Wykonanie badań laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      usługi

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
65-042 Zielona Góra
Al. Niepodległości 32
Tel. 683 280 300
Fax. 683 280 332
E-mail m.szpakowska@zdw.zgora.pl
WWW www.bip.zdw.zgora.pl

Województwo

lubuskie

Powiat

zielonogórski + Zielona Góra

Treść zamówienia

Wykonanie badań laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zamówienie obejmuje: Wykonanie badań laboratoryjnych przy robotach drogowych i mostowych na drogach wojewódzkich województwa lubuskiego, tj. na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie. Rodzaje badań: I Inspekcja telewizyjna kanalizacji deszczowej (przegląd kamerą) wraz z niezbędnym czyszczeniem kanalizacji II Badanie zagęszczenia gruntu do 6 m p.p.t. sondą dynamiczną III Wykonanie odwiertów do 3.0 m IV Badanie gruntu (z odwiertów i dokopów) V Badania konstrukcji nawierzchni VI Badania nośności nawierzchni i podbudów metodą ugięć (1 km badanego odcinka = 1 km strona prawa + 1 km strona lewa) VII Badanie zagęszczania podbudowy - VSS VIII Badanie zagęszczania podbudowy - płyta dynamiczna IX Badania zagęszczenia: gruntu (zasypki, podłoża, nasypy), stabilizacji spoiwem - plyta dynamiczna X Badania zagęszczenia: gruntu (zasypki, podłoża, nasypy), stabilizacji spoiwem - Proctor XI Badania materiałów na podbudowy tłuczniowe oraz stabilizowane mechanicznie XII Akceptacja receptur bitumicznych i betonowych XIII Badania mas bitumicznych XIV Pomiar równości nawierzchni planografem (1 km badanego odcinka = 1 km strona prawa + 1 km strona lewa) XV Ocena właściwości przeciwpoślizgowych (na 1 km nie rzadziej niż co 50 m przy czym 1 km = 1 km str. prawa + 1 km str. lewa) XVI Opracowanie elaboratu odbiorowego dla wykonanego pakietu warstw bitumicznych przy czym 1 kompletny elaborat dla zadania inwestycyjnego dotyczy całego pakietu bitumicznego tj. warstwa ścieralna, warstwa wiążąca (jeśli występuje), warstwa podbudowy bitumicznej (jeśli występuje), warstwa wyrównawcza/profilująca (jesli występuje) XVII Badania wytrzymałościowe betonów drogowych i mostowych (1seria = 6 szt. pobranych próbek przy czym 3 próbki należy ścisnąć po 7 dniach, pozostałe 3 po 28 dniach) XVIII Badania prefabrykatów betonowych - wytrzymałość, nasiąkliwość (1 komplet badań obejmuje wykonanie badania wytrzymałości na ściskanie i określenie nasiąkliwosci) XIX Badanie materiałów przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni (grys + emulsja) XX Badanie oznakowania poziomego - widzialność (odblaskowość) w dzień i w nocy (grys + emulsja) XXI Badanie oznakowania poziomego - szorstkość i grubość warstwy malowania XXII Badanie betonu konstrukcyjnego - badanie nieniszczące betonu (seria - 3 szt.) XXIII Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej - grubość powłok (1 pole = 7 punktów) XXIV Badanie betonu konstrukcyjnego - badanie istniejącego betonu metodą pull-off (seria - 3 szt.) XXV Badanie betonu konstrukcyjnego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
"Numer referencyjny:
ZDW-ZG-WZA-3310-13/2018

Specyfikacja

www.bip.zdw.zgora.pl

LINK do SIWZ

http://www.bip.zdw.zgora.pl/zamowienia_publiczne/5/568/Wykonanie_badan_laboratoryjnych_przy_robotach__drogowych_i_mostowych_na_drogach_wojewodzkich__0D_0Awojewodztwa_lubuskiego_w_roku_2018_0D_0A_0D_0A/

