Dostawa urządzenia do pomiaru efektu Halla

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław
Stabłowicka 147
E-mail elzbieta.borowik@port.org.pl
WWW bip.port.org.pl

Województwo

dolnośląskie

Powiat

wrocławski + Wrocław

Treść zamówienia

Dostawa urządzenia do pomiaru efektu Halla


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do pomiaru efektu Halla w funkcji temperatury od 2K do 400K w polu magnetycznym do 9T. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy.

Specyfikacja

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
Wrocław
54-066
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Borowik
E-mail: elzbieta.borowik@port.org.pl
Kod NUTS: PL514 Adresy internetowe: 
Główny adres: http://bip.port.org.pl
Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienie (dalej JEDZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca składa JEDZ wraz z ofertą za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP lub na miniPortalu.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia będzie udostępniony przez Zamawiającego na stronie internetowej wraz z informacją z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.
Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą.
Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

LINK do SIWZ

http://bip.port.org.pl/zamowienia-publiczne/aktualne/

CPV

38500000-0: Aparatura kontrolna i badawcza
38540000-2: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Wymagania

III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego 
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie:
Zdolności technicznej lub zawodowej.
W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy (rozumiane jako dwie odrębne dostawy na rzecz dwóch zamawiających w ramach dwóch umów) aparatury odpowiadającej swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia tj. urządzeń do pomiaru właściwości fizycznych związków półprzewodnikowych w polu magnetycznym generowanym cewką nadprzewodzącą, w temperaturze ciekłego helu.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 22a Pzp.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Osoba do kontaktu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
Wrocław
54-066
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Borowik
E-mail: elzbieta.borowik@port.org.pl
Kod NUTS: PL514 Adresy internetowe: 
Główny adres: http://bip.port.org.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław
Stabłowicka 147,11;00

2019-05-15

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław
Stabłowicka 147,13;00

2019-05-15

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenie / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy parametr techniczny / Waga: 10
Cena - Waga: 60

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych 
VI.3) Informacje dodatkowe: 
Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienie (dalej JEDZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca składa JEDZ wraz z ofertą za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP lub na miniPortalu.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia będzie udostępniony przez Zamawiającego na stronie internetowej wraz z informacją z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.
Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą.
Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp, w następujących terminach:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.4.1. i 17.4.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.plAdres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 04/04/2019
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164375-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0

12/04/2019 S73 - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

I.
II.
VI.
VII.

Polska-Wrocław: Aparatura kontrolna i badawcza

2019/S 073-172774

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 070-164375)
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
Wrocław
54-066
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Borowik
E-mail: elzbieta.borowik@port.org.pl
Kod NUTS: PL514

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.port.org.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa urządzenia do pomiaru efektu Halla

Numer referencyjny: TZ.271.12.2019
II.1.2)Główny kod CPV
38500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do pomiaru efektu Halla w funkcji temperatury od 2K do 400K w polu magnetycznym do 9T. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/04/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 070-164375

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienie (dalej JEDZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca składa JEDZ wraz z ofertą za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP lub na miniPortalu.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia będzie udostępniony przez Zamawiającego na stronie internetowej wraz z informacją z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą.

Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Powinno być:

Tryb udzielenia zamówienia - Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 Pzp.

Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienie (dalej JEDZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca składa JEDZ wraz z ofertą za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP lub na miniPortalu.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia będzie udostępniony przez Zamawiającego na stronie internetowej wraz z informacją z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą.

Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów określonych w art. 24 ust. 1 Pzp. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj.: Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp: Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Wykaz dostaw.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Data dodania

2019-04-09

Ostatnia modyfikacja

2019-04-12