DOSTAWY ODCZYNNIKÓW

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
Medycyna:
      koncentraty, płyny infuzyjne, roztwory medyczne i chemiczne

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
30-901 Kraków
Wrocławska 1-3
Tel. (12) 63 08 031 
Fax. (12) 63 08 016
E-mail szpital@5wszk.com.pl
WWW www.5wszk.com.pl

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

DOSTAWY ODCZYNNIKÓW

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
a/ Przedmiotem postępowania są: DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DLA ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.
b/ Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
c/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
d/ Zamawiający określił maksymalną ilość oraz określi w umowie maksymalną wartość przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji – możliwość zakupu nie więcej niż 50 % ilości maksymalnej, co może być spowodowane brakiem potrzeby zabezpieczenia jednostki w dane przedmioty i nie rodzi odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
e/ Ilości określone w poszczególnych pozycjach mają charakter orientacyjny. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnej zmiany ilości w poszczególnych pozycjach z zastrzeżeniem niezmienności maksymalnej wartości przedmiotu umowy.

Specyfikacja

www.5wszk.com.pl/auctions/ogloszenia/

LINK do SIWZ

http://www.5wszk.com.pl/auctions/ogloszenia/

Załączniki do spec.

ogłoszenie

Wymagania

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
a/Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę według załączonego formularza.
b/Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
6. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:
a/ Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY – według załącznika nr 1.
b/ Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika przynajmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta. 

Osoba do kontaktu

Robert Wojtasz – Kierownik Apteki, fax. (12) 633 16 60, zagadnienia merytoryczne,

Wymagany termin realizacji zamówienia

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
1. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres 18 (słownie: dwanaście miesięcy) miesięcy z uwzględnieniem bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnego zamówienia (fax), złożonego przez uprawnionego pracownika Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji dostaw natychmiastowych w ciągu 48 godzin (dotyczy dni roboczych), na podstawie zamówienia złożonego telefonicznie przez upoważnionego pracownika Zamawiającego i potwierdzonego na piśmie.

Miejsce i termin składania ofert

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
30-901 Kraków
Wrocławska 1-3 do godz. 12:00

2018-08-10

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydzieści dni) – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena – 100% znaczenia

Uwagi

Ofertę należy złożyć e-mailem: zam@5wszk.com.pl
do dnia 10.08.2018 roku, do godz. 12:00

Data dodania

2018-08-06