Izotermiczny kalorymetr titracyjny, wraz z zestawem komputerowym typu PC

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
90-363 Łódź
ul. Sienkiewicza 112
Tel. 42 680 32 18
WWW www.cbmm.lodz.pl/auction.php?id=344

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia

izotermiczny kalorymetr titracyjny, wraz z zestawem komputerowym typu PC

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem dostawy jest aparatura naukowa służąca wyłącznie do celów prac
badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych Zamawiającego,
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8.

Specyfikacja

http://www.cbmm.lodz.pl/auction.php?id=344

LINK do SIWZ

http://www.cbmm.lodz.pl/auction.php?id=344

Załączniki do spec.

ogloszenie-o-zamowieniu-2-344.doc

Wymagania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
5.1. posiadania zdolności zawodowej
Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do  Dostawców, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 dostawę (wykonywaną na podstawie jednej umowy) o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, polegającą na dostawie izotermicznego kalorymetru titracyjnego, wraz z zestawem komputerowym typu PC, o wartości co najmniej 450 000 zł brutto.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wskazanym w punkcie 6.1.1. oraz w dokumentach wskazanych w punkcie 6.1.2.

6.OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ DOSTAWCY :
6.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Dostawcę warunków udziału określonych w pkt 5.1:
6.1.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw systemów tożsamych z przedmiotem zamówienia, o wartości brutto min. 450 000 PLN, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – załącznik nr 4 do ogłoszenia.
6.1.2. Dowody potwierdzające, czy dostawy wykazane w Wykazie, o którym mowa pkt. 5.1., zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. 
Dowodami są:
a) Poświadczenie wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawa była wykonywana. W przypadku dostaw nadal wykonywanych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) Oświadczenie Dostawcy - jeżeli z przyczyn o obiektywnym charakterze Dostawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 
6.2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
6.2.1.Karta techniczna producenta lub dostawcy oferowanego przedmiotu zamówienia, z której jednoznacznie będzie wynikało, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia oczekiwania zdefiniowane jako parametry wymagane przez Zamawiającego.
6.2.2.Oświadczenie Dostawcy potwierdzające, że przedmiot zamówienia posiada oznakowanie zgodności, zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie ocenie zgodności z dnia 30.08.2002 r. - załącznik nr 5 do ogłoszenia.
6.3. Zamawiający może wezwać Dostawcę, który nie złożył oświadczeń lub dokumentów, lub który złożył dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie oraz do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Każdy Dostawca składa tylko jedną ofertę, na którą składają się następujące dokumenty:
7.1. Wypełniony Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do ogłoszenia 
7.2. Wypełniony Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do ogłoszenia 
7.3. Wypełniony Wykaz wykonanych głównych dostaw systemów tożsamych z przedmiotem zamówienia, o wartości min. 450 000 PLN brutto, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – załącznik nr 4 do ogłoszenia 
7.4. Oświadczenie potwierdzające posiadanie oznakowania CE przez przedmiot zamówienia - załącznik nr 5 do ogłoszenia
7.5. Karta techniczna sporządzona przez producenta lub dostawcę oferowanego przedmiotu zamówienia.
7.6. Pełnomocnictwo do reprezentowania (jeżeli ofertę składa pełnomocnik).

Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach formalnych jest :
- Elżbieta Wróblewska (e-mail: elwro@cbmm.lodz.pl)

Wymagany termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
90-363 Łódź
ul. Sienkiewicza 112, Budynek Administracyjny B, pok. 102

2019-04-15

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. 10.3. Dostawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Dostawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena brutto oferty
Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny podanej w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Przy spełnieniu wymagań podstawowych kryterium decydującym o wyborze oferty będzie najniższa cena

Data dodania

2019-04-02