Sukcesywna dostawa odczyników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Instytut Ogrodnictwa
96-100 Skierniewice
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
Tel. +48468332021
Fax. +48468333228
E-mail zamowienia.publiczne@inhort.pl
WWW bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=16170c75-c900-4f94-b20c-5d0c49182fb7

Województwo

łódzkie

Powiat

skierniewicki + Skierniewice

Treść zamówienia

Sukcesywna dostawa odczyników chemicznych 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 64 części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz oferty”. 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Pakiet nr 11) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Bufor obciążający do elektroforezy agarozowej, sześciokrotnie stężony Ilość: 5 x 1 ml. Skład buforu obciążającego 6 x: 20% Ficoll; 0,02% bromphenol blue; 0,02% xylene cyanole FF. Przechowywac w temp. +4 °C. Wymagane zastosowanie: użycie po 1 μl buforu na każde 5 μl objętości nanoszonej próbki. Planowana ilość: 5 x 1 ml, 1 opakowanie. Litykaza - mieszanina enzymów otrzymywanych z Arthrobacter luteus, przeznaczona do lizy ściany komórkowej drożdży. Wymagany jest wysoki stopień czystości >95%. Głównym składnikiem litykazy jest 1,3 glukanaza, która rozpoznaje i hydrolizuje wiązanie 1,3 glikozydowe, występujące w glukanie ściany komórkowej drożdży. Litykaza efektywnie lizuje ścianę komórkowa drożdży z rodzaju: Ashbya, Candida, Debaryomyces, Eremothecium, Endomyces, Hansenula, Hanseniaspora, Kleockera, Kluyveromyces, Lipomyces, Metschikowia, Pichia, Pullularia, Torulopsis, Saccharomyces, Saccharomycopsis, Saccharomycodes, Schwianniomyces. Zastosowanie: Efektywna liza komórek drożdży w procesie izolacji genomowego DNA oraz RNA. Wymagane stężenie: 10 U/μl. Defnicja jednostki enzymu: 1 U Litykazy powoduje spadek absorbancji zawiesiny komórek S.cerevisiae _A800nm = 0,001 w czasie 1 min w temp. 25 °C. Planowana ilość: 10 000 U. Zestaw do usuwania inhibitorów z preparatów DNA, Anty-Inhibitor Kit. Ilość: 250 izolacji. Zestaw powinien opierać się na zdolnościach wiązania polifenolowych inhibitorów reakcji PCR przez odpowiednie drobinki absorpcyjne. W skład zestawu powinny wchodzić: minikolumny 250 szt. oraz drobinki absorpcyjne 210 ml. Do drobinek znajdujących się w minikolumnie należy dodać preparat DNA zawierający inhibitory PCR, a następnie całość zwirować. Po użyciu zestawu, DNA znajdujący się w przesączu powinien być pozbawiony związków polifenolowych znanych jako silne inhibotory wielu reakcji enzymatycznych. Zestaw powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej. Planowana ilość: 1 opakowanie, 250 prób. Zestaw do klonowania DNA OverLap Assembly, yestaw do wklonowzwania DNA do wektora. Planowana ilość: 1 zestaw Proteinaza K rekombinowana o stężeniu 20 mg/ml i aktywności >30 U/mg. Planowana ilość: 2 opakowania po 1 ml. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena90,00Termin dostawy10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2Nazwa: Pakiet nr 21) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Molibden (100mg/l) ICP 1000ug/ml, wzorzec HPLC. Planowana ilość: 100 ml. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena90,00Termin dostawy10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3Nazwa: Pakiet nr 31) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Brilliant III Ultra-Fast Sybr Green QPCR Master Mix detykowany do urządzenia Stratagene Mx3005P. Planowana ilość: 4 opakowania, po 2x2 ml. RNA 6000 Nano kit, Agilent Technologies lub równoważne* 5067-1511 Zestaw RNA Nano kompatybilny z aparatem Bioanalyzer 2100 firmy Agilent Technologies. W skład zestawu wchodzi 25 płytek i komplet odczynników (żel, barwnik, marker wewnętrzny, marker wielkości). Zestaw umożliwia analizę 300 próbek RNA. Jedna płytka umożliwia analizę 12 próbek total RNA lub mRNA. Wymagana objętość próby potrzebna do analizy 1µl. Wymagana czułość 5 ng/µl. Planowana ilość: 5 opakowania, po 25 RNA chips. Zestaw do syntezy AffinityScript, Agilent Technologies lub równoważne* 600559 Zestaw do odwrotnej transkrypcji RNA zoptymalizowany pod kątem użycia otrzymanego cDNA w reakcjach qPCR. Szybki protokół, z czasem syntezy cDNA nie dłuższym niż 15 minut, umożliwiający otrzymanie produktu cDNA o wielkości do 12 kb w czasie krótszym niż 25 minut. Zakres funkcjonalny ilości wejściowego RNA nie mniejszy niż od 3 pg do 3 µg. Format ‘master-mix’ pozwalający na zredukowanie błędów pipetowania. Odwrotna transkryptaza aktywna w spektrum temperatury nie węższym niż od 37 do 55 °C. Planowana ilość: 11 opakowania, po 50 reakcji. Zestaw DNA 1000 Kit do elektoforezy detykowaney do urządzenia bioanalyzer, zakres wielkości 25-1000 bp. Planowana ilość: 1 opakowanie, 25 DNA chips. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena90,00Termin dostawy10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4Nazwa: Pakiet nr 41) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Interial standards solution 10 mg/l w 5% HNO3 (B209, Ga69, Ho165, li6, Th232, Y89) wzorzec do ICP-MS. Planowana ilość: 100 ml. INT-Mix 5 (10%HNO3w stop HCl) wzorzec do ICP-MS. Planowana ilość: 125 ml. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena90,00Termin dostawy10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5Nazwa: Pakiet nr 51) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Guanidynowy tiocyjanian. Planowana ilość: 1 kg. Mieszanina: fenol/ chloroform/ izoamylowy (25:24:1), APPlICHEM lub równoważne A2279,0500, Specyfikacja: PH (20 ° C) ok. 5.0,Metale ciężkie max. 0,0005%, Woda (K.F.) ok. 5%, Stabilność ok. 12 miesięcy. Planowana ilość: 8 opakowań, po 0,5 l. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena90,00Termin dostawy10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6Nazwa: Pakiet nr 61) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit, nr 4368814. Planowana ilość: 1 opakowanie, 200 reakcji. