Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Dane organizatora

NAPIFERYN BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
93-465 Łódź
Stanisława Dubois 114/116
Tel. +48530037774
E-mail d.rosiak@napiferyn.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080174

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych – etap IV, niezbędnych do realizacji programu badawczego zaplanowanego w ramach projektu „Prace badawczo – rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej w skali świata technologii produkcji izolatów białkowych na bazie roślin oleistych, ze szczególnym uwzględnieniem rzepaku” o numerze POIR.01.01.01-00-0563/15.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych – etap IV, dla NAPIFERYN BIOTECH Sp. z o. o., o asortymencie, parametrach i cenach jednostkowych wskazanych w Załączniku Nr 2 Zapytania ofertowego nr ZP/03/01/2018.
1. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Zestawienie parametrów wymaganych, stanowiący Załącznik Nr 2.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3. Jeżeli w zestawieniu parametrów wymaganych stanowiącym Załącznik nr 2, zostały określone parametry minimalne asortymentu, to oznacza, że można zaoferować asortyment o wyższych parametrach jakościowo-wydajnościowych od żądanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia wszystkich określonych parametrów minimalnych.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych w wysokości do 50% wartości umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych – etap IV, dla NAPIFERYN BIOTECH Sp. z o. o., o asortymencie, parametrach i cenach jednostkowych wskazanych w Załączniku Nr 2 Zapytania ofertowego nr ZP/03/01/2018.
Kod CPV: 33696300-8
Nazwa CPV: Odczynniki chemiczne

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080174

Załączniki do spec.

Zalaczniki do Zapytania ofertowego nr ZP-03-01-2018_sukcesywna_dostawa_odczynnikow_chemicznych_etap_IV.doc

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

1. Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy − Załącznik Nr 1.
2. Prawidłowo wypełniony i podpisany Załącznik nr 2.
3. Prawidłowo wypełnione i podpisane Oświadczenie o braku powiązań Załącznik Nr 3.
oraz
4. Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.
5. Kopia uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w ramach realizacji dostaw, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Dokonanie zmiany w postanowieniach zawartej umowy w stosunku do treści oferty jest możliwe jeśli:
a) zmiana ta nie prowadzi do zmiany charakteru umowy,
b) dotyczy realizacji niezbędnych, ale dodatkowych dostaw w stosunku do zamówienia podstawowego, jeśli spełnione są następujące warunki:
- nie ulegnie pogorszeniu zamienność lub interoperacyjność dostaw zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- nie pojawią się istotne niedogodności i zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekroczy 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
- konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
1. Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy − Załącznik Nr 1.
2. Prawidłowo wypełniony i podpisany Załącznik nr 2.
3. Prawidłowo wypełnione i podpisane Oświadczenie o braku powiązań Załącznik Nr 3.
oraz
4. Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.
5. Kopia uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w ramach realizacji dostaw, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: d.rosiak@napiferyn.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Danuta Rachwał- Rosiak
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48530037774

Wymagany termin realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia nastąpi wg następującego harmonogramu:
1) Publikacja ogłoszenia w bazie konkurencyjności (10.01.2018)
2) Nabór ofert, udzielanie wyjaśnień na zadawane pytania (33 dni: 11.01.2018-12.02.2018)
3) Otwarcie ofert, badanie pod kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ocena ofert wg kryteriów, wybór najkorzystniejszej i upublicznienie informacji o zakończeniu postępowania, zaproszenie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do podpisania umowy (13-16.02.2018).
4) Podpisanie umowy (do 25.02.2018).
5) Orientacyjny termin rozpoczęcia realizacji zamówienia (po 25.02.2018)
6) Orientacyjny termin zakończenia realizacji zamówienia (nie później niż 31.X.2018), weryfikacja zgodności parametrów, sukcesywna zapłata.

