Na dostawę odczynników.

Kategoria

Wyniki przetargów

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Szpital Powiatowy
87-400 Golub-Dobrzyń
dr. J. G. Koppa
Tel. 056 6832291
Fax. 566 832 205
E-mail zozgolub-dobrzyn@pro.onet.pl
WWW bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/07910a42-3881-43c9-8b16-a8687747d774

Województwo

kujawsko-pomorskie

Powiat

golubsko-dobrzyński

Treść zamówienia

Na dostawę odczynników. 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Załącznik nr 1

Wynik przetargu

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: zał. nr 1 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/06/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 44000.00 Waluta pln 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie 
Nazwa wykonawcy: Radiometer Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: info@radiometer.pl 
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 5/7 
Kod pocztowy: 01-217 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 39732.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 39732.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 39732.00 
Waluta: pln 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 
IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp. 
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

LINK do SIWZ

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/07910a42-3881-43c9-8b16-a8687747d774

CPV

33696200-7: Odczynniki do badania krwi
38434520-7: Analizatory krwi

Osoba do kontaktu

Szpital Powiatowy
ul. dr. J. G. Koppa
87-400 Golub-Dobrzyń

Miejsce i termin składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Data dodania

2018-08-07