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena90,00Termin dostawy10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 7Nazwa: Pakiet nr 71) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:0,1 Mol/l , (2 N) kwas siarkowy H2SO4, roztwór mianowany. Planowana ilość: 2 opakowania, po 1 l. 2-propanol (Izopropanol) do HPLC, czystość 99,8%. Planowana ilość: 3 opakowania, po 1 l. Aceton cz.d.a. Planowana ilość: 31 l. Amoniak 25% cz.d.a. Planowana ilość: 2 opakowania, po 1 l. Amonu octan cz.d.a. Planowana ilość: 2 opakowania, po 1 kg. Celit FOSS Ziemia okrzemkowa, Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych: Chemical formula SiO2 Synonym Diatomaceous earth; Diatomite; Fossil flour; Infusorial earth; Kieselguhr; Siliceous earth Mixture Siliceous frustules and fragments of various species of diatoms Appearance White to light grey to pale buff powder Solubility Soluble in strong concentrated alkalis Melting point 1713ºC Boiling point 2230ºC Density (g/ml) 1.19 - 2.35 pH (aqueous solution) 5.0 - 9.0" - Planowana ilość: 750 g. Chlorek potasu cz.d.a. Planowana ilość: 4 opakowania, po 500 g. Chlorek wapnia 6 hydrat cz.d.a. Planowana ilość: 3 opakowania, po 250 g. Etanol 96% cz.d.a. Planowana ilość: 50 opakowań, po 1 l. Etylowy alkohol 96% cz.d.a. Planowana ilość: 3 opakowania, po 1 l. Kwas nadchlorowy czda 70%. Planowana ilość: 2 opakowania, po 1 l. Kwas octowy cz.d.a 80%. Planowana ilość: 10 opakowania, po 500 ml. Kwas siarkowy 96% czda. Planowana ilość: 3 opakowania, po 1 l. Kwas solny 0,1N cz.d.a. Planowana ilość: 4 opakowania, po 1 l. Kwas solny cz.d.a. Planowana ilość: 4 opakowania, po 1 l. Kwas szczawiowy cz.d.a. Planowana ilość: 4 opakowania, po 500 g. Mleczan wapnia 5 hydrat. cz.d.a. Planowana ilość: 6 opakowania, po 500 g. Nadtlenek wodoru 30% Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Postać: ciecz Barwa: bezbarwny Zapach: lekki Próg zapachu : Brak dostępnej informacji. pH 2 – 4 w 20 °C Temperatura topnienia -26 °C w 1.013 hPa Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia 107 °C w 1.013 hPa Prężność par ok.18 hPa w 20 °C Względna gęstość oparów Brak dostępnej informacji. Gęstość 1,11 g/cm³ w 20 °C Gęstość względna Brak dostępnej informacji. Rozpuszczalność w wodzie w 20 °C rozpuszczalny Temperatura rozkładu > 100 °C Właściwości wybuchowe Nie zaklasyfikowano do wybuchowych. Właściwości utleniające Potencjał utleniający. Planowana ilość: 2 opakowania, po 1 l. Nadtlenek wodoru 30% cz.d.a. Planowana ilość: 4 opakowania, po 1 l. Oranż metylowy cz.d.a. Planowana ilość: 25 g. Potasu wodorotlenek cz.d.a. Planowana ilość: 250 g. Roztwór buforowy pH10 cz.d.a. Planowana ilość: 1 opakowanie 2x100 ml. Roztwór buforowy pH2 cz.d.a. Planowana ilość: 1 opakowanie 2x100 ml. Roztwór buforowy pH4 cz.d.a. Planowana ilość: 1 opakowanie 2x100 ml. Roztwór buforowy pH5 cz.d.a. Planowana ilość: 1 opakowanie 2x100 ml. Roztwór buforowy pH7 cz.d.a. Planowana ilość: 1 opakowanie 2x100 ml. Roztwór buforowy pH8 cz.d.a. Planowana ilość: 1 opakowanie 2x100 ml. Węglan sodu Bezwodny węglan sodu , anhydrous, 99.95-100.05%. Planowana ilość: 500 g. Chlorek rtęci CZDA. Planowana ilość: 250 g. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena90,00Termin dostawy10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 8Nazwa: Pakiet nr 81) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"Ethanol 2,5 l do ?HPLC Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Zawartość min.99,5 % Pozostałość po odparowaniu < 0,0003 % Gęstość ( g/ml) 20 st.C 0,789 Woda (H2O) 0,02 % Absorbancja w ultrafiolecie ( droga 1 cm w wodzie) 210 nm 0,5 240 nm 0,1 260 nm 0,01" Planowana ilość: 3 opakowania, po 2,5 l.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena90,00Termin dostawy10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 9Nazwa: Pakiet nr 91) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Baco Agar, Becton Dickinson lub równoważne BD 214010. Agar o właściwościach: wilgotność: 16-20%, popiół ≤6.5%; Ca (ppm): 300-3000; Mg (ppm): 50-1000; temperatura topnienia: 83-89°C; temperatura żelowania: 32-39°C. Planowana ilość: 19 opakowań, po 454 g. Casamino Acids: kazeina hydrolizowana z użyciem kwasu, produkt finalny o niskiej zawartości chlorku sodu i żelaza. Planowana ilość: 500 g. Agar granulowany o właściwościach: wilgotność: ≤20%, popiół ≤6.5%; Ca (ppm): ≤300-2500; Mg (ppm): ≤50-1000; temperatura topnienia: 83-89°C; temperatura żelowania: 32-39°C. Planowana ilość: 18opakowań, po 500 g. Difco Agar, Granulated, Becton Dickinson lub równoważne BD 214530 Agar granulowany o właściwościach: wilgotność: ≤20%, popiół ≤6.5%; Ca (ppm): ≤300-2500; Mg (ppm): ≤50-1000; temperatura topnienia: 83-89°C; temperatura żelowania: 32-39°C. Planowana ilość: 16 opakowań, po 500 g. Dehydrated; Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 10g/L, Agar 15g/L; Storage: 2-25o C; Autoclave: 121oC for 15 minutes; Final pH 7,0±0,2. Planowana ilość: 2 opakowania, po 500 g. Dehydrated; Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 10g/L, Agar 15g/L; Storage: 2-25o C; Autoclave: 121oC for 15 minutes; Final pH 7,0±0,2. Planowana ilość: 4 opakowania, po 500 g. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena90,00Termin dostawy10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 10Nazwa: Pakiet nr 101) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:BUG agar. Planowana ilość: 500 g. EcoPlates (płytki zawierają następujące odczynniki w trzech powtórzeniach: β -Methyl-D- Glucoside, D-Galactonic Acid, γ -Lactone, L-Arginine, Pyruvic Acid Methyl Ester, D- Xylose, D- Galacturonic Acid, L-Asparagine, Tween 40, i-Erythritol, 2-Hydroxy Benzoic Acid, L- Phenylalanine, Tween 80, D-Mannitol, 4-Hydroxy Benzoic Acid, L-Serine, α - Cyclodextrin, N-Acetyl-D- Glucosamine, γ - Hydroxybutyric Acid, L-Threonine, Glycogen, D- Glucosaminic Acid, Itaconic Acid, Glycyl-L- Glutamic Acid, D-Cellobiose, Glucose- 1- Phosphate, α -Ketobutyric Acid, Phenylethyl- amine, α -D-Lactose, D,L- α - Glycerol Phosphate, D- Malic Acid, Putrescine). Planowana ilość: 3 opakowania, po 10 szt. Gen III plates (zawierają następujące odczynniki: Dextrin, D-Maltose, D-Trehalose, D-Cellobiose, Gentiobiose, Sucrose, D-Turanose, Stachyose, pożywkę o pH 6, pożywkę o pH 