Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Dane organizatora

ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
83-200 Starogard Gdański
Pelplińska 19/n/d
Tel. +48 785 877 707
E-mail katarzyna.ziolkowska@polpharma.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1087467

Województwo

pomorskie

Powiat

starogardzki

Lokalizacje

pomorskie / gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Kontynuacja badań w ramach Projektu „Opracowanie innowacyjnej w skali świata technologii wytwarzania terapeutycznych przeciwciał w oparciu o bakteryjne systemy ekspresyjne, integrującej technologie stainless steel i single-use.” Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.
Przedmiot zamówienia: 1. Pipeta serologiczna o pojemności 10 ml, przezroczysta, z podziałką, pakowana indywidualnie. Pipeta sterylna, wolna od DNAaz, Rnaz, apirogenna. Kolor opakowania charakterystyczny dla rozmiaru pipety. ILOŚĆ: 500 szt.
2. Pipeta serologiczna o pojemności 25 ml, przezroczysta, z podziałką, pakowana indywidualnie. Pipeta sterylna, wolna od DNAaz, Rnaz, apirogenna. Kolor opakowania charakterystyczny dla rozmiaru pipety. ILOŚĆ: 800 szt.
3. Pipeta serologiczna o pojemności 50 ml, przezroczysta, z podziałką, pakowana indywidualnie. Pipeta sterylna, wolna od DNAaz, Rnaz, apirogenna. Kolor opakowania charakterystyczny dla rozmiaru pipety. ILOŚĆ: 500 szt.
4. Pipeta serologiczna o pojemności 5 ml, przezroczysta, z podziałką, pakowana indywidualnie. Pipeta sterylna, wolna od DNAaz, Rnaz, apirogenna. Kolor opakowania charakterystyczny dla rozmiaru pipety. ILOŚĆ: 500 szt.
5. Płytka 48 dołkowa typu deep well, o pojemności 4.6-5.2 ml, piramidowe dno dołka. ILOŚĆ: 250 płytek.
6. Płytka 48 dołkowa typu deep well, o pojemności 0.8-1.2 ml, piramidowe dno dołka. ILOŚĆ: 250 płytek.
Termin ważności: nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy produktów.
Kupujący dopuszcza inne wielkości opakowań niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
Kupujący dopuszcza skłądanie ofert częściowych.
Opis: 1. Pipeta serologiczna o pojemności 5 ml.
2. Pipeta serologiczna o pojemności 10 ml.
3. Pipeta serologiczna o pojemności 30 ml.
4. Pipeta serologiczna o pojemności 50 ml.
5. Płytka typu deep well 5 ml.
6. Płytka typu deep well 1 ml.
Kod CPV: 38000000-5
Nazwa CPV: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1087467

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wymagania

Dostawca zobowiązany jest przedstawić: • folder lub broszurę lub karty katalogowe dla oferowanych produktów pozwalające na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Kupującego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Kupujący dopuszcza możliwość złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w języku polskim lub angielskim. • deklaracje zgodności WE lub Certyfikatów CE nadanych przez jednostki notyfikowane (dotyczy jedynie tych produktów, w stosunku do których załączenie wymienionych dokumentów jest wymagane przepisami prawa). Kupujący dopuszcza możliwość złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w języku polskim lub angielskim.
Kupujący zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Po zebraniu wszystkich ofert, Kupujący zastrzega sobie prawo do stworzenia krótkiej listy Dostawców (nie więcej niż trzech Dostawców), których oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów i podjęcia z nimi negocjacji.
Dostawca zobowiązany jest przedstawić: • folder lub broszurę lub karty katalogowe dla oferowanych produktów pozwalające na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Kupującego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Kupujący dopuszcza możliwość złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w języku polskim lub angielskim. • deklaracje zgodności WE lub Certyfikatów CE nadanych przez jednostki notyfikowane (dotyczy jedynie tych produktów, w stosunku do których załączenie wymienionych dokumentów jest wymagane przepisami prawa). Kupujący dopuszcza możliwość złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w języku polskim lub angielskim.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: katarzyna.ziolkowska@polpharma.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Katarzyna Ziółkowska
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 785 877 707

Wymagany termin realizacji zamówienia

Dostawa jednorazowa.

Miejsce i termin składania ofert


katarzyna.ziolkowska@polpharma.com

2018-02-23

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria oceny ofert: cena – 80%, termin płatności – 10%, czas dostawy – 10%. Do porównania ofert będzie brana cena netto. Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną według poniższego wzoru: C = - Cena najtańszej oferty/Oferowana cena x 80pkt - Cena (80%) P = Oferowany termin płatności/Najdłuższy oferowany termin płatności x 10pkt - Termin płatności (10%) D = Najkrótszy oferowany termin dostawy/Oferowany czas dostawy x 10pkt - Czas dostawy (10%) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L = C + P + D gdzie: L – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, P – punkty uzyskane w kryterium „Termin płatności”, D – punkty uzyskane w kryterium „Czas dostawy". Kupujący wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Informację o wynikach postępowania Kupujący umieści w Bazie Konkurencyjności.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Oferty należy złożyć pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf . Oferta w tytule wiadomości powinna zawierać numer BZ/1087467/266943/266941/2018. Dostawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: • wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert • zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: pomorskie Powiat: gdański Miejscowość: Gdańsk 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-02-10

