Zakup i sukcesywna dostawa odczynników

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

POLPHARMA BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA
80-172 Gdańsk
Trzy Lipy 3
Tel. 665 614 677
E-mail karol.sywec@polpharmabiologics.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184151

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Zakup i sukcesywna dostawa odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Kontynuacja badań w ramach Projektu „Rozwój przeciwciała monoklonalnego o korzystniejszym profilu bezpieczeństwa do stosowania w leczeniu łuszczycy” Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.
Purpose of the order: Aim of the Continuation of studies in the framework of the project „Development of a monoclonal antibody with a more favorable safety profile for use in the treatment of psoriasis”. Action 1.1 “R&D Projects” within I priority axis: “Support for R&D works by the enterprises” Operational programme Smart Development, 2014-2020.
Przedmiot zamówienia: STABLCAL CALIBRATION SET FOR 2100Q MANUFACTURER: HACH. P/N: 29712-05 or equivalent (*)
ILOŚĆ CAŁKOWITA: 10 opakowań
TOTAL QUANTITY: 10 packages
Termin ważności produktów: nie krótszy niż 80% całkowitego terminu ważności produktów.
Expiry date of products: not less than 80 % of the total expiry date of products.
Wymagane dokumenty:
Prosimy o dostarczenie kart charakterystyki dla zamówionych odczynników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia MSDS w języku polskim wraz z pierwszą dostawą danego odczynnika. 
Jeżeli Karta Charakterystyki nie jest wymagana, prosimy o dostarczenie informacji zgodnie z art. 32 rozporządzenia REACH. Informację tę należy przekazać najpóźniej w dniu pierwszej dostawy.
Brak wymaganych dokumentów uważany jest za niewywiązanie się z obowiązku dostawy i będzie podstawą wstrzymania płatności.
Kupujący dopuszcza inne wielkości opakowań niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
Required documents:
Please provide safety data sheets for ordered reagents, in accordance with applicable regulations.
The supplier is obliged to deliver MSDS in Polish along with the first delivery of a given reagent.
If the Safety Data Sheet is not required, please provide information in accordance with Art. 32 of the REACH regulation. This information should be provided at the latest on the day of the first delivery.
The lack of required documents is considered a failure to comply with the delivery obligation and will be the basis for withholding payments.
The buyer allows other pack sizes than indicated in the description of the subject of the order.
(*)Ze względu na wyniki raportu oraz obecność SOP, które w istotnym stopniu wpłyną na kształt prowadzonych prac B+R, w opisie przedmiotu zamówienia z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze podano nazwę handlową produktu. / (*)Due to the results of the report and the presence of SOP , which significantly influence the shape of R & D, in the order specification for technical reasons of objective character the trade name of the product is used.
Opis: STABLCAL CALIBRATION SET FOR 2100Q - 10 opakowań / 10 packages
Kod CPV: 33696500-0
Nazwa CPV: Odczynniki laboratoryjne

