Dostawa zestawu wyposażenia kontrolno-pomiarowego

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

CAFFARO W. SZAFARSKI I WSPÓLNICY. SPÓŁKA JAWNA
28-500 Kazimierza Wielka
Słonowice 86
Tel. +48510394704
E-mail marcin.bochnia@caffaro.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184223

Województwo

świętokrzyskie

Powiat

kazimierski

Treść zamówienia

Dostawa zestawu wyposażenia kontrolno-pomiarowego.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest wybór dostawcy zestawu wyposażenia kontrolno-pomiarowego o parametrach wyszczególnionych w przedmiocie zamówienia.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie zestawu wyposażenia kontrolno-pomiarowego w którego skład wchodzi:
• Wysokościomierz elektroniczny – 1 szt.
• Stół pomiarowy z płytą granitową – 1 szt.
• Mikroskop pomiarowy – 1 szt.
• Chropowatościomierz – 1 szt.
• Suwmiarka o zakresie 0-150 mm – 5 szt. 
• Suwmiarka o zakresie 0-200 mm – 3 szt.
Wymagana specyfikacja urządzeń znajduje się w „Załączniku nr 4 – Przedmiot zamówienia”
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie zestawu wyposażenia kontrolno-pomiarowego w ramach projektu: "Koła pasowe do silników spalinowych, micro, mild hybrydowych"- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
Kod CPV: 38300000-8
Nazwa CPV: Przyrządy do pomiaru

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184223

CPV

38300000-8: Przyrządy do pomiaru

Wymagania

1.Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków – załącznik nr 2 do zapytania. 
2. Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - załącznik nr 3 do zapytania.
3. Szczegółową ofertę ze specyfikacją techniczna odpowiadając zapisom przedmiotu zamówienia
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:
1) Terminu wykonania umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z przyczyn obiektywnych i niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy z uwagi na:
a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od wykonawcy bądź Zamawiającego, lub których Wykonawca lub Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, oraz wystąpienie przeszkód i utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie,
b) konieczność uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień.
We wszystkich w/w przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę i w takim przypadku koszty dodatkowe związane ze zmianami ponosi Wykonawca.
1.Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków – załącznik nr 2 do zapytania. 
2. Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - załącznik nr 3 do zapytania.
3. Szczegółową ofertę ze specyfikacją techniczna odpowiadając zapisom przedmiotu zamówienia

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: marcin.bochnia@caffaro.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Marcin Bochnia
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48510394704

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się na nie później niż 6 tygodni od podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert

CAFFARO W. SZAFARSKI I WSPÓLNICY. SPÓŁKA JAWNA
28-500 Kazimierza Wielka
Słonowice 86;lub marcin.bochnia@caffaro.pl

2019-05-16

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

W niniejszym Zapytaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie
Kryterium WAGA (%)
Cena netto (80%)
Gwarancja (20%)
Sposób oceny ofert:
Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem: 
Kryterium – cena
P=Cn/Cob x[80]
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
Cn – najniższa zaoferowana cena netto w postępowaniu
Cob – cena netto zaoferowana w ofercie badanej 
Kryterium – gwarancja 
R=Tob/Tn x[20]
gdzie:
R – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za gwarancję, 
Tob – gwarancja zaoferowana w ofercie badanej w miesiącach .
Tn – najdłuższy czas gwarancji zaoferowany w postępowaniu w zaokrągleniu do pełnych miesięcy
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Suma poszczególnych kryteriów będzie stanowiła wynik końcowy każdego z oferentów. 
Wygrywa oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. 
W druku formularza ofertowego – załącznik nr 1 do Zapytania należy podać cenę netto, wysokość podatku od towarów i usług VAT oraz cenę brutto. Cena brutto musi określać całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia.
1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne Wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
3. Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, że całość materiałów oraz środków technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.
4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich , lub innej walucie. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) W przypadku wskazania ceny w innej walucie zamawiający przeliczy wartość oferty na polskie złote po średnim kursie NBP z dnia protokołu wyboru oferty.
6. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę netto określoną w formularzu ofertowym.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: 1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego Caffaro W. Szafarski i Wspólnicy Sp. J., Słonowice 86, 28-500 Kazimierza Wielka. 
2. Za pośrednictwem poczty (Poczta Polska, In Post itp) lub przesyłką kurierską, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. 
3. Za pomocą poczty elektronicznej na adres: marcin.bochnia@caffaro.pl
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: świętokrzyskie Powiat: kazimierski Miejscowość: Słonowice 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2019-05-10