Zakup materiałów laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      szkło laboratoryjne

Dane organizatora

SELVITA SERVICES SP. Z O.O.
30-348 Kraków
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
Tel. 0048 122 974 700
Fax. 12 2974701
E-mail tenders@selvita.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1078726

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

Zakup materiałów laboratoryjnych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest zakup materiałów laboratoryjnych służących do realizacji badań w projekcie pt. "Wdrożenie innowacyjnej metody otrzymywania substancji o aktywności farmakologicznej na drodze łagodnego trifluorometylowania."
Przedmiot zamówienia: 1. Żel krzemionkowy do chromatografii cienkowarstwowej (TLC) na arkuszach szklanych 20x20 cm, grubość warstwy 500 μm, spoiwo nieorganiczne, wskaźnik fluorescencyjny, opakowanie 25 arkuszy 
10 op.
2. Żel krzemionkowy do chromatografii cienkowarstwowej (TLC) na arkuszach szklanych 20x20 cm, grubość warstwy 1000 μm, spoiwo nieorganiczne, wskaźnik fluorescencyjny, opakowanie 25 arkuszy 
10 op.
3. Żel krzemionkowy C18 do chromatografii cienkowarstwowej (TLC) na arkuszach szklanych 20x20 cm, grubość warstwy 1000 μm, opakowanie 25 arkuszy 
1 op.
4. Żel krzemionkowy 60 C18 do chromatografii cienkowarstwowej (TLC) na arkuszach aluminiowych 20x20 cm, grubość warstwy 250 μm, opakowanie 20 arkuszy 
1 op.
5. Żel krzemionkowy 60 do chromatografii cienkowarstwowej (TLC) na arkuszach aluminiowych 20x20 cm, grubość warstwy 200 μm, opakowanie 25 arkuszy 
1 op.
6. Zbiorniki do wywoływania chromatografii cienkowarstwowej (TLC) z pokrywką, wymiary ok. 27x26x7cm (dł. x wys. x szer.) przeznaczone do uruchamiania płytek 2 szt.
1.1 Pozostałe wymagania:
a. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu – 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia (lub podpisania umowy); 
w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę będzie brany maks. czas dostawy; 
b. Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 30 dni kalendarzowych;
W przypadku braku informacji o powyższych wymaganiach z punktu 1.1 na ofercie, Zamawiający przyjmuje, że są one zgodne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu.
Opis: Materiały laboratoryjne
Kod CPV: 33793000-5
Nazwa CPV: Laboratoryjne wyroby szklane

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1078726

Załączniki do spec.

Zapytanie ofertowe 03 01 2018 D.pdf

CPV

33793000-5: Laboratoryjne wyroby szklane

Wymagania

Oferta
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na warunkach nieznacznie odbiegających od określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty w jednakowy sposób odbiegają od zamieszczonej w zapytaniu specyfikacji, a zmiany te są mało istotne i nie wpływają na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie, tj.:
• występuje niepełna zgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia (np. czystość, postać itd.);
• występuje niepełna zgodność warunków udziału w postępowaniu z warunkami, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym zawartych w pkt. 1.1 w części II.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty przekraczają wyznaczony w zapytaniu termin dostawy, a wydłużenie terminu dostawy nie wpływa na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium wskazane w pkt.2 w części V. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Oferta

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: tenders@selvita.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Karina Pochłopień
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 0048 122 974 700

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia .

Miejsce i termin składania ofert

SELVITA SERVICES SP. Z O.O.
30-348 Kraków
prof. Michała Bobrzyńskiego 14

2018-01-10

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
• złożenie oferty w terminie;
• przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV;
• zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II.
2. Kryterium oceny ofert:
• Cena 100%
3. Sposób dokonywania oceny:
• Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami zapytania. 
W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na dodatkowe parametry – w pierwszej kolejności termin realizacji, następnie czystość produktu, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen.
Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt): 
• najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt; 
• najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt; 
• pozostałe: 10 - (zaoferowana cena/najwyższa zaoferowana cena) * 10 pkt.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Oferta wraz z załącznikami (o ile są wymagane) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tenders@selvita.com, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-01-03