Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      środki chemiczne, kwasy 

Dane organizatora

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu
26-607 Radom
Krychnowicka 1
Tel. (48) 332-46-02,
WWW www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl/index.php?cat=38&art=&cat38auc=312&cat38aucdet=9

Województwo

mazowieckie

Powiat

radomski + Radom

Treść zamówienia

Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej SWPZZPOZ w Radomiu.
1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku Nr 1, Załączniku Nr 2 oraz w Załączniku Nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Specyfikacja

www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl/index.php?cat=38&art=&cat38auc=312&ca...

LINK do SIWZ

http://www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl/index.php?cat=38&art=&cat38auc=312&cat38aucdet=9

Załączniki do spec.

skladanie_ofert_312_20170410133452.docx

Wymagania

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z wykonawcami: Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający
dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Osoba do kontaktu

Anna Krupa tel. (48) 332-46-02, e-mail: anna.krupa@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
Monika Ziembicka tel.(48) 332-46-02, e-mail:monika.ziembicka@szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące.

Miejsce i termin składania ofert

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu
26-607 Radom
Krychnowicka 1, godz 15:00

2017-04-19

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu składania ofert.

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

1.1 Cena odczynników - 90%
1.2. Cena za dzierżawę - 10%

Data dodania

2017-04-11