5, D-Raffinose, α-D-Lactose, D-Melibiose, β-Methyl-D-Glucoside, D-Salicin, N-Acetyl-D-Glucosamine, N-Acetyl-β-D-Mannosamine, N-Acetyl-D-Galactosamine, N-Acetyl Neuraminic Acid, 1% NaCl, 4% NaCl, 8% NaCl, α-D-Glucose, D-Mannose, D-Fructose, D-Galactose, 3-Methyl Glucose, D-Fucose, L-Fucose, L-Rhamnose, Inosine, 1% Sodium Lactate, Fusidic Acid, D-Serine, D-Sorbitol, D-Mannitol, D-Arabitol, myo-Inositol, Glycerol, D-Glucose-6-PO4, D-Fructose-6-PO4, D-Aspartic Acid, D-Serine, Troleandomycin, Rifamycin SV, Minocycline, Gelatin, Glycyl-L-Proline, L-Alanine, L-Arginine, L-Aspartic Acid, L-Glutamic Acid, L-Histidine, L-Pyroglutamic Acid, L-Serine, Lincomycin, Guanidine HCl, Niaproof 4, Pectin, D-Galacturonic Acid, L-Galactonic Acid Lactone, D-Gluconic Acid, D-Glucuronic Acid, Glucuronamide, Mucic Acid, Quinic Acid, D-Saccharic Acid, Vancomycin, Tetrazolium Violet, Tetrazolium Blue, p-Hydroxy-Phenylacetic Acid, Methyl Pyruvate, D-Lactic Acid, Methyl Ester, L-Lactic Acid, Citric Acid, α-Keto-Glutaric Acid, D-Malic Acid, L-Malic Acid, Bromo-Succinic Acid, Nalidixic Acid, Lithium Chloride, Potassium Tellurite, Tween 40, γ-Amino-Butryric Acid, α-Hydroxy-Butyric Acid, β-Hydroxy-D,L-Butyric Acid, α-Keto-Butyric Acid, Acetoacetic Acid, Propionic Acid, Acetic Acid, Formic Acid, Aztreonam, Sodium Butyrate, Sodium Bromate). Planowana ilość: 2 opakowania, po 10 szt. IF-B. Planowana ilość: 2 opakowań, po 20 szt. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena90,00Termin dostawy10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 11Nazwa: Pakiet nr 111) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:SsoAdvanced Universl SYBR Green SuperMix, nr 172-5274. Planowana ilość: 1 opakowanie 5x5 ml. Żywica AG 1-X8 Resin acetate form Żywica jonowymienna w formie octanowej Od wiązania kwasów organicznych. Planowana ilość: 2 opakowania, po 500 g. iScript DNA Synthesis Kit, 100 x 20 ul reactions, zawierający 400 ul 5x stężonego iScript mixu reakcyjnego, 100 ul iScript odwrotnej transkryptazy i wodę wolną od nukleaz. Planowana ilość: 1 opakowanie 100x20 µl. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena90,00Termin dostawy10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 12Nazwa: Pakiet nr 121) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Onion yellow dwarf virus OYDV kompletny zestaw ELISA 960 testów op. Planowana ilość: 1 opakowanie, 960 testów. Leek yellow stripe virus LYSV kompletny zestaw ELISA 960 testów op. Planowana ilość: 1 opakowanie, 960 testów. Poty group test Poty group (PTA) kompletny zestaw ELISA 480 testów op. Planowana ilość: 1 opakowanie, 480 testów. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena90,00Termin dostawy10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 13Nazwa: Pakiet nr 131) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Agar bakteriologiczny o właściwościach: moc żelowania 800-950 g/cm3; temperatura żelowania: 34-36°C; temperatura upłynnienia: ≥85°C; pH 1.5% roztworu: 6.0-7.5; wilgotność ≤10%; popiół ≤4%. Planowana ilość: 500 g. Agar Sabourauda z chloramfenikolem o składzie (w przeliczeniu na litr pozywki): Ekstrakt drożdżowy 2.00; Pepton 3.00; Papainowy hydrolizat soi 3.00; Pankreatynowy hydrolizat kazeiny 3.00; Glukoza 19.00; Wodorofosforan dipotasu 0.50; Diwodorofosforan potasu 0.50; Chloramfenikol 0.50; Agar 13.00; Końcowe pH 6.4 ± 0.1 w 25°C (po sterylizacji). Planowana ilość: 500 g. Bulion do badania rozkładu węglowodanów o składzie (w przeliczeniu na litr pozywki): Enzymatyczny hydrolizat tkanki zwierzęcej 10.00; Ekstrakt wołowy 1.00; Chlorek sodu 5.00; Purpura bromokrezolowa 0.02; Końcowe pH 6.8 ± 0.2 w 25°C (po sterylizacji). Planowana ilość: 500 g. Podłoże tioglikolanowe płynne o składzie (w przeliczeniu na litr pozywki): Pankreatynowy hydrolizat kazeiny 15.00; Ekstrakt drożdżowy 5.00; Glukoza bezw. 5.00; Chlorek sodu 2.50; L-Cystyna 0.50; Tioglikolan sodu 0.50; Resazuryna 0.001; Agar 0.75; Końcowe pH 7.1 ± 0.2 w 25°C (po sterylizacji). Planowana ilość: 2 opakowania, po 500 g. Podłoże Wilson-Blaira dla beztlenowców, o składzie (w przeliczeniu na litr pozywki): Pepton 10.00; Ekstrakt wołowy 3.00; Chlorek sodu 5.00; Glukoza 10.00; Agar 15.00; Końcowe pH 7.0 ± 0.1 w 25°C (po sterylizacji). Planowana ilość: 500 g. Pożywka agarowa RBC z chloramfenikolem o składzie (w przeliczeniu na litr pozywki): Pepton 5.00; Glukoza 10.00; Wodorofosforan dipotasu 1.00; Chloramfenikol 0.10; Róż bengalski 0.025; Agar 15.00; Końcowe pH 5.6 ± 0.1 w 25°C (po sterylizacji). Planowana ilość: 500 g. Pożywka R2A, o składzie (w przeliczeniu na litr pozywki): Ekstrakt drożdżowy 0.50; Enzymatyczny hydrolizat tkanki zwierzęcej 0.50; Pankreatynowy hydrolizat kazeiny 0.50; Glukoza 0.50; Skrobia 0.30; Dipotasu wodorofosforan 0.30; Magnezu siarczan bezwodny 0.024; Sodu pirogronian 0.30; Agar 15.00; Końcowe pH 7.2 ± 0.2 w 25°C (po sterylizacji). Planowana ilość: 3 opakowania, po 500 g. Pożywka tryptonowo sojowa, o składzie (w przeliczeniu na litr pozywki): Pankreatynowy hydrolizat kazeiny 15.00; Papainowy hydrolizat soi 5.00; Chlorek sodu 5.00; Agar 15.00; Końcowe pH 7.3 ± 0.2 w 25°C (po sterylizacji). Planowana ilość: 500 g. zbuforowana sól fizjologiczna, o składzie (w przeliczeniu na litr pożywki): Chlorek sodu 8.50; Wodorofosforan disodu x 2H2O 8.98; Diwodorofosforan sodu 2.71; Końcowe pH 7.2 ± 0.2 w 25°C (po sterylizacji). Planowana ilość: 3 opakowania, po 500 g. Zestaw odczynników do podłoża Wilson-Blaira o składzie: Chlorek żelaza ·10.00 g; Sodu wodorotlenek czda 20.00 g; · Sodu siarczyn 250.00 g. Planowana ilość: 500 g. Pożywka agarowa - płytki dociskowe 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena90,00Termin dostawy10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 14Nazwa: Pakiet nr 141) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Citric acid Czystość ≥99,5 %, Ph.Eur., bezwodny. Planowana ilość: 500 g.