Dostawy odczynników laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
00-315 Warszawa
Karowa 2
Tel. 225 966 160
Fax. 022 5966474, 8279354
E-mail zam.pub@poczta.szpitalkarowa.pl
WWW www.szpitalkarowa.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawy odczynników laboratoryjnych 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych do Pracowni Patomorfologii zgodnie z zamówieniami Zamawiającego. PAKIET 1 – Zestaw wizualizacyjny do barwień immunohistochemicznych Zamawiający zaleca odczynniki w małych opakowaniach – ok. 30 oznaczeń (1 oznaczenie - 200 µl) w gotowych rozcieńczeniach, co zapobiega przeterminowaniu ich przed użyciem, z jednoczesną gwarancją dostawcy zmian w składzie jakościowym tych odczynników. PAKIET 2 – Przeciwciało P16 do immunohistochemii ręcznej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca może zaoferować wyroby przeznaczone do diagnostyki „in vitro”, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 211).

II.5) Główny kod CPV: 33696500-0
Dodatkowe kody CPV:

Specyfikacja

www.szpitalkarowa.pl/zamowienia-publiczne/571-p1134-dostawy-odczynnikow-...

LINK do SIWZ

http://www.szpitalkarowa.pl/zamowienia-publiczne/571-p1134-dostawy-odczynnikow-laboratoryjnych-do-parcowni-patomofrologii

Wymagania

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Uwaga! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców; b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Uwaga! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Uwaga! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) Materiały informacyjne lub ulotki odczynnikowe z informacjami na temat składu odczynnika, stosowania, przechowywania potwierdzające spełnienie wymagań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, producenta, tak aby była możliwa ich identyfikacja z formularzem asortymentowo-cenowym (zaleca się umieścić na dokumencie nr pozycji, której dotyczy) – dotyczy pakietu 1 i 2. b) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby zostały dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 211) oraz są przeznaczone do diagnostyki „in vitro”- dotyczy pakietu 1 i 2.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na OFERTĘ składają się (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument): a) Formularz OFERTA, b) Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo – cenowy. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, b) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: - reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, - zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań, - złożenie oferty wspólnie, - prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych postępowaniem o zamówienie publiczne. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wadium

0,00

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12

Miejsce i termin składania ofert

Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
00-315 Warszawa
Karowa 2

2018-01-16

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
00-315 Warszawa
Karowa 2

2018-01-16

Termin związania ofertą

30 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena 100,00

Data dodania

2018-01-05