Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi
90-133 Łódź
ul. Wierzbowa 52
WWW http://www.bip.zwik.lodz.pl/przetargi/przed-otwarciem-ofertwnioskow/zamowienia-sektorowe-udzielane-na-podstawie-siwz-i-kodeksu-cywilnego/sukcesywne-dostawy-odczynnikow-chemicznych/

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

Specyfikacja

http://www.bip.zwik.lodz.pl/przetargi/przed-otwarciem-ofertwnioskow/zamo...

LINK do SIWZ

http://www.bip.zwik.lodz.pl/przetargi/przed-otwarciem-ofertwnioskow/zamowienia-sektorowe-udzielane-na-podstawie-siwz-i-kodeksu-cywilnego/sukcesywne-dostawy-odczynnikow-chemicznych/

Załączniki do spec.

nowe-ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Wymagania

O udzielenie zamówienia, określonego w rozdziale I, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
Szczegółowe wymagania w zakresie
spełniania warunków udziału
w postępowaniu (jeśli zostały
określone)
1) posiadania
uprawnień
do
wykonywania
działalności/czynności
określonej
niniejszym
postępowaniem (jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania);
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego przez
Wykonawcę (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) oświadczenia w treści
odpowiadającej załącznikowi nr 2 do SIWZ oraz dokumentów wymienionych w rozdziale IX SIWZ.
9. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I/LUB DOKUMENTACH (INNYCH NIŻ
WYMIENIONE W PKT. 8), JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY LUB
ODESŁANIE DO ROZDZIAŁU/PUNKTU SIWZ ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE
DOTYCZĄCE TYCH OŚWIADCZEŃ/DOKUMENTÓW:
Informacje o wymaganych dokumentach i oświadczeniach jakie mają dostarczyć Wykonawcy są
zawarte w rozdziale IX SIWZ.

Osoba do kontaktu

W sprawach formalnych:
Anna Kałużna – pracownik Działu Zamówień Publicznych,
nr tel.: 42 677 84 08, nr faksu: 42 677 – 84 – 53, w dni robocze (od poniedziałku do piątku),
w godz. 7:00 – 15:00;
b) W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Beata Śmietańska - Herman - pracownik Działu Laboratoryjnego, nr tel. 42 677 - 85 - 50, w dni
robocze (od poniedziałku do piątku), w godz. 8:00 – 15:00 oraz
Jolanta Wilkowska- pracownik Działu Laboratoryjnego, nr tel. 42 677- 82 - 56, w dni robocze (od
poniedziałku do piątku), w godz. 8:00 – 15:00.

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi
90-133 Łódź
ul. Wierzbowa 52, kancelaria (pok. A – 27), godz. 11:00

2018-04-24

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi
90-133 Łódź
ul. Wierzbowa 52, sala C 10, godz. 11:30

2018-04-24

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena 100%

Data dodania

2018-04-09