych terapii celujących w metabolizm komórek nowotworowych."
Przedmiot zamówienia: L.p.
Nazwa Ilość szt. w opakowaniu Ilość opakowań
1. PTFE- coated silicone septa for tight sealing of reaction vials (10 & 30 mL) in combination with snap caps
Compatible with reaction vials from No. 2,3,4.
20 szt. 22 op.
2. Reaction vials G4- 4mL
Made of borosilicate glass;
Operation volume: 0.5-2 mL.
Compatible with Microwave reactor Monowave 450
10 szt. 3 op.
3. Reaction vials G30- 30mL
Made of borosilicate glass;
Operation volume 6-20 mL.
Compatible with Microwave reactor Monowave 450
20 szt. 2 op.
4. Reaction vials G10- 10mL
Made of borosilicate glass;
Operation volume 2-6 mL.
Compatible with Microwave reactor Monowave 450
100 szt. 1 op.
5. PEEK-made cap for easy and quick snap-on closure of reaction vials (10 & 30 mL) in combination with the corresponding silicone septa.
Compatible with reaction vials from No. 2,3,4.
20 szt. 3 op.
1.1 Pozostałe wymagania:
a. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu - 28 dni kalendarzowych od dnia zamówienia; 
w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę będzie brany maks. czas dostawy; 
b. Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 30 dni kalendarzowych; 
c. Termin płatności – min 30 dni kalendarzowych; 
W przypadku braku informacji o powyższych wymaganiach z punktu 1.1 na ofercie, Zamawiający przyjmuje, że są one zgodne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu.
Opis: Materiały laboratoryjne
Kod CPV: 33793000-5
Nazwa CPV: Laboratoryjne wyroby szklane

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080407

Załączniki do spec.

Zapytanie ofertowe 11 01 2018 C.pdf

CPV

33793000-5: Laboratoryjne wyroby szklane

Wymagania

Oferta
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na warunkach nieznacznie odbiegających od określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty w jednakowy sposób odbiegają od zamieszczonej w zapytaniu specyfikacji, a zmiany te są mało istotne i nie wpływają na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie, tj.:
• występuje niepełna zgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia (np. czystość, postać itd.);
• występuje niepełna zgodność warunków udziału w postępowaniu z warunkami, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym zawartych w pkt. 1.1 w części II.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty przekraczają wyznaczony w zapytaniu termin dostawy, a wydłużenie terminu dostawy nie wpływa na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium wskazane w pkt.2 w części V. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, zakupu jednej z jego części/pozycji, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Oferta

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: tenders@selvita.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Karina Pochłopień
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 0048 122 974 700

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 28 dni kalendarzowych od dnia zamówienia

Miejsce i termin składania ofert

SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
30-348 Kraków
prof. Michała Bobrzyńskiego 14

2018-01-18

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
• złożenie oferty w terminie;
• przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV;
• zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II.
2. Kryterium oceny ofert:
• Cena 100%
3. Sposób dokonywania oceny:
• Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami zapytania. 
W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na dodatkowe parametry – w pierwszej kolejności termin realizacji, następnie czystość produktu, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen.
Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt): 
• najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt; 
• najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt; 
• pozostałe: 10 - (zaoferowana cena/najwyższa zaoferowana cena) * 10 pkt.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tenders@selvita.com, faksem na nr: +48 12 297 47 01, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-01-11