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena90,00Termin dostawy10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 15Nazwa: Pakiet nr 151) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:(NH4)2SO4 - siarczan amonu, cz.d.a. Planowana ilość: 500 g. 2-Propanol cz. Planowana ilość: 4 opakowania, po 5 l. 2-Propanol czda. Planowana ilość: 2 opakowania, po 2,5 l. Alkohol izoamylowy cz.d.a. Planowana ilość: 5 opakowań, po 500 ml. Alkohol izopropylowy cz.d.a Planowana ilość: 24 opakowania, po 1 l. Amonu azotan. Planowana ilość: 500 g. Amonu winian l(+) czda. Planowana ilość: 50 g. Azotan potasu. Planowana ilość: 500 g. Azotan srebra cz.d.a. Planowana ilość: 4 opakowania, po 250 g. Ca(NO3)2 x 4H2O - azotan wapnia, cz.d.a. Planowana ilość: 2 opakowania, po 1 kg. CaCl2 x 6H2O - chlorek wapnia, cz.d.a. Planowana ilość: 1 kg. Chloroform cz.d.a. Planowana ilość: 25 opakowań, po 1 l. Etanol 96% cz.d.a. Planowana ilość: 25 opakowań, po 5 ml. Etylowy alkohol cz.d.a. Planowana ilość: 4 opakowania, po 500 ml. FeSO4 x 7H2O siarczan żelaza, cz.d.a. Planowana ilość: 250 g. Formalina 36-38% cz.d.a. Planowana ilość: 4 opakowania, po 1 l. Formalina cz.d.a. Planowana ilość: 2,5 l. Glukoza Planowana ilość: 10 opakowań, po 1 kg. H2SO4 96%- kwas siarkowy, cz.d.a. Planowana ilość: 1 l. KH2PO4 - diwodorofosforan potasu, cz.d.a. Planowana ilość: 500 g. KNO3 - azotan (V) potasu , cz.d.a. Planowana ilość: 2 opakowania, po 1 kg. Kwas borowy Planowana ilość: 250 g. Kwas borowy cz.d.a. Planowana ilość: 17 opakowań, po 1 kg. Kwas octowy lodowaty 99,5% cz.d.a. Planowana ilość: 6 opakowań, po 1 l. Kwas siarkowy (VI) 95% cz.d.a. Planowana ilość: 4 opakowania, po 1 l. Kwas solny, odważka analityczny 0,1 mol/l (0,1N). Planowana ilość: 50 opakowań, po 1 szt. MgSO4 x 7H2O - siarczan magnezu, cz.d.a Planowana ilość: 1 kg. NaNO3 - azotan sodu, cz.d.a. Planowana ilość: 500 g. NaOH cz.d.a. (Sodu wodorotlenek granulki). Planowana ilość: 20 opakowań, po 0,5 kg. NH4NO3 - azotan amonu, cz.d.a. Planowana ilość: 1 kg. Odczynnik Folina i Ciocaulteua, odczynnik Folina i Ciocaulteua. Planowana ilość: 500 ml. Potasu azotan czda. Planowana ilość: 2 opakowania, po 500 g. Potasu diwodorofosforan bezwodny cz.d.a. Planowana ilość: 500 g. Sodu wodorotlenek, odważka analityczna 0,1 mol/l (0,1N). Planowana ilość: 2 opakowania, po 500 g. Sodu wodorotlenek, fixanale, odważka analityczna 0,1 mol/l (0,1N). Planowana ilość: 100 opakowań, po 100 ml. Tris. Planowana ilość: 500 g. Węglan sodu bezwodny, cz.d.a. Planowana ilość: 10 opakowań, po 500 g. Wodorotlenek sodu r-r mianowany 0,1 mol/dm3, cz.d.a. Planowana ilość: 3 opakowania, po 1 l. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena90,00Termin realizacji10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 16Nazwa: Pakiet nr 161) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:alfa-karoten (AS) (roztwór), wzorzec HPLC. Planowana ilość: 2,5 ml.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena90,00Termin dostawy10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 17Nazwa: Pakiet nr 171) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"AGAROZA HR wysokorozdzielcza (20-800pz)DNA-Gdańsk lub równoważne AG42-100 Agaroza HR Wysokorozdzielcza jest idealna do rozdziałów małych fragmentów kwasów nukleinowych w tym produktów PCR w zakresie wielkości 20 – 800 pz. Charakteryzuje się bardzo wysoką rozdzielczością, dzięki czemu możliwe jest rozdzielenie fragmentów DNA różniących się wielkością zaledwie o 2% wielkości (np. można rozdzielić DNA o wielkości 150 pz od DNA o wielkości 153 pz). Właściwości Nr CAS 39346-81-1 Wygląd biały proszek EEO ≤ 0,1 Siła żelu (żel 1,5%) ≥ 750 g/cm2 Temp. topnienia (żel 1,5%) ≤ 70oC Temp. żelowania (żel 1,5%) ≤ 33oC Popiół ≤ 0,5% Wilgotność ≤ 10% Siarczany ≤ 0,1% DNazy/RNazy brak Proteazy/Endonukleazy brak. Planowana ilość: 6 opakowań, po 100 g. "EXTRACTME DNA Tissue Kit DNA-Gdańsk lub równoważne* EMO03-150 Zestaw przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej izolacji DNA o wysokiej czystości z tkanek stałych (świeżych, mrożonych, utrwalonych w formalinie lub zatopionych w parafinie), płynów fizjologicznych, włosów, ogonów gryzoni, owadów oraz linii komórkowych. Enzymy RNaza A oraz Proteinaza K dostarczane są w postaci liofilizowanej. Każda probówka zawiera odpowiednią ilość enzymu do przeprowadzenia 50 izolacji DNA. Przed pierwszym użyciem liofilizat RNazy A i Proteinazy K należy rozpuścić w odpowiednich buforach z zestawu. Elucja odbywa się z zastosowaniem 100-200 ul Elution Buffer, który zawiera 0,5 mM EDTA. Procedura izolacji nie wymaga aktywacji minikolumn wirowniczych. SPECYFIKACJA PRODUKTU MATERIAŁ WYJŚCIOWY • tkanka stała świeża lub mrożona: 1–30 mg • tkanka utrwalona w formalinie: 1–30 mg • tkanka w bloczku parafinowym: 1–30 mg • linie komórkowe: 103–107 komórek • płyny fizjologiczne (mocz, PMR, płyn otrzewnowy): 1–5 ml • włosy: 1–30 mg • ogony gryzoni: 1–30 mg • owady: 1–30 mg POJEMNOŚĆ ZŁOŻA ok. 50 μg DNA CZAS IZOLACJI • ok. 12 minut (po etapie lizy) • 30–40 minut w przypadku homogenizacji mechanicznej • 1–16 h w przypadku zastosowania okresowego worteksowania Zestaw EXTRACTME DNA TISSUE przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej izolacji DNA o wysokiej czystości z tkanek stałych (świeżych, mrożonych, utrwalonych w formalinie lub zatopionych w parafinie), płynów fizjologicznych, włosów, ogonów gryzoni, owadów oraz linii komórkowych. Protokół izolacji i składy buforów zostały zoptymalizowane w celu osiągnięcia zarówno wysokiej wydajności, jak i czystości izolowanego DNA. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w celach badawczych. Planowana ilość: 10 opakowań, po 150 izolacji. Polimeraza TaqNovaHS (hot-start), Polimeraza Taq z wysoce specyficznym przeciwciałem monoklonalnym. Planowana ilość: 4 opakowania, po 2500 U. TRANSCRIPTME RNA kit, Zestaw do odwrotnej transkrypcji (przepisywanie RNA na cDNA). Planowana ilość: 2 zestawy. