Sukcesywne dostawy odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
65-046 Zielona Góra
ul. Zyty 26
Tel. 683 296 200
Fax. 683 255 808
E-mail choros@szpital.zgora.pl
WWW www.bip.szpital.zgo.pl

Województwo

lubuskie

Powiat

zielonogórski + Zielona Góra

Treść zamówienia

Sukcesywne dostawy odczynników 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zamówienie obejmuje: Sukcesywne dostawy odczynników do hodowli, identyfikacji i oznaczania lekowrażliwosci prątka gruźlicy oraz sukcesywne dostawy odczynników do badań mikrobiologicznych (podłoży mikrobiologicznych, testów i materiałów zużywalnych do wykonania testów i założenia hodowli) wraz z dzierżawą analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji i oznaczania drobnoustrojów oraz laboratoryjnego systemu informatycznego LIS wraz z osprzętem.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Sukcesywne dostawy odczynników do hodowli, identyfikacji i oznaczania lekowrażliwosci prątka gruźlicy.1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje: Sukcesywne dostawy odczynników do hodowli, identyfikacji i oznaczania lekowrażliwosci prątka gruźlicy - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 33698100-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena ofertowa80,00Termin dostawy częściowej20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2Nazwa: Sukcesywne dostawy odczynników do badań mikrobiologicznych (podłoży mikrobiologicznych, testów i materiałów zużywalnych do wykonania testów i założenia hodowli) wraz z dzierżawą analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji i oznaczania drobnoustrojów oraz laboratoryjnego systemu informatycznego LIS wraz z osprzętem.1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje: Sukcesywne dostawy odczynników do badań mikrobiologicznych (podłoży mikrobiologicznych, testów i materiałów zużywalnych do wykonania testów i założenia hodowli) wraz z dzierżawą analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji i oznaczania drobnoustrojów oraz laboratoryjnego systemu informatycznego LIS wraz z osprzętem - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 33698100-0, 38434000-6, 30200000-1
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena ofertowa80,00Termin dostawy częściowej20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
"Numer referencyjny:
TZ.372.13.2018

Specyfikacja

www.bip.szpital.zgo.pl

LINK do SIWZ

http://www.bip.szpital.zgo.pl/index.php?id=41

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne
33698100-0: Kultury mikrobiologiczne
38434000-6: Analizatory
30200000-1: Urządzenia komputerowe

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 ustawy - do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – na wezwanie Zamawiającego aktualny na dzień składania dokumentu: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 4 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie pisemnej. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. Formularz cenowo-techniczny – zgodnie z załącznikiem nr 2 lub 3 do SIWZ. Dowód wniesienia wadium: - w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium zgodnie z pkt 2.1. Rozdziału XVIII SIWZ; - w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, niewymagane.

Wadium

Tak, 1 910,00 zł, 17 360,00 zł

Osoba do kontaktu

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 24
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
65-046 Zielona Góra
ul. Zyty 26 godzina: 10:00

2018-04-20

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
Cena ofertowa 80,00 
Termin dostawy częściowej 20,00

Uwagi

Adres:
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-20
godzina: 10:00
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 4 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie pisemnej. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. Formularz cenowo-techniczny – zgodnie z załącznikiem nr 2 lub 3 do SIWZ. Dowód wniesienia wadium: - w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium zgodnie z pkt 2.1. Rozdziału XVIII SIWZ; - w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, niewymagane.

Data dodania

2018-04-12