Miejsce i termin składania ofert

NAPIFERYN BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
93-465 Łódź
Stanisława Dubois 114/116

2018-02-12

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

KRYTERIA OCENY:
1) Kryterium 1: Cena netto w zł za dostawę całego zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 2 [waga W1: 70%],
2) Kryterium 2: Termin dostawy poszczególnych artykułów liczony od dnia zamówienia (maksymalny dopuszczalny termin dostawy to 14 dni) [waga W2: 15%],
3) Kryterium 3: Okres przydatności poszczególnych artykułów wymienionych w Załączniku nr 2 wyrażony w miesiącach (minimalny dopuszczalny okres przydatności to 6 miesięcy) liczony od dnia dostarczenia danego artykułu [waga W3: 15%].
OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:
Przyznanie punktów dla każdej oferty złożonej i niewykluczonej w postępowaniu nastąpi wg wzoru:
Px = (Cmin / Cx *100% * W1) + (Tmin / Tx * 100% * W2) + (Gx / Gmax * 100% * W3),
w którym użyte symbole oznaczają kolejno:
• Px - punktacja końcowa ocenianej oferty „x”,
• Cmin - najniższa cena spośród cen we wszystkich ofertach złożonych i niewykluczonych w postępowaniu,
• Cx - cena zawarta w ocenianej ofercie „x”,
• W1 - waga dla kryterium 1,
• Tmin - najkrótszy termin dostawy spośród terminów we wszystkich ofertach złożonych i niewykluczonych w postępowaniu,
• Tx - termin dostawy zawarty w ocenianej ofercie „x”,
• W2 - waga dla kryterium 2.
• Gx - okres przydatności zawarty w ocenianej ofercie „x”,
• Gmax - najdłuższy okres przydatności spośród terminów we wszystkich ofertach złożonych i niewykluczonych w postępowaniu,
• W3 - waga dla kryterium 3.
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku przeprowadzonej oceny uzyska najwyższą punktację (tj. najwyższą wartość wskaźnika Px).
W przypadku jednakowej punktacji dla 2 lub większej liczby ofert zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który zamieści informację opisową wskazującą na mniejsze negatywne oddziaływanie przedmiotu zamówienia środowisko i klimat wyrażone jakościowo i wartościowo i (np. mniejsza energochłonność rozwiązania, niższe zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu).

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 33 dni od daty publikacji ogłoszenia, tj. do 12.02.2018 r., do godz. 23:59, w wersji 1)elektronicznej lub 2)papierowej.
1) Ofertę (plik zawierający skany wypełnionych i podpisanych dokumentów) należy przesłać na adres e-mail: d.rosiak@napiferyn.pl, tytułując wiadomość „Oferta na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych – etap IV”
2) Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych – etap IV”, na adres
Napiferyn Biotech Sp. z o.o.
ul. Dubois 114/116
93-465 Łódź
Opis sposobu przygotowania ofert
1. W niniejszym postępowaniu Wykonawcy obowiązani są złożyć:
Ofertę, na którą składają się:
a)Formularz oferty, którego wzór stanowi Zał. Nr1
b)Formularz Zestawienie parametrów wymaganych Zał. Nr2
c)Oświadczenie o braku powiązań składającego ofertę z zamawiającym Zał. Nr3
2.Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
3.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna, budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości lub została przesłana drogą elektroniczną
4.Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym
5.Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, za potwierdzeniem zgodności przez Wykonawcę, bądź osobę uprawnioną do jego reprezentowania
6.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę
7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
8.Brak jakiejkolwiek informacji wymaganej w Formularzu Zestawienie parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty chyba, że wynika ona z załączników do oferty
9.Ewentualne poprawki lub zmiany w tekście Oferty i dokumentach załączonych do niej muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione, zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem
10.Strony zapisane oferty i załączników muszą być ponumerowane i podpisane lub zaparafowane przez Wykonawcę, osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy
11.Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej, trwałą i czytelną techniką pod rygorem nieważności. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia na niej własnoręcznego podpisu
12.Obowiązek zachowania formy pisemnej odnosi się zarówno do oferty, jak i wszystkich załączników
13.Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści dołączonych wzorów załączników jakichkolwiek zmian ich treści (skrótów, skreśleń, poprawek, etc.)
14.Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego
15.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania
16.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej Oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania Ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak dla składania Oferty z dopiskiem „ZMIANA”
17.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania Ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
18.Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-01-10