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184151

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne

Wymagania

Dostawca zobowiązany jest przedstawić: • folder lub broszurę lub karty katalogowe dla oferowanych produktów pozwalające na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Kupującego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Kupujący dopuszcza możliwość złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w języku polskim lub angielskim. • deklaracje zgodności WE lub Certyfikatów CE nadanych przez jednostki notyfikowane (dotyczy jedynie tych produktów, w stosunku do których załączenie wymienionych dokumentów jest wymagane przepisami prawa). Kupujący dopuszcza możliwość złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w języku polskim lub angielskim.
Ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych projektów, badań naukowych i eksperymentów oraz konieczność zachowania ciągłości i powtarzalności prowadzonych przez Zamawiającego badań Dostawca oferujący produkty równoważne w stosunku do produktów opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zobowiązany jest: • wykazać na podstawie dokumentacji technicznej/karty charakterystyk odczynników/etc. oraz pisemnej deklaracji, że oferowane przez niego produkty równoważne (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Kupującego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń, • wykazać (poprzez pisemną deklarację w składanej ofercie), że zaoferowane produkty równoważne nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych produktów i innych materiałów zużywalnych, • przyjąć na siebie – w formie pisemnej deklaracji – odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu./ 
Documentation/statements list require from Contractor: Supplier is obliged to submit: • a folder, brochure or catalog cards for the products . • declaration of conformity (EC) or CE Certificates granted by a notified body (if required in announcement). Buyer allows possibility of submitting the documents referred to above in English or Polish. Due to the uniqueness, a precise methodology of the projects, research and experimentation and the need for continuity and repeatability conducted by the Principal Research Supplier offering equivalent products to the products described in this inquiry is required to: • demonstrate on the basis of technical documentation / card characteristics of the reagent / etc. and a written declaration that offered by its equivalent products (independently) meet the requirements to continue research Buyer without the need for additional operations (procedures), including, for example. calibration • demonstrate (through a written declaration) that offered equivalent products will not increase costs due to the need to purchase additional products and other consumables • assume - in the form of a written declaration - the responsibility for any damage resulting from the use of offered and delivered products equivalent, based on the opinion issued by an authorized service equipment manufacturer.
Kupujący zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Po zebraniu wszystkich ofert, Kupujący zastrzega sobie prawo do stworzenia krótkiej listy Dostawców (nie więcej niż trzech Dostawców), których oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów i podjęcia z nimi negocjacji./ 
Conditions of the agreement change: The Buyer reserves the right to void or terminate the proceedings at any stage for any reason. After collecting all offers, Buyer reserves the right to make a shortlist of Suppliers (not more than tree suppliers), which offers obtained the highest number of points and take with them the negotiations.
Dostawca zobowiązany jest przedstawić: • folder lub broszurę lub karty katalogowe dla oferowanych produktów pozwalające na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Kupującego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Kupujący dopuszcza możliwość złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w języku polskim lub angielskim. • deklaracje zgodności WE lub Certyfikatów CE nadanych przez jednostki notyfikowane (dotyczy jedynie tych produktów, w stosunku do których załączenie wymienionych dokumentów jest wymagane przepisami prawa). Kupujący dopuszcza możliwość złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w języku polskim lub angielskim.
Ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych projektów, badań naukowych i eksperymentów oraz konieczność zachowania ciągłości i powtarzalności prowadzonych przez Zamawiającego badań Dostawca oferujący produkty równoważne w stosunku do produktów opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zobowiązany jest: • wykazać na podstawie dokumentacji technicznej/karty charakterystyk odczynników/etc. oraz pisemnej deklaracji, że oferowane przez niego produkty równoważne (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Kupującego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń, • wykazać (poprzez pisemną deklarację w składanej ofercie), że zaoferowane produkty równoważne nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych produktów i innych materiałów zużywalnych, • przyjąć na siebie – w formie pisemnej deklaracji – odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu./ 
Documentation/statements list require from Contractor: Supplier is obliged to submit: • a folder, brochure or catalog cards for the products . • declaration of conformity (EC) or CE Certificates granted by a notified body (if required in announcement). Buyer allows possibility of submitting the documents referred to above in English or Polish. Due to the uniqueness, a precise methodology of the projects, research and experimentation and the need for continuity and repeatability conducted by the Principal Research Supplier offering equivalent products to the products described in this inquiry is required to: • demonstrate on the basis of technical documentation / card characteristics of the reagent / etc. and a written declaration that offered by its equivalent products (independently) meet the requirements to continue research Buyer without the need for additional operations (procedures), including, for example. calibration • demonstrate (through a written declaration) that offered equivalent products will not increase costs due to the need to purchase additional products and other consumables • assume - in the form of a written declaration - the responsibility for any damage resulting from the use of offered and delivered products equivalent, based on the opinion issued by an authorized service equipment manufacturer.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: karol.sywec@polpharmabiologics.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Karol Sywec
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 665 614 677

Wymagany termin realizacji zamówienia

Dostawa sukcesywna do 31.12.2020 / Succesive delivery until 31.12.2020

Miejsce i termin składania ofert

Karol Sywec
665 614 677
karol.sywec@polpharmabiologics.com

2019-05-20

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria oceny ofert: cena – 80%, termin płatności – 10%, czas dostawy – 10%. Do porównania ofert będzie brana cena netto. Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną według poniższego wzoru: C = - Cena najtańszej oferty/Oferowana cena x 80pkt - Cena (80%) P = Oferowany termin płatności/Najdłuższy oferowany termin płatności x 10pkt - Termin płatności (10%) D = Najkrótszy oferowany termin dostawy/Oferowany czas dostawy x 10pkt - Czas dostawy (10%) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L = C + P + D gdzie: L – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, P – punkty uzyskane w kryterium „Termin płatności”, D – punkty uzyskane w kryterium „Czas dostawy". Kupujący wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Informację o wynikach postępowania Kupujący umieści w Bazie Konkurencyjności./ 
Criteria of the evaluation and description of how to award points: Criteria of the offers evaluation: Price – 80%, payment terms – 10%, delivery time -10% .To compare the offers, net prices will be taken. The most advantageous offer will be selected the one with the highest number of obtained points, calculated by the following formula: C= - The price of the cheapest offer/ Offered price x 80 points – Price (80%) P= Offered payment term/ The longest payment term offered x 10 points – Payment term (10%) D= The shortest delivery time offered/ Offered delivery time x 10 points – Delivery time (10%).The total number of points, that each offer receive, will be calculated by the following formula: L=C+P+D ; L-total number of points, C - points obtained in the criterion “Price”, P- points obtained in the criterion “Payment term”, D- points obtained in the criterion “Delivery time”. The Buyer chooses the best offer on the basis of the criteria of the offer evaluation referred to the offer request. Buyer will place the information about the results of the proceedings in Competitiveness Database.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Oferty należy złożyć pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf . Oferta w tytule wiadomości powinna zawierać numer KS/U/1184151/885/2019. Dostawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: • wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert • zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.
Place and the manner of submission the offers: The offers must be submit by e-mail to the specified e-mail address, in file secured from modify, for example pdf. The offer title should contain the number: KS/U/1184151/885/2019. Supplier, before the deadline for submission the offer, has the right to: • retract the offer by provide the written notification by e-mail. • change the offer – notification of changes must be submitted according to the same rules as the submitted offer, appropriately labelled with the note “CHANGE”.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: pomorskie Powiat: gdański Miejscowość: Gdańsk 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2019-05-10