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena90,00Termin dostawy10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 18Nazwa: Pakiet nr 181) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2,4-Dimethylaniline (2,4-Xylidine) Reference Materials for Residue Analysis, czystość 99,5%, materiał referencyjny - wzorzec do chromatografii gazowej (GC) do badania pozostałości pestycydów. Planowana ilość: 1 opakowanie, 0,5 g. Acrinathrin Reference Materials for Residue Analysis, czystość 98,0% - materiał referencyjny - wzorzec do chromatografii gazowej (GC) do badania pozostałości pestycydów. Planowana ilość: 1 opakowanie, 0,1 g. Amitraz Reference Materials for Residue Analysis, czystość 97,5% - materiał referencyjny - wzorzec do chromatografii gazowej (GC) do badania pozostałości pestycydów. Planowana ilość: 1 opakowanie, 0,25 g. Bromfenvinfos Reference Materials for Residue Analysis, czystość 95,5% - materiał referencyjny - wzorzec do chromatografii gazowej (GC) do badania pozostałości pestycydów. Planowana ilość: 1 opakowanie, 0,1 g. Bromopropylate Reference Materials for Residue Analysis, czystość 99,5% - materiał referencyjny - wzorzec do chromatografii gazowej (GC) do badania pozostałości pestycydów. Planowana ilość: 1 opakowanie, 0,25 g. Coumaphos Reference Materials for Residue Analysis, czystość 98,0% - materiał referencyjny - wzorzec do chromatografii gazowej (GC) do badania pozostałości pestycydów. Planowana ilość: 1 opakowanie, 0,1 g. Deltamethrin Reference Materials for Residue Analysis, czystość 99,5% - materiał referencyjny - wzorzec do chromatografii gazowej (GC) do badania pozostałości pestycydów. Planowana ilość: 1 opakowanie, 0,25 g. Flumethrin Reference Materials for Residue Analysis, czystość 96,6% - materiał referencyjny - wzorzec do chromatografii gazowej (GC) do badania pozostałości pestycydów. Planowana ilość: 2 opakowania, po 0,1 g. N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide Reference Materials for Residue Analysis, czystość 99,0% - materiał referencyjny - wzorzec do chromatografii gazowej (GC) do badania pozostałości pestycydów. Planowana ilość: 1 opakowanie, 0,1 g. tau-Fluvalinate Reference Materials for Residue Analysis, czystość 99,0% - materiał referencyjny - wzorzec do chromatografii gazowej (GC) do badania pozostałości pestycydów. Planowana ilość: 1 opakowanie, 0,1 g. Nicarbazine Standard analityczny o minimalnej czystości 99,0%. Forma – krystaliczne ciało stałe CAS: 330-95-0. Planowana ilość: 1 opakowanie, 100 g. Metazachlor Standard analityczny o minimalnej czystości 99,0% Forma krystaliczne ciało stałe CAS: 67129-08-2. Planowana ilość: 1 opakowanie, 0,1 g. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena90,00Termin dostawy10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 19Nazwa: Pakiet nr 191) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ca(NO3)2 x 4H2O Duchefa lub równoważne*C0530.1000 cz..d.a Calcium citrate tetrahydrate Ca(NO3)2 x 4H2O Assay >98% Solubility: soluble in water Acid-insoluble substances: 97% Sulfates: ≤0.05 % Iron: ≤0.01 % Nickel: ≤ 0.15% Lead: ≤ 0.005 % Water-insoluble matter: ≤0.01%" Planowana ilość: 1 opakowanie, 100 g. CuSO4 x 5H2O cz.d.a Cupric sulphate pentahydrate Assay: >99.5% Planowana ilość: 1 opakowanie, 250g. FE-EDDHA (ETHYlENEDIAMINE DI-2-HYDROXYPHENYl ACETATE FERRIC) Planowana ilość: 1 opakowanie, 25 g. FeSO4 x 7H2O cz..d.a Ferrous sulphate heptahydrate Assay: >98% pH: 3.0-4.0 Chloride: ≤ 200 ppm Fenic iron (Felll): ≤ 0.3% Chromium: ≤ 50 ppm Copper: ≤ 50 ppm Manganese: ≤ 0.1% Nickel: ≤ 50 ppm Zinc: ≤ 50 ppm" Planowana ilość: 1 opakowanie, 500 g. Glicyna Glycine C2H5NO2 Assay: >98.5% Chlorides: ≤ 0.007% Heavy metals: ≤ 0.002% loss on dryling: ≤ 0.20% Sulphate: ≤ 0.0065% Residue on ignitron: ≤ 0.1%" Planowana ilość: 1 opakowanie, 1 kg. Glycerol. Planowana ilość: 2 opakowania, po 1 l. "H3BO3 Boric acid Assay:> 99% pH: 3.8-4.8 Sulphate: 0.045% Heavy metals: 98% pH: 4.20-4.50 Chlorides: 3´ w obecności jonów magnezowych. Posiada aktywność 5´->3´ egzonukleazy. Nie posiada aktywości 3´->5´ egzonukleazy. Dodaje A na końcach 3'. Taq polimeraza DNA powinna być przeznaczona do przeprowadzania wszystkich reakcji amplifikacji DNA metodą PCR w wysokich temperaturach. Powinna umożliwiać otrzymanie produktów DNA o bardzo szerokim zakresie wielkości, aż do 10 tys. par zasad. Powinna zawierać bufor do przechowywania: 20 mM Tris-HCl (pH 8.0 w 22°C), 100 mM KCl, 0.5% Tween 20, 0.5% Igepal CA-630, 0.1 mM EDTA, 1 mM ditiotreitol, 50% glicerol oraz stabilizatory, bufor do reakcji: 10 x Pol Buffer A (bufor optymalizacyjny bez MgCl2). Bufor ten pozwala na optymalizację stężenia MgCl2 w reakcji. 10 x Pol Buffer B (bufor podstawowy, dla produktów o wielkości do 10 kz). W opakowaniu powinien także znajdować się bufor zawierajacy 15 mM MgCl2 w celu umożliwienia optymalizacji dla stężenia 0.2 mM każdego z DTP praz bufor 10 x Pol Buffer C (kolorowy) czyli 10 x Pol Buffer B wzbogacony w dwa barwniki i czynnik obciążający. Barwniki umożliwiają śledzenie pozycji DNA na żelach, podczas elektroforezy. Bufor umożliwia bezpośrednie nanoszenie reakcji PCR na żel agarozowy." Planowana ilość: 3 opakowania, po 1000 U. Wzorzec DNA PerfectTM Plus 1kb DNA ladder. Wzorzec wielkości DNA zawierający, w odróżnieniu od Perfect™ 1 kb DNA ladder, także prążki 0.25-1 kb, pozwalające na dokładnie określenie wielkości fragmentów DNA z zakresu od 0.25 do 10.0 kb. Przydatny do określania wielkości fragmentów liniowego, dwuniciowego DNA, w zakresie od 0.5 to 10.0 kb. Składa się z 13 prążków, odpowiadających następującym wielkościom: 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, oraz 10.0 kb. Prążki wielkości 1.0 i 3.0 kb świecą trzy razy silniej od pozostałych, co ułatwia znacznie orientację i znajdowanie punktów referencyjnych na żelu agarozowym. Planowana ilość: 2 opakowania, po 500 μg. Wzorzec DNA PerfectTM Plus 1kb DNA ladder. Wzorzec wielkości DNA zawierający, w odróżnieniu od Perfect™ 1 kb DNA ladder, także prążki 0.25-1 kb, pozwalające na dokładnie określenie wielkości fragmentów DNA z zakresu od 0.25 do 10.0 kb. Przydatny do określania wielkości fragmentów liniowego, dwuniciowego DNA, w zakresie od 0.5 to 10.0 kb. Składa się z 13 prążków, odpowiadających następującym wielkościom: 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, oraz 10.0 kb. Prążki wielkości 1.0 i 3.0 kb świecą trzy razy silniej od pozostałych, co ułatwia znacznie orientację i znajdowanie punktów referencyjnych na żelu agarozowym. Nanosząc 5 µl otrzymujemy 500 ng DNA: 10 kb 60 ng, 8 kb 50 ng, 6 kb 25 ng, 5 kb 15 ng, 4 kb 25 ng, 3 