Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
15-089 Bialystok
Jana Kilińskiego 1
Tel. +48 857485625
Fax. +48 857485627
E-mail zampubl@umb.edu.pl
WWW www.umb.edu.pl

Województwo

podlaskie

Powiat

białostocki + Białystok

Treść zamówienia

Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB z podziałem na 8 części, jak niżej:
Część 1 - odczynniki Laboratoryjne firmy Abgenet, American Res., AnaSpec, GabGennix, PeptaNova GmbH, PolyPeptide, Ubiquitin Proteasome Technologies, Heppe Medical, Biocolor, Aviscera Bioscience, Teknova, Biognosys AG
Część 2 - odczynniki Laboratoryjne firmy Perkin Elmer
Część 3 - odczynniki Laboratoryjne firmy Licor
Część 4 - odczynniki Laboratoryjne firmy Biomed Lublin
Część 5 - odczynniki Laboratoryjne firmy 101 bio, InSphero AG, Lipocalyx, Matreya LLC
Część 6 - odczynniki Laboratoryjne firmy Independent Forensics
Część 7 - odczynniki Laboratoryjne firmy Syngen Biotech
Część 8 - odczynniki Laboratoryjne firmy Biomaxima.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki Nr 2 do SIWZ

Specyfikacja

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
Białystok
15-089
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych - Barbara Dokert-Świsłocka
Tel.: +48 857485625
E-mail: zampubl@umb.edu.pl
Faks: +48 857485627
Kod NUTS: PL841 Adresy internetowe: 
Główny adres: www.umb.edu.pl
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, Dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, w formie JEDZ - wg zał. Nr 4 do SIWZ; 2) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy - wystawiona nie wcześniej, niż 6m-cy przed upływem terminu składania ofert 3) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp), 4) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp), 5) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp; V. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP,zamiast dokumentu,o którym mowa w pkt .II ppkt 2), składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6m-cy przed upływem terminu składania ofert VI. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu,o którym mowa w pkt. V., zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby,której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. VII. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt. II ppkt 2), składa dokument,o którym mowa w pkt VI., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby,wystawionym nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. W celu potwierdzenia,że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: katalogi z cenami brutto (PLN) producentów wymienionych w danej części w wersji papierowej (dopuszcza się również formę elektroniczną tj. CD, DVD, pamięć przenośna USB) – dotyczy części: 8; dot. złożenia oferty na produkty równoważne:wskazać dokumenty(atesty,certyfikaty) i załączyć próbki oferowanych produktów równoważnych, pozwalające na ocenę techniczną, jakościową i funkcjonalną.

LINK do SIWZ

http://zamowienia.umb.edu.pl/

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne

Wymagania

III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku. Ocena spełniania nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, tj. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia –JEDZ – Załącznik nr 4 do SIWZ.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku. Ocena spełniania nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, tj. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia –JEDZ – Załącznik nr 4 do SIWZ.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku. Ocena spełniania nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, tj. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia –JEDZ – Załącznik nr 4 do SIWZ.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Osoba do kontaktu

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
Białystok
15-089
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych - Barbara Dokert-Świsłocka
Tel.: +48 857485625
E-mail: zampubl@umb.edu.pl
Faks: +48 857485627
Kod NUTS: PL841 Adresy internetowe: 
Główny adres: www.umb.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
15-089 Bialystok
Jana Kilińskiego 1,10;00

2018-09-13

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
15-089 Bialystok
Jana Kilińskiego 1,10;45

2018-09-13

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych 
VI.3) Informacje dodatkowe: 
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, Dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, w formie JEDZ - wg zał. Nr 4 do SIWZ; 2) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy - wystawiona nie wcześniej, niż 6m-cy przed upływem terminu składania ofert 3) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp), 4) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp), 5) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp; V. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP,zamiast dokumentu,o którym mowa w pkt .II ppkt 2), składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6m-cy przed upływem terminu składania ofert VI. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu,o którym mowa w pkt. V., zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby,której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. VII. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt. II ppkt 2), składa dokument,o którym mowa w pkt VI., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby,wystawionym nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. W celu potwierdzenia,że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: katalogi z cenami brutto (PLN) producentów wymienionych w danej części w wersji papierowej (dopuszcza się również formę elektroniczną tj. CD, DVD, pamięć przenośna USB) – dotyczy części: 8; dot. złożenia oferty na produkty równoważne:wskazać dokumenty(atesty,certyfikaty) i załączyć próbki oferowanych produktów równoważnych, pozwalające na ocenę techniczną, jakościową i funkcjonalną.
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
Wykonawcom i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 - 198g), w szczególności:
— odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu,
— termin wniesienia odwołania jest określony w art. 182 ust. 1 - ust. 3 ustawy.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.plAdres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 03/08/2018
Link do ogłoszenia: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340851-2018:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania

2018-08-06