sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych i szklanych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura
      szkło laboratoryjne

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
90-924 Łódź
ul. Żeromskiego 116
Tel. 42 631 38 68
Fax. 42 631 28 79
E-mail urszula.zalog@p.lodz.pl
WWW www.zp.p.lodz.pl

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia

Sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych i szklanych 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1.Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych oraz szklanych dla potrzeb Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej 2.Opis wymaganych parametrów asortymentu składającego się na przedmiot zamówienia zamieszczono w „Arkuszu asortymentowo – cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 3.Przedmiot zamówienia musi: 3.1.spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w „Arkuszu asortymentowo – cenowym”, 3.2.być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych, kompletny oraz przydatny do przeznaczonego użytku, 3.3.być wykonany zgodnie z obowiązującymi standardami i normami jakościowymi, 3.4.posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania producenta bądź posiadać etykietę zawierającą informacje o produkcie (data produkcji, producent, numer katalogowy, w przypadku opakowania zbiorczego ilość sztuk w opakowaniu). Jeśli jest to konieczne dostarczany asortyment powinien być opakowany w zewnętrzne opakowanie zabezpieczające przez uszkodzeniem, 3.5.posiadać stosowne atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego na terenie UE, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa. 4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 4.1.dokonania zmian ilościowych przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych pozycji danego pakietu. Zamawiający będzie uprawniony do zamawiania większej ilości asortymentu z jednej pozycji i mniejszej z innej niż wynika to z „Arkusza asortymentowo-cenowego” przy zachowaniu cen jednostkowych w nim określonych, z zastrzeżeniem, że łączna wartość zrealizowanych dostaw nie przekroczy kwoty umowy (pakietu), ustalonej na podstawie przyjętej najkorzystniejszej oferty. 4.2.ograniczenia przedmiotu zamówienia ze względu na potrzeby, których nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego w przypadku w/w zmian ilościowych przedmiotu zamówienia. 5.Pod pojęciem dostawy należy rozumieć dostarczenie zamówionego przez Zamawiającego asortymentu do siedziby Zamawiającego, we wskazane miejsce. 6.Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia określony w „Arkuszu asortymentowo – cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, tj. wyroby laboratoryjne i szkło były dotychczas stosowane przez Zamawiającego i będą przeznaczone do użytku wewnętrznego dla celów dydaktycznych, a także prac badawczych, w związku z tym Zamawiający wymaga spełnienia parametrów określonych w w/w załączniku, które zostały podyktowane specyfiką działalności. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazał nazwy producentów dotychczas stosowanych wyrobów laboratoryjnych i szkła, aby wskazać standardy jakościowe asortymentu. 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Sukcesywna dosatwa elementów metalowych1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"Arkusz asortymentowo-cenowy" załącznik nr 2 do SIWZ określa wielkość, zakres, rodzaj asortymentu będącego przedmiotem zamówienia. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38000000-5, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin dostawy jednorazowej40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2Nazwa: Sukcesywna dostawa akcesoriów do mieszadeł magnetycznych 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"Arkusz asortymentowo-cenowy" załącznik nr 2 do SIWZ określa wielkość, rodzaj i ilość asortymentu będącego przedmiotem zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38000000-5, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin dostawy jednorazowej40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3Nazwa: Sukcesywna dostawa elementów aparatury laboratoryjnej1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"Arkusz asortymentowo-cenowy" załącznik nr 2 do SIWZ zawiera wielkość, zakres, rodzaj i ilość asortymentu będącego przedmiotem zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38000000-5, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCEna60,00Termin dostawy jednorazowej40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4Nazwa: Sukcesywna dostawa szkła laboartoryjnego1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"Arkusz asortymentowo-cenowy" załącznik nr 2 do SIWZ zawiera wielkość, zakres, rodzaj asortymentu będącego przedmiotem zamówienia. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33793000-5, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin dosatwy jednorazowej40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5Nazwa: Sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"Arkusz asortymentowo-cenowy" - załącznik nr 2 do SIWZ zawiera wielkość, rodzaj i zakres asortymentu będącego przedmiotem zamówienia. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38000000-5, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin dostawy jednorazowej40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6Nazwa: Sukcesywna dostawa rękawiczek1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"Arkusz asortymentowo-cenowy" załącznik nr 2 do SIWZ zawiera rodzaj, zakres i wielkość asortymentu będącego przedmiotem zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18424300-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin dostawy jednorazowej40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 7Nazwa: Sukcesywna dostawa naczyń laboratoryjnych filoek1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"Arkusz asortymentowo-cenowy" załącznik nr 2 do SIWZ zawiera wielkość, rodzaj i zakres asortymentu będącego przedmiotem zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38000000-5, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin dostawy jednorazowej40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 8Nazwa: Sukcesywna dostawa naczyń laboratoryjnych 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"Arkusz asortymentowo-cenowy" załącznik nr 2 do SIWZ zawiera wielkość, rodzaj i zakres asortymentu będącego przedmiotem zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33793000-5, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin dostawy jednorazowej40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 9Nazwa: Sukcesywna dostawa szkła laboaratoryjnego innego1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"Arkusz asortymentowo-cenowy" zawiera wielkość. rodzaj i zakres asortymentu będącego przedmiotem zamówienia. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33793000-5, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin dostawy jednorazowej40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
"Numer referencyjny:
1/W3/D/2019

