Laborant chemiczny

Data ważności ogłoszenia: 
29.11.2018
Nazwa firmy: 
Enea Wytwarzanie
Adres email : 
wytwarzanie@enea.pl
Adres : 
Świerże Górne, mazowieckie

Skrócony opis stanowiska

 • Miejsce pracy – Wydział Labotatoriów Chemicznych, Świerże Górne 26-900 Kozienice
 • Zakres czynności:
 • przygotowanie i wykonanie analiz próbek: węgla, biomasy, żużla, popiołów, wody, pary, olejów surowców i produktów na potrzeby instalacji technologicznych;
 • prowadzenie dokumentacji z wykonywanych badań;
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki powierzonymi odczynnikami chemicznymi i sprzętem laboratoryjnym, w tym utrzymanie w należytym stanie technicznym aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • aktywne uczestniczenie w utrzymaniu i doskonaleniu systemu zarządzania Sekcji Laboratoriów Chemicznych

Wymagania:

 • wykształcenie średnie o profilu chemicznym, mile widziane wyższe o profilu chemicznym;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w laboratorium analitycznym;
 • mile widziana znajomość systemów zarządzania wg PN-EN ISO 17025;
 • znajomość pakietu MS Office w tym MS Excel;
 • bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, odporność na stres i presję czasu;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywanych obowiązkach;
 • obowiązkowość i sumienność w pracy;
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • pełny wymiar czasu pracy;
 • system pracy – jednozmianowy;

Przewidywany termin zatrudnienia: listopad/grudzień 2018r.

Kandydaci mogą przesyłać oferty na adres: rekrutacje.wytwarzanie@enea.pl z dopiskiem „ Laborant chemiczny” w terminie do 30.11.2018 r.

Informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Załączając swoją aplikację CV prosimy o dopisanie klauzuli:

 • „Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią Informacji Administratora danych umieszczoną pod powyższym ogłoszeniem rekrutacyjnym, w tym z informacją o celach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługujących mi prawach w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych”.

Jeżeli zamieszczasz w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, prosimy o umieszczenie dodatkowo następującej zgody:

 • „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (niewymienionych w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy) zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.

Informacja Administratora danych:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Świerże Górne, 26-900 Kozienice (dalej: Administrator). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ewsa.iod@enea.pl.
 • Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:
 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
 • w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przez zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione powyżej mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
 • Posiada Pan/Pani prawo żądania:
 • dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 • ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: ewsa.iod@enea.pl.

 • Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.