Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 6 części

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura
Medycyna:
      sprzęt medyczny i aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
15-089 Białystok
Jana Kilińskiego 1
Tel. +48 857485640
Fax. +48 857485625
E-mail zampubl@umb.edu.pl
WWW www.umb.edu.pl

Województwo

podlaskie

Powiat

białostocki + Białystok

Treść zamówienia

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 6 części

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 dotyczący opisu przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część niniejszej SIWZ.
Oceniane parametry techniczne zawiera załącznik nr 3a – Tabela oceny technicznej, stanowiący integralną część niniejszej SIWZ.
Szczegółowy opis i oceniane warunki gwarancji przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 3b – Tabela oceny warunków gwarancji oraz 3c – Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego – stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
Procedura dostawy i odbioru urządzeń została opisana w załączniku nr 3d do SIWZ i stanowi integralną część niniejszej SIWZ

Specyfikacja

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
Białystok
15-089
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych - Michał Wolański
Tel.: +48 857485640
E-mail: zampubl@umb.edu.pl
Faks: +48 857485625
Kod NUTS: PL841 Adresy internetowe: 
Główny adres: www.umb.edu.pl
Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia Wykonawcy na podst. art. 24 ust. 5 ustawy.
II. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) Oświadczenie Wykonawcy składane na podst.art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dot. przesłanek wykluczenia z postępowania, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – JEDZ – wg zał. nr 4 do SIWZ.
2) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy -wystawiona nie wcześniej, niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
3) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
4) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
5) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
VI. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt II ppkt 2), składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dot. informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.
VII. Jeżeli w kraju,w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt VI, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
VIII. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt II ppkt 2), składa dokument, o którym mowa w pkt VI, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w pkt VI, VII, VIII muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. W celu potwierdzenia że dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego należy złożyć: - materiały informacyjne; w przypadku rozwiązań równoważnych - oświadczenie o ofercie równoważnej (podać dokumenty tj. atesty polskie i europejskie, certyfikaty).

LINK do SIWZ

http://zamowienia.umb.edu.pl/

CPV

33100000-1: Urządzenia medyczne
38500000-0: Aparatura kontrolna i badawcza
38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wymagania

III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego 
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Osoba do kontaktu

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
Białystok
15-089
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych - Michał Wolański
Tel.: +48 857485640
E-mail: zampubl@umb.edu.pl
Faks: +48 857485625
Kod NUTS: PL841 Adresy internetowe: 
Główny adres: www.umb.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert


15-089 Białystok
Jana Kilińskiego 1

2019-08-13

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


15-089 Białystok
Jana Kilińskiego 1

2019-08-13

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych 
VI.3) Informacje dodatkowe: 
Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia Wykonawcy na podst. art. 24 ust. 5 ustawy.
II. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) Oświadczenie Wykonawcy składane na podst.art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dot. przesłanek wykluczenia z postępowania, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – JEDZ – wg zał. nr 4 do SIWZ.
2) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy -wystawiona nie wcześniej, niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
3) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
4) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
5) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
VI. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt II ppkt 2), składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dot. informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.
VII. Jeżeli w kraju,w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt VI, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
VIII. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt II ppkt 2), składa dokument, o którym mowa w pkt VI, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w pkt VI, VII, VIII muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. W celu potwierdzenia że dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego należy złożyć: - materiały informacyjne; w przypadku rozwiązań równoważnych - oświadczenie o ofercie równoważnej (podać dokumenty tj. atesty polskie i europejskie, certyfikaty).
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji i elektronicznej. 
6. Terminy wniesienia odwołania: 
6.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1. i 6.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 
7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.plAdres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 02/07/2019
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312425-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2019-07-05