kb 60 ng, 2.5 kb 30 ng, 2 kb 35ng, 1.5 kb 20 ng, 1 kb 80 ng, 0.75 kb 45 ng, 0.50 kb 25 ng, 0.25 kb 30 ng. Warunki przechowywania: Przechowywać w -20°C. Opakowanie powinno zawierać bufor do przechowywania: 10 mM Tris-HCl (pH 8.0 w 22°C), 1 mM EDTA, barwnik. Nanoszenie na żel: Zalecana ilość wzorca jaką należy nanieść na żel wynosi 0.5 µg na ścieżkę. Stężenie: Perfect Plus™ 1 kb DNA ladder dostępny jest w stężeniu 100 µg/ml. " Planowana ilość: 2 opakowania, po 500 μg. Wzorzec Perfect™ 100 bp DNA ladder. Wzorzec wielkości DNA, pozwalający na dokładne określenie wielkości małych i średnich fragmentów DNA. Wzorzez powinien umożliwić określenia wielkości fragmentów liniowego, dwuniciowego DNA, w zakresie od 100 do 2500 pz. Powinien składać się z 13 prążków, odpowiadających następującym wielkościom: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 2000, 2500 pz. Prążki wielkości 500 i 1000 pz powinny świecić mocniej od pozostałych, co ułatwia orientację i znajdowanie punktów referencyjnych na żelu agarozowym. Po uprzedniej defosforylacji koniec 5' może być znakowany radioizotopowo bądź fluoroscencyjnie przy użyciu np. kinazy polinukleotydowej. Wzorzec powinin być gotowy do użycia i zawierać dwa barwniki, umożliwiające bezpośrednie nanoszenie na żel. Nanosząc 5 µl otrzymujemy 625 ng DNA: 2500 pz 25 ng, 2000 pz 20 ng, 1500 pz 15 ng, 1000 pz 70 ng, od 900 do 600 pz 30 ng na prążek, 500 pz 250 ng, od 400 do 100 bp 30 ng na prążek. Warunki przechowywania: Przechowywać w -20°C. Bufor do przechowywania: 10 mM Tris-HCl (pH 8.0 w 22°C), 1 mM EDTA, barwniki. Zalecana ilość wzorca jaką należy nanieść na żel wynosi 0.5 µg na ścieżkę. Stężenie: 125 µg/ml w 10 mM Tris-HCl (pH 8.0) i 1 mM EDTA." Planowana ilość: 1 opakowanie, 250 μg. Zestaw do oczyszczania DNA GeneMATRIX Basic DNA Purification Kit. Uniwersalny zestaw do oczyszczania produktów PCR / DNA po obróbce enzymatycznej, izolacji DNA z żeli agarozowych oraz izolacji wysokiej czystości plazmidowego DNA z bakterii (GeneMATRIX Basic DNA Purification Kit 3 in 1: For Agarose, Plasmid and PCR/DNA Clean-Up). Zestaw powinien mieć zastosowanie do wykonania trzech elementarnych technik laboratoryjnych: oczyszczania DNA po obróbce enzymatycznej, izolacji DNA z żeli agarozowych oraz izolacji DNA plazmidowego z hodowli bakteryjnych. Protokół „Oczyszczanie PCR/DNA” zestawu powinien pozwolić na szybkie oczyszczenie m. in. produktów PCR, fragmentów restrykcyjnych, molekuł DNA po obróbce enzymatycznej oraz znakowaniu izotopowym lub chemicznym. Protokół powinien być zoptymalizowany w celu wiązania fragmentów DNA w szerokim zakresie wielkości (od 100 bp do ponad 15 kb) oraz w celu usuwania sprawiających szczególne trudności inhibitorów restrykcji i ligacji DNA. Zestaw powinien umożliwić efektywnie usuwane z próbki DNA zanieczyszczeń takich jak: bromek etydyny, primery (poniżej 40 nt), krótkie odcinki dwuniciowego DNA (poniżej 20 pz), znaczniki radioaktywne i nieradioaktywne, detergenty, związki buforowe, sole, EDTA, inhibitory, barwniki, enzymy restrykcyjne, egzonukleazy i endonukleazy, RNA, Taq DNA polimerazę, Pfu DNA polimerazę, BSA, białka modyfikujące DNA i inne. Protokół „Izolacja z Agarozy” zestawu powinna pozwolić na szybkie oczyszczenie liniowych lub kolistych cząsteczek DNA o wielkości od ok. 100 pz do ponad 10 kpz, rozdzielanych na TAE- lub TBE-żelu agarozowym. Poza usunięciem agarozy z próbki DNA efektywnie powinny być usuwane zanieczyszczenia takie jak: bromek etydyny, RNA, nukleotydy, primery, znaczniki radioaktywne i nieradioaktywne, detergenty, związki buforowe, sole, EDTA, inhibitory restrykcji i ligacji DNA, barwniki, enzymy i inne białka. Protokół „Izolacja DNA Plazmidowego” zestawu powinien pozwolić na szybkie uzyskanie plazmidowego DNA o bardzo wysokiej czystości z różnorodnych gatunków bakterii, w tym rekombinowanej Escherichia coli. Z surowego lizatu bakteryjnego powinny być efektywnie usuwane zanieczyszczenia takie jak: genomowe DNA, RNA, białka, lipidy, barwniki, detergenty, związki buforowe, sole. Komponenty użyte do konstrukcji zestawu powinny być zoptymalizowana pod kątem usuwania uciążliwych inhibitorów restrykcji DNA oraz niespecyficznych endo- i egzonukleaz z lizatu bakteryjnego. Zabarwiony bufor lizujący powinien ułatwić śledzenie dokładności wymieszania zawiesiny bakterii z buforem, postępu uwalniania zawartości komórek oraz jednoczesną pracę z wieloma próbkami. We wszystkich protokołach zestawu dodanie specjalnego buforu wytwarza warunki do selektywnego wiązania DNA do membran. Podczas krótkiego wirowania następuje wiązanie DNA, natomiast niezwiązane zanieczyszczenia powinny pozostać w wycieku z kolumny. Ich śladowe pozostałości na membranie powinny być skutecznie usuwane w trakcie dwóch etapów płukania buforem niskosolnym, np.: zawierającym Tris-HCl, TE lub wodą destylowaną. Oczyszczony preparat DNA powinien nadawać się do bezpośredniego użytku, bez dalszej precypitacji etanolem. Planowana ilość: 1 zestaw, 150 prób. 1 M Tris-HCl pH 8.0 (Molecular Biology Grade). Planowana ilość: 1 opakowanie,1 l. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena90,00Termin dostawy10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 24Nazwa: Pakiet nr 241) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cyanidin-3-O- arabinoside chloride, wzorzec HPLC. Planowana ilość: 1 opakowanie, 10 mg. Hyperoside (Quercetin-3-0-galactoside), analytical standard, wzorzec do HPLC. Planowana ilość: 1 opakowanie, 10 mg. Isoquercetin (Quercetin-3-0-glucopyranoside), analytical standard, wzorzec do HPLC. Planowana ilość: 1 opakowanie, 10 mg. Kuromanin chloride (cyanidin-glucoside) analytical standard, wzorzec do HPLC. Planowana ilość: 1 opakowanie, 10 mg. Peonidin-3-O-glucoside, wzorzec do HPLC. Planowana ilość: 2 opakowania, po 5 mg. Peonidin-3-O-rutinoside, wzorzec do HPLC.Planowana ilość: 1 opakowanie, 5 mg. Quercitrin (Quercetin-3-0-rhamnoside), analytical standard, wzorzec do HPLC. Planowana ilość: 1 opakowanie, 10 mg. