Dostawa wyposażenia

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura
Maszyny i urządzenia, linie technologiczne:
      do obróbki metali, tworzyw sztucznych
Nauka, oświata:
      pomoce dydaktyczne-sprzęt 

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
82-300 Elbląg
Bema 54
Tel. +48 556256725
Fax. +48 556256729
E-mail radoslaw.milewski@ckpelblag.pl
WWW www.ckziuelblag.pl

Województwo

warmińsko-mazurskie

Powiat

elbląski + Elbląg

Treść zamówienia

Dostawa wyposażenia 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do dwóch pracowni w CKZiU:
Część 1 zamówienia: Wyposażenie Pracowni Metrologicznej – dostawa urządzeń
Część 2 zamówienia: Wyposażenie Pracowni Metrologicznej – dostawa urządzeń
Część 3 zamówienia: Wyposażenie Pracowni Metrologicznej – dostawa staloskopu
Część 4 zamówienia: Wyposażenie Pracowni Obróbki Ubytkowej Mechanicznej w Metalu – dostawa frezarki
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty należy składać oddzielnie na Część 1 zamówienia, oddzielnie na Część 2 zamówienia, oddzielnie na Część 3 zamówienia i oddzielnie na Część 4 zamówienia.
Projekt dofinansowany w ramach Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki; Działanie 2.4.: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego; Poddziałanie 2.4.2: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg
RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS.
Miejsce dostawy: CKZiU, 82-300 Elbląg ul. Bema 54.

Specyfikacja

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
281527710
ul. Bema 54
Elbląg
82-300
Polska
Osoba do kontaktów: Radosław Milewski
Tel.: +48 556256725
E-mail: radoslaw.milewski@ckpelblag.pl
Faks: +48 556256729
Kod NUTS: PL621 Adresy internetowe: 
Główny adres: www.ckziuelblag.pl
1. Dot. Sekcji IV.2.6): Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 60 dni
2. Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
3. W celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu, Wykonawcy składają wraz z ofertą: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).
4. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wszyscy Wykonawcy składają po otwarciu ofert: oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego:
1) Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. W celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Uwaga: ze względu na ograniczoną ilość znaków informacje dotyczące dokumentów podmiotów zagranicznych w sekcji II.2.4) ogłoszenia.

LINK do SIWZ

http://www.ckziuelblag.pl

CPV

42623000-9: Frezarki
39162110-9: Sprzęt dydaktyczny
39162100-6: Pomoce dydaktyczne
38513200-6: Mikroskopy metalurgiczne

Wymagania

III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
Zgodnie z zapisami wzoru Umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Osoba do kontaktu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
281527710
ul. Bema 54
Elbląg
82-300
Polska
Osoba do kontaktów: Radosław Milewski
Tel.: +48 556256725
E-mail: radoslaw.milewski@ckpelblag.pl
Faks: +48 556256729
Kod NUTS: PL621 Adresy internetowe: 
Główny adres: www.ckziuelblag.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert


09:00

2019-06-11

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


09:30

2019-06-11

Termin związania ofertą

V.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 11/06/2019 Czas lokalny: 09:30 Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 82-300 Elbląg, ul. Bema 54, POLSKA, pokój nr 207

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych 
VI.3) Informacje dodatkowe: 
1. Dot. Sekcji IV.2.6): Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 60 dni
2. Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
3. W celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu, Wykonawcy składają wraz z ofertą: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).
4. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wszyscy Wykonawcy składają po otwarciu ofert: oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego:
1) Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. W celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Uwaga: ze względu na ograniczoną ilość znaków informacje dotyczące dokumentów podmiotów zagranicznych w sekcji II.2.4) ogłoszenia.
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ppkt 6. zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w ppkt 7. i 8. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800/+48 224587803Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 06/05/2019
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:215086-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2019-05-10