CPV

71900000-7: Usługi laboratoryjne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.: 1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 200 000,00 zł. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
 badanie nośności nawierzchni i podbudowy metodą ugięć na odcinku o dł.2 km. Dopuszcza się wykazanie kilku usług c- opracowanie elaboratu odbiorowego warstwy bitumicznej, - badanie materiałów przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni (grys+emulsja), - badanie prefabrykatów betonowych (wytrzymałość, nasiąkliwość), - badanie wytrzymałościowe betonów drogowych i mostowych (seria 3 szt.), - badanie mas z nawierzchni bitumicznych, - akceptację receptury bitumicznej i betonowej, - badanie materiałów na podbudowy tłuczniowe oraz stabilizowane mechanicznie, - badanie zagęszczenia gruntu, zasypki, podłoża, nasypu, - badanie konstrukcji nawierzchni, - badanie gruntu (z odwiertów, dokopów i wykopów), - wykonanie odwiertu do 3 m, - inspekcja telewizyjna kanalizacji deszczowej (przegląd kamerą) na odc. 50 m, -Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.: 1) wykaże usługi* wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonane należycie, tj.: * przez usługi zamawiający rozumie usługi w zakresie: elem potwierdzenia wykonania wymaganych w/w badań. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot. 2) wykażą narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne dostępne wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj. : a) laboratorium własne lub wynajęte (z podaniem lokalizacji) zdolne do wykonania badań wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia; b) samochód osobowy względnie terenowy w ilości zapewniającej potrzeby wykonania usługi wraz z wyposażeniem niezbędnym do oznakowania terenu, na którym wykonuje się badania; W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie. 3) wykaże osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenie i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj. - osobę odpowiedzialną za kierowanie pracami stanowiącymi przedmiot zamówienia Spełnianie warunku udziału w postępowaniu musi wykazać dowolny z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
2.3.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; 2.4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.3.1. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6 Instrukcji w SIWZ: 3.1. 1) ppkt 2.3.1. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3.2. Dokument, o którym mowa w pkt 3.1.1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3.2. stosuje się. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1.1 potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt 5.1.B)b) Instrukcji w SIWZ. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 2.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.2. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 2.3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zamawiający żąda: 1.1. Aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w pkt 5 Instrukcji w SIWZ - załącznik nr 1 do formularza oferty. Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1. 1.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1. 1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 1.5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (wzór - załącznik nr 2 do formularza oferty w SIWZ). 1.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1.7.Oferta winna również zawierać: 1) wypełniony formularz ofertowy, 2) zobowiązanie do udostępnienia zasobów - zał. nr 2 do formularza oferty (jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu) 3) dowód wniesienia wadium, 4) wypełniony formularz cenowy, 5) pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku podpisania oferty oraz poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wykonawcy.

Wadium

Tak, 8 500,00 zł

Osoba do kontaktu

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia 2018-12-31

Miejsce i termin składania ofert

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
65-042 Zielona Góra
Al. Niepodległości 32 pokój nr 5 godzina: 10:00

2018-02-21

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
cena 60,00 
czas przystąpienia (czas reakcji) Wykonawcy do wykonania badań liczony od momentu zgłoszenia przez pracownika ZDW lub kierownika budowy 40,00

Uwagi

Adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, 65-042 Zielona Góra, al.Niepodległości 32, pokój nr 5
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-21
godzina: 10:00
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zamawiający żąda: 1.1. Aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w pkt 5 Instrukcji w SIWZ - załącznik nr 1 do formularza oferty. Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1. 1.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1. 1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 1.5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (wzór - załącznik nr 2 do formularza oferty w SIWZ). 1.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1.7.Oferta winna również zawierać: 1) wypełniony formularz ofertowy, 2) zobowiązanie do udostępnienia zasobów - zał. nr 2 do formularza oferty (jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu) 3) dowód wniesienia wadium, 4) wypełniony formularz cenowy, 5) pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku podpisania oferty oraz poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wykonawcy.

Data dodania

2018-02-08