laborant

Data ważności ogłoszenia: 
4.04.2018
Nazwa firmy: 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Adres : 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
laborant 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów -

WARUNKI PRACY

Praca na zajmowanym stanowisku odbywać się będzie na I piętrze w II kondygnacyjnym budynku wyposażonym w windę osobową, przystosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowane toalety. Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. 

Pracownik na zajmowanym stanowisku wykonuje pracę również w terenie, porusza się samochodem służbowym o masie nieprzekraczającej 3,5t. Praca w terenie wymaga predyspozycji do wykonywania zadań na wysokości. Czas pracy wynosi 8 godzin, w sporadycznych przypadkach przewiduje się wydłużenie lub zmianę godzin pracy. Pracownik ma do dyspozycji nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej (odzież i obuwie robocze) oraz sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie pomiarów gazów odlotowych
 • wykonywanie pomiarów promieniowania elektromagnetycznego
 • prowadzenie bazy danych
 • pobieranie próbek środowiskowych wody oraz ścieków
 • dokumentowanie wyników badań zgodnie z systemem zarządzania
 • uczestnictwo we wdrażaniu i walidacji metod pomiarowych w celu zapewnienia jakości wyników zgodnej z odpowiednimi normami i rozporządzeniami
 • wykonywanie przeglądów i napraw aparatury pomiarowej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie o profilu ochrona środowiska lub o profilu technicznym
 • doświadczenie zawodowe: 3 miesiące w administracji publicznej
 • znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem pomiarów
 • gotowość do pracy w terenie we wszystkich porach roku
 • zdolności manualne (w ramach obsługi profilaktycznej wykonywanie napraw przyrządów)
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera: sprzęt, oprogramowanie (MS Windows, MS Office)
 • prawo jazdy kategorii B
 • praktyka w prowadzeniu samochodu we wszystkich porach roku na długich dystansach (do kilkuset kilometrów)
 • dyspozycyjność
 • zdolność do pracy na wysokości w terenie ( od 1 do 3 oraz pow. 3 m n.p.t.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy: 6 miesięcy w laboratorium akredytowanym
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów fachowych
 • znajomość problematyki ochrony środowiska
 • praktyka w pomiarach środowiskowych
 • znajomość zagadnień związanych z pracą z aparaturą pomiarową

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości ( od 1 do 3 oraz pow. 3 m n.p.t.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie 
  Pl. Szczepański 5 
  31-011 Kraków 
  Dziennik Podawczy - Kancelaria

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 
 • W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
 • Weryfikacja spełnienia przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne” oraz „dokumenty i oświadczenia dodatkowe”. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.
 • Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
 • Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane(i) zostaną powiadomione(i) telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie postępowania rekrutacyjnego. W razie zastrzeżenia przez kandydatkę/kandydata jednej z możliwości kontaktu – kandydatka/kandydat musi załączyć do swojej aplikacji stosowne oświadczenie lub podać w swojej aplikacji tylko wybraną metodę kontaktu.
 • Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
 • Proponowane wynagrodzenie: od 2100 zł brutto, dodatek za wysługę lat zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz inne składniki wynikające z przepisów szczególnych.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (12) 422 48 95.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.