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Dane organizatora

ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
83-200 Starogard Gdański
Pelplińska 19/n/d
Tel. +48 785 877 707
E-mail katarzyna.ziolkowska@polpharma.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1087467

Województwo

pomorskie

Powiat

starogardzki

Lokalizacje

pomorskie / gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Kontynuacja badań w ramach Projektu „Opracowanie innowacyjnej w skali świata technologii wytwarzania terapeutycznych przeciwciał w oparciu o bakteryjne systemy ekspresyjne, integrującej technologie stainless steel i single-use.” Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.
Przedmiot zamówienia: 1. Pipeta serologiczna o pojemności 10 ml, przezroczysta, z podziałką, pakowana indywidualnie. Pipeta sterylna, wolna od DNAaz, Rnaz, apirogenna. Kolor opakowania charakterystyczny dla rozmiaru pipety. ILOŚĆ: 500 szt.
2. Pipeta serologiczna o pojemności 25 ml, przezroczysta, z podziałką, pakowana indywidualnie. Pipeta sterylna, wolna od DNAaz, Rnaz, apirogenna. Kolor opakowania charakterystyczny dla rozmiaru pipety. ILOŚĆ: 800 szt.
3. Pipeta serologiczna o pojemności 50 ml, przezroczysta, z podziałką, pakowana indywidualnie. Pipeta sterylna, wolna od DNAaz, Rnaz, apirogenna. Kolor opakowania charakterystyczny dla rozmiaru pipety. ILOŚĆ: 500 szt.
4. Pipeta serologiczna o pojemności 5 ml, przezroczysta, z podziałką, pakowana indywidualnie. Pipeta sterylna, wolna od DNAaz, Rnaz, apirogenna. Kolor opakowania charakterystyczny dla rozmiaru pipety. ILOŚĆ: 500 szt.
5. Płytka 48 dołkowa typu deep well, o pojemności 4.6-5.2 ml, piramidowe dno dołka. ILOŚĆ: 250 płytek.
6. Płytka 48 dołkowa typu deep well, o pojemności 0.8-1.2 ml, piramidowe dno dołka. ILOŚĆ: 250 płytek.
Termin ważności: nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy produktów.
Kupujący dopuszcza inne wielkości opakowań niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
Kupujący dopuszcza skłądanie ofert częściowych.
Opis: 1. Pipeta serologiczna o pojemności 5 ml.
2. Pipeta serologiczna o pojemności 10 ml.
3. Pipeta serologiczna o pojemności 30 ml.
4. Pipeta serologiczna o pojemności 50 ml.
5. Płytka typu deep well 5 ml.
6. Płytka typu deep well 1 ml.
Kod CPV: 38000000-5
Nazwa CPV: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1087467

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wymagania

Dostawca zobowiązany jest przedstawić: • folder lub broszurę lub karty katalogowe dla oferowanych produktów pozwalające na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Kupującego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Kupujący dopuszcza możliwość złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w języku polskim lub angielskim. • deklaracje zgodności WE lub Certyfikatów CE nadanych przez jednostki notyfikowane (dotyczy jedynie tych produktów, w stosunku do których załączenie wymienionych dokumentów jest wymagane przepisami prawa). Kupujący dopuszcza możliwość złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w języku polskim lub angielskim.
Kupujący zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Po zebraniu wszystkich ofert, Kupujący zastrzega sobie prawo do stworzenia krótkiej listy Dostawców (nie więcej niż trzech Dostawców), których oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów i podjęcia z nimi negocjacji.
Dostawca zobowiązany jest przedstawić: • folder lub broszurę lub karty katalogowe dla oferowanych produktów pozwalające na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Kupującego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Kupujący dopuszcza możliwość złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w języku polskim lub angielskim. • deklaracje zgodności WE lub Certyfikatów CE nadanych przez jednostki notyfikowane (dotyczy jedynie tych produktów, w stosunku do których załączenie wymienionych dokumentów jest wymagane przepisami prawa). Kupujący dopuszcza możliwość złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w języku polskim lub angielskim.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: katarzyna.ziolkowska@polpharma.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Katarzyna Ziółkowska
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 785 877 707

Wymagany termin realizacji zamówienia

Dostawa jednorazowa.

Miejsce i termin składania ofert


katarzyna.ziolkowska@polpharma.com

2018-02-23

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria oceny ofert: cena – 80%, termin płatności – 10%, czas dostawy – 10%. Do porównania ofert będzie brana cena netto. Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną według poniższego wzoru: C = - Cena najtańszej oferty/Oferowana cena x 80pkt - Cena (80%) P = Oferowany termin płatności/Najdłuższy oferowany termin płatności x 10pkt - Termin płatności (10%) D = Najkrótszy oferowany termin dostawy/Oferowany czas dostawy x 10pkt - Czas dostawy (10%) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L = C + P + D gdzie: L – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, P – punkty uzyskane w kryterium „Termin płatności”, D – punkty uzyskane w kryterium „Czas dostawy". Kupujący wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Informację o wynikach postępowania Kupujący umieści w Bazie Konkurencyjności.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Oferty należy złożyć pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf . Oferta w tytule wiadomości powinna zawierać numer BZ/1087467/266943/266941/2018. Dostawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: • wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert • zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: pomorskie Powiat: gdański Miejscowość: Gdańsk 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-02-10