Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych.

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

NAPIFERYN BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
93-465 Łódź
Stanisława Dubois 114/116
Tel. 607 935 807
E-mail l.stanczyk@napiferyn.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159276

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki wschodni + Łódź

Lokalizacje

dolnośląskie / wrocławski + Wrocław

Treść zamówienia

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, niezbędnych do realizacji projektu „Prace badawczo – rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej w skali świata technologii produkcji izolatów białkowych na bazie roślin oleistych, ze szczególnym uwzględnieniem rzepaku” o numerze POIR.01.01.01-00-0563/15
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych – pilotaż 1 (octan etylu, alkohol izopropylowy IPA-F) dla NAPIFERYN BIOTECH Sp. z o. o. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr ZP/02/01/2019).
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr ZP/02/01/2019 zawiera zakres minimalnej zamawianej ilości, jest to ilość która zostanie zamówiona bezwarunkowo w ramach nie więcej niż 10 niezależnych dostaw.
Jeżeli w zestawieniu parametrów wymaganych stanowiącym Załącznik nr 3, zostały określone parametry minimalne asortymentu, to oznacza, że można zaoferować asortyment o wyższych parametrach jakościowo-wydajnościowych od żądanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia wszystkich określonych parametrów minimalnych.
Wszystkie nazwy własne użyte w dokumentacji postępowania, określające typ produktu lub producenta są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe, funkcjonalne i użytkowe produktu. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na elementy równoważne w przypadku wskazania w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych – pilotaż 1 (octan etylu, alkohol izopropylowy IPA-F) dla NAPIFERYN BIOTECH Sp. z o. o. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr ZP/02/01/2019).
Kod CPV: 33696300-8
Nazwa CPV: Odczynniki chemiczne

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159276

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Do oferty należy dołączyć:
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Zestawienie parametrów wymaganych – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 60 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo.
Wszelkie poprawki w ofercie (jeśli wystąpiły) muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiana istotnych postanowień umowy dopuszczalna jest w przypadkach:
zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, 
jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 
w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania zamówienia, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień dodatkowych i uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia.
Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Do oferty należy dołączyć:
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Zestawienie parametrów wymaganych – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 60 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo.
Wszelkie poprawki w ofercie (jeśli wystąpiły) muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: l.stanczyk@napiferyn.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Łukasz Stańczyk
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 607 935 807

Wymagany termin realizacji zamówienia

Publikacja zapytania ofertowego: 08.01.2019
Nabór ofert do 11.02.2019 do godziny 23:59
Otwarcie i ocena ofert: 12.02.2019 - 14.02.2019
Podpisanie umowy w terminie: 15.02.2019
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 15.02.2019
Termin zakończenia realizacji zamówienia: 30.09.2019

Miejsce i termin składania ofert

NAPIFERYN BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
93-465 Łódź
Stanisława Dubois 114/116;lub l.stanczyk@napiferyn.pl; do godziny 23:59

2019-02-11

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w Zapytaniu ofertowym. 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp. Nazwa kryterium Waga Sposób przyznawania punktów
1. Cena oferty netto w zł 90% ocena na podstawie formularza ofertowego – Załącznik nr 1
najniższa cena netto zapytania ofertowego
C1 = ----------------------------------------- x 100 pkt
cena badanej oferty netto
2. Termin dostawy danej partii przedmiotu zamówienia wyrażony w dniach (14 dni lub krótszy) liczonych od dnia złożenia zamówienia 5%
najkrótszy termin dostawy spośród terminów we wszystkich ofertach złożonych i niewykluczonych w postępowaniu
C2 = ------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
termin dostawy zawarty w badanej ofercie
3. Okres przydatności poszczególnych artykułów wymienionych w Załączniku nr 3 wyrażony w miesiącach (minimalny dopuszczalny okres przydatności to 6 miesięcy) liczony od dnia dostarczenia danego artykułu 5%
okres przydatności zawarty w badanej ofercie
C3 = -------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
najdłuższy okres przydatności spośród terminów we wszystkich ofertach złożonych i niewykluczonych w postępowaniu
4. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:
Przyznanie punktów dla każdej oferty złożonej i niewykluczonej w postępowaniu nastąpi wg wzoru: C = C1*90%+C2*5%+C3*5%
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. 
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim, w zamkniętej kopercie na adres:
NAPIFERYN BIOTECH SP. Z O.O.
ul. Stanisława Dubois 114/116
93-465 Łódź
lub na adres e-mail: l.stanczyk@napiferyn.pl w terminie do dnia 11.02.2019 do godziny 23:59
Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać: ZP/02/01/2019 – Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych – pilotaż 1.
Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Do oferty należy dołączyć:
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Zestawienie parametrów wymaganych – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 60 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo.
Wszelkie poprawki w ofercie (jeśli wystąpiły) muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: dolnośląskie Powiat: wrocławski Miejscowość: Żórawina 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2019-01-09