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena90,00Termin dostawy10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 25Nazwa: Pakiet nr 251) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dNTP 10mM mix (każdy z 4 dNTP o stężeniu 10mM) GeneDirex lub równoważne* DN0010. Wszystkie odczynniki wykorzystywane w reakcji amplifikacji (PCR) powinny pochodzić od tego samego producenta!!! Mieszanina dATP, dCTP, dGTP i dTTP w stężeniu 10mM każdy o czystości nie niższej aniżeli 99%, wolna od DNaz i RNaz oraz DNA pochodzenia ludzkiego i z E. coli, odporne na wielokrotne cykle zamrażania i rozmrażania, wysokostabilne w -20°C, zachowujące minimum 95% form trójfosforanowych po 7 dniach w temperaturze pokojowej oraz minimum 90% form trójfosforanowych po 30 cyklach PCR w temperaturze 94°C. Planowana ilość: 8 opakowań, po 1 ml. Marker DNA 100 bp (stężenie 0,1 µg/µl) GeneDirex lub równoważne* DNM003-P500. Unikalna kombinacja produktów PCR i wiele własnych plazmidów trawionych odpowiednimi enzymami restrykcyjnymi w celu uzyskania 11 fragmentów, nadających się do zastosowania jako normy ciężaru cząsteczkowego do elektroforezy w żelu agarozowym. DNA zawiera fragmenty obejmujące od 100 do 1500 par zasad. Pasma 500 i 1.500 par zasad mają zwiększoną intensywność, aby służyć jako punkty odniesienia. Przybliżona masa DNA w każdym paśmie jest dostarczana (0,5 μg obciążenia) dla przybliżenia masy DNA w porównywalnie intensywnych próbkach o podobnej wielkości. Źródło Produkty PCR i dwuniciowe DNA trawione odpowiednimi enzymami restrykcyjnymi są ekstrahowane fenolem i zrównoważone do 10 mM Tris-HCl (pH 8,0) i 10 mM EDTA. Zakres: 100-1 500 pb. Planowana ilość: 9 opakowań, po 500 µl. dNTP 10mM mix (każdy z 4 dNTP o stężeniu 10mM). Planowana ilość: 8 opakowań, po 1 ml. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena90,00Termin dostawy10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 26Nazwa: Pakiet nr 261) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Bufor legalizowany Hamilton pH=3,06 Bufor legalizowany pH=3,06 (w 25°C), dokładność +/- 0,02, z tabelą temperatur dla dokładnej kalibracji na opakowaniu, okres przydatności 60 miesięcy, w pojemniku CalPack o poj. 500 ml, umożliwiającym bezpośrednią kalibrację elektrod, z certyfikatem, potwierdzającym jakość buforu, wydanym przez akredytowane laboratorium. Planowana ilość: 2 opakowania, po 500 ml. Bufor legalizowany Hamilton pH=4,01 Bufor legalizowany pH=4,01 (w 25°C), dokładność +/- 0,02, z tabelą temperatur dla dokładnej kalibracji na opakowaniu, okres przydatności 60 miesięcy, w pojemniku CalPack o poj. 500 ml, umożliwiającym bezpośrednią kalibrację elektrod, z certyfikatem, potwierdzającym jakość buforu, wydanym przez akredytowane laboratorium. Planowana ilość: 4 opakowania, po 500 ml. Bufor legalizowany Hamilton pH=6,00 Bufor legalizowany pH=6,0 (w 25°C), dokładność +/- 0,02, z tabelą temperatur dla dokładnej kalibracji na opakowaniu,okres przydatności 60 miesięcy, w pojemniku CalPack o poj. 500 ml, umożliwiającym bezpośrednią kalibrację elektrod, z certyfikatem, potwierdzającym jakość buforu, wydanym przez akredytowane laboratorium. Planowana ilość: 2 opakowania, po 500 ml. Bufor legalizowany Hamilton pH=7,00 Bufor legalizowany pH=7,00 (w 25°C), dokładność +/- 0,02, z tabelą temperatur dla dokładnej kalibracji na opakowaniu,okres przydatności 60 miesięcy, w pojemniku CalPack o poj. 500 ml, umożliwiającym bezpośrednią kalibrację elektrod, z certyfikatem, potwierdzającym jakość buforu, wydanym przez akredytowane laboratorium. Planowana ilość: 3 opakowania, po 500 ml. Bufor legalizowany Hamilton pH=8,00 Bufor legalizowany pH=8,00 (w 25°C), dokładność +/- 0,02, z tabelą temperatur dla dokładnej kalibracji na opakowaniu, okres przydatności 60 miesięcy, w pojemniku CalPack o poj. 500 ml, umożliwiającym bezpośrednią kalibrację elektrod, z certyfikatem, potwierdzającym jakość buforu, wydanym przez akredytowane laboratorium. Planowana ilość: 2 opakowania, po 500 ml. Wzorzec konduktometryczny 1413 uS/cm Wzorzec konduktometryczny 1413 uS/cm (w 25°C), dokładność +/- 1%, z tabelą temperatur dla dokładnej kalibracji na opakowaniu, okres przydatności co najmniej 18 miesięcy, z certyfikatem, potwierdzającym jakość buforu, wydanym przez akredytowane laboratorium. Planowana ilość: 2 opakowania, po 500 ml. Wzorzec konduktometryczny 147 uS/cm Wzorzec konduktometryczny 147 uS/cm (w 25°C), dokładność +/- 1%, z tabelą temperatur dla dokładnej kalibracji na opakowaniu, okres przydatności co najmniej 18 miesięcy, z certyfikatem, potwierdzającym jakość buforu, wydanym przez akredytowane laboratorium. Planowana ilość: 2 opakowania, po 500 ml. Wzorzec konduktometryczny 1,41 mS/cm, nr 238928 lub równoważny. Planowana ilość: 2 opakowania, po 300 ml. Bufor legalizowany pH-3.06, bufor do kalibracji pH metru, pH 3,06. Planowana ilość: 2 opakowanie, 500 ml. Bufor legalizowany pH-4.01, bufor do kalibracji pH metru, pH 4,01. Planowana ilość: 2 opakowanie, 500 ml. Bufor legalizowany pH 7.00, bufor do kalibracji pH metru pH 7,00. Planowana ilość: 2 opakowanie, 500 ml. Bufor legalizowany pH 9.21, bufor do kalibracji pH metru pH 9,21. Planowana ilość: 2 opakowanie, 500 ml. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena90,00Termin dostawy10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 27Nazwa: Pakiet nr 271) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Alkohol etylowy roztwór 96%. Temperatura topnienia -117 °C Temperatura wrzenia 78 °C Temperatura zapłonu 12 °C Gęstość 0,81 g/ml (20 °C) Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz Planowana ilość: 60 opakowań, po 500 ml.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena90,00Termin dostawy10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 28Nazwa: Pakiet nr 281) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Stock Tuning Solution 12 - IV-STOCK-12 (10 ug/ml). Planowana ilość: 1 opakowanie, 125 ml.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena90,00Termin dostawy10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 29Nazwa: Pakiet nr 291) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Aceton; ANAlYZED Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Zawartość (za pomocą GC) min.99,5% Metanol (CH3OH)

