Sukcesywna dostawa odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

ONCOARENDI THERAPEUTICS SP. Z O.O.
02-593 Warszawa
Józefa i Jana Rostafińskich 4
Tel. +48 798 352 548
E-mail k.czyzewska@oncoarendi.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136601

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Sukcesywna dostawa odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Realizacja zadań merytorycznych wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie projektów
Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej:
Część 1. Odczynniki do biologii molekularnej – odwrotna transkrypcja i analiza ekspresji
Część 2. Odczynnik do izolacji całkowitego RNA metodą Chromczyńskiego
Część 3. Odczynniki do hodowli oraz mrożenia makrofagów
Część 4. Odczynniki do ekspresji białek w komórkach FreeStyle 293-F oraz ExpiCHO
Część 5. Odczynniki do oczyszczania białek metodą HPLC
Opis: Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej:
Część 1. Odczynniki do biologii molekularnej – odwrotna transkrypcja i analiza ekspresji
Część 2. Odczynnik do izolacji całkowitego RNA metodą Chromczyńskiego
Część 3. Odczynniki do hodowli oraz mrożenia makrofagów
Część 4. Odczynniki do ekspresji białek w komórkach FreeStyle 293-F oraz ExpiCHO
Część 5. Odczynniki do oczyszczania białek metodą HPLC
Kod CPV: 33696500-0
Nazwa CPV: Odczynniki laboratoryjne

Specyfikacja

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136601

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136601

Załączniki do spec.

zalaczniki do zapytania.docx
Zalaczniki do zapytania.pdf

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne

Wymagania

A) Formularz ofertowy 
B) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV ww. zaproszenia.
C) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
D) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień́ zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że:
A) zmiany dotyczą̨ realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Dostawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się̨ niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. zmiana Dostawcy nie może zostać́ dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana Dostawcy spowodowałaby istotną niedogodność́ lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
iii. wartość́ każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
B) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. konieczność́ zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością̨, nie mógł przewidzieć́,
ii. wartość́ zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
C) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość́ zmian jest mniejsza niż̇ 
209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
A) Formularz ofertowy 
B) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV ww. zaproszenia.
C) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
D) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Wadium

brak

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: k.czyzewska@oncoarendi.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Karolina Czyżewska
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 798 352 548

Wymagany termin realizacji zamówienia

Dostawy sukcesywne przez 24 miesiące od podpisania umowy

Miejsce i termin składania ofert

ONCOARENDI THERAPEUTICS SP. Z O.O.
02-593 Warszawa
Józefa i Jana Rostafińskich 4

2018-09-19

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena – Waga: 80% (80 pkt)
W kryterium Cena punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem: 
Pc=C_min/C_badana x80
Pc – Punkty w kryterium ceny
Cmin – cena netto najniższa
Cbadana – Cena netto badanej oferty
80 – waga kryterium (80%)
Czas dostawy – Waga: 20% (20 pkt)
W kryterium Czas dostawy punkty zostaną przyznane zgodnie ze wzorem: 
20 punktów – gdy dostawa zostanie zrealizowana w 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia
15 punktów – gdy dostawa zostanie zrealizowana w 8-14 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia
10 punktów - gdy dostawa zostanie zrealizowana w 15-21 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia
5 punktów - gdy dostawa zostanie zrealizowana w 22-28 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia
0 punktów - gdy dostawa zostanie zrealizowana powyżej 29 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia
20 – waga kryterium (20 %)
W przypadku dwóch lub więcej ofert o równej liczbie przyznanych punktów, wybrany zostanie usługodawca posiadający certyfikaty środowiskowe (np. ISO), gwarantujące realizację zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp.
Jeżeli powyższe nie pozwoli dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli równo ocenione oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: email
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-09-12