Specyfikacja

www.zp.p.lodz.pl

LINK do SIWZ

http://www.zp.p.lodz.pl

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
33793000-5: Laboratoryjne wyroby szklane
18424300-0: Rękawice jednorazowe
33141310-6: Strzykawki

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1.1.„Formularz ofertowy” – załącznik nr 1 do SIWZ - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej; 1.2.„Arkusz asortymentowo – cenowy” – załącznik nr 2 do SIWZ – w oryginale, 1.3.Dokumenty np. karty katalogowe, dokumentacje techniczne, specyfikacje jakościowe udostępnione przez producenta, dystrybutora lub własne opisy i informacje sporządzone przez Wykonawcę w przypadku zaoferowania asortymentu innych producentów niż dotychczas stosowane przez Zamawiającego wyroby laboratoryjne i szklane producentów wskazanych w „Arkuszu asortymentowo-cenowym”. Z dokumentów tych ma jednoznacznie wynikać, jakiego asortymentu i pozycji z „Arkusza asortymentowo – cenowego” dotyczy oraz jednoznacznie potwierdzić, że zaoferowany asortyment potwierdzające spełnienia standardy jakościowe opisane przez Zamawiającego w przedmiotowym arkuszu. 1.4.Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - jeśli dotyczy.

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 12
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
90-924 Łódź
ul. Żeromskiego 116, godz.13;00

2019-06-24

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
Cena 60,00 
Termin dosatwy jednorazowej 40,00

Uwagi

Adres:
Sekcja ds. Zamówień Publicznych Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej ul. Stefanowskiego 12/16 90 - 924 Łódź, budynek A8 pokój 407 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-24
godzina: 13:00
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.1.„Formularz ofertowy” – załącznik nr 1 do SIWZ - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej; 1.2.„Arkusz asortymentowo – cenowy” – załącznik nr 2 do SIWZ – w oryginale, 1.3.Dokumenty np. karty katalogowe, dokumentacje techniczne, specyfikacje jakościowe udostępnione przez producenta, dystrybutora lub własne opisy i informacje sporządzone przez Wykonawcę w przypadku zaoferowania asortymentu innych producentów niż dotychczas stosowane przez Zamawiającego wyroby laboratoryjne i szklane producentów wskazanych w „Arkuszu asortymentowo-cenowym”. Z dokumentów tych ma jednoznacznie wynikać, jakiego asortymentu i pozycji z „Arkusza asortymentowo – cenowego” dotyczy oraz jednoznacznie potwierdzić, że zaoferowany asortyment potwierdzające spełnienia standardy jakościowe opisane przez Zamawiającego w przedmiotowym arkuszu. 1.4.Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - jeśli dotyczy.

Data dodania

2019-06-12