Specyfikacja

www.pierog.pl

LINK do SIWZ

http://www.pierog.pl/przetargi/n/przetargi.html

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej dwie dostawy odczynników chemicznych. Spełniając ww. warunek udziału w postępowaniu Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, wiele, lub wszystkie części zamówienia. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dla potwierdzenia spełniania warunku opisanego w ust. 1 Zamawiający będzie oceniał łącznie zdolność techniczną lub zawodową. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.3), stanowi potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Wzór wskazanego oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający nie żąda złożenia innych oświadczeń lub dokumentów. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć formularz oferty (pod rygorem nieważności w formie pisemnej), sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wraz z formularzem oferty, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 2.1 oświadczenia, sporządzone według wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ stanowiące: 1) potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu; 2) potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy; 3) potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i wstępne potwierdzenie spełnienia warunku udziału w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy); Oświadczenia należy złożyć w formie pisemnej w oryginale. 2.2 zobowiązanie innego podmiotu, na zasoby którego Wykonawca, powołuje się w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy). Z zobowiązania musi wynikać: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego Wykonawcy niezbędne zasoby do realizacji zamówienia należy złożyć w oryginale. Dokumenty, które zostaną załączone do zobowiązania podmiotu trzeciego należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. 2.3 dokument, z którego wynika zakres umocowania do dokonania czynności złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów w przypadku gdy Wykonawca powierzył wykonanie tych czynności pełnomocnikowi lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument musi zostać złożony w formie oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu. 3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.pierog.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawcą może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Instytut Ogrodnictwa
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 12
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna
00-684 Warszawa
ul. Wspólna 50 lok. 6 godzina: 11:00

2017-09-19

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
Cena 90,00 
Termin dostawy 10,00

Uwagi

Adres:
PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna, ul. Wspólna 50 lok. 6, 00-684 Warszawa
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-19
godzina: 11:00
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć formularz oferty (pod rygorem nieważności w formie pisemnej), sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wraz z formularzem oferty, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 2.1 oświadczenia, sporządzone według wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ stanowiące: 1) potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu; 2) potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy; 3) potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i wstępne potwierdzenie spełnienia warunku udziału w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy); Oświadczenia należy złożyć w formie pisemnej w oryginale. 2.2 zobowiązanie innego podmiotu, na zasoby którego Wykonawca, powołuje się w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy). Z zobowiązania musi wynikać: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego Wykonawcy niezbędne zasoby do realizacji zamówienia należy złożyć w oryginale. Dokumenty, które zostaną załączone do zobowiązania podmiotu trzeciego należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. 2.3 dokument, z którego wynika zakres umocowania do dokonania czynności złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów w przypadku gdy Wykonawca powierzył wykonanie tych czynności pełnomocnikowi lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument musi zostać złożony w formie oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu. 3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.pierog.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawcą może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Data dodania

2017-09-07