Dostawa urządzeń specjalistycznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
02-787 Warszawa
Nowoursynowska 166
Tel. +48 225931390 / 225935591
Fax. +48 225931384
E-mail czz@sggw.pl
WWW www.sggw.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa urządzeń specjalistycznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń specjalistycznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) - cz. V.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – OPZ
Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony do Zamawiającego (adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji ul. Nowoursynowska 159c, Budynek 32, 02-776 Warszawa), ustawiony i uruchomiony w miejscu wskazanym przez użytkownika, w sposób umożliwiający natychmiastowe używanie zgodnie z przeznaczeniem (zgodnie z OPZ, stanowiącym załącznik nr 3.1-3.35 do SIWZ)

Specyfikacja

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
Warszawa
02-787
Polska
Osoba do kontaktów: Władysław Sadowski, Sekcja Zamówień Publicznych, budynek nr 10, pok. 41, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa; Katarzyna Cieszyńska, Biuro Projektu „Centrum Żywności i Żywienia”, ul. Nowoursynowska 159 c, Budynek 32, pokój C49, 02-776 Warszawa
Tel.: +48 225931390 / 225935591
E-mail: czz@sggw.pl
Faks: +48 225931384
Kod NUTS: PL911 Adresy internetowe: 
Główny adres: www.sggw.pl
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:Zgz art.10a ust.1 ustawy w postęp. o udzielenie zam. komunikacja między zam. a wyk., a w szczególności składanie ofert oraz oświad. w tym oświad. składanego na formularzu JEDZ zam.a odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Szczegół. warunki w tym zakresie określają przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
Z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępo. o udzielenie zam. publicz.oraz udostępniania i przechowywania dok. elektronicznych.W postępo. o udzie. zam. komunikacja między Zam., a Wyk. odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Zam. wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wyk.i: Władysław Sadowski (22) 59 313 90, Agnieszka Dydak tel. (22) 59 313 89, Katarzyna Cieszyńska tel. (22) 59 355 91, e-mail: czz@sggw.pl. Informacyjnie: godziny pracy osób wyznaczonych do kontaktu: codziennie od pon. do piąt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00-16:00.Wyk. zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzie. zam. publi., musi posiadać konto na ePUAP. Wyk. posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.Wymagania tech. i organizacyjne wysyłania i odbierania dok. elektronicznych, elektronicznych kopii dok. i oświa.oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się i stosować wytyczne w.w Regulaminów. Max rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dok. elektronicznych, oświad. lub elektronicznych kopii dok. lub oświad. oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udziel. zam. dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. Sposób komunikowania się Zam. z Wyk.(nie dotyczy skład. ofert) W postęp. o udziel. zam. komunikacja pomiędzy Zam. a Wyk. w szczególności składanie oświad., wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie inf. odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zam. i Wyk. posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania). Zam. może również komunikować się z Wyk. za pomocą poczty elektronicznej, email: czz@sggw.pl Dok. elektroniczne, oświad. lub elektroniczne kopie doku. lub oświad. składane są przez Wyk. za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zama. dopuszcza również możliwość skład. Dok.w elektronicznych, oświad. lub elektroni. kopii doku. lub oświad. za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia doku. elektronicznych, oświad. lub elektronicznych kopii doku. lub oświad. musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.06.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postęp. o udzielenie zam. publicznego oraz udostępniania i przechowywania dok. elektronicznych oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17.10.2018 r. zmieniającym ww. rozporządz. (Dz. U. poz. 1991), a także zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dok., jakich może żądać zamaw. od wyk. w postęp. o udzielenie zam. oraz zgodnie z zapisami rozporządz. zmieniającego powyższe tj. Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r.

LINK do SIWZ

http://szp.sggw.pl/

CPV

38410000-2: Przyrządy pomiarowe
38436000-0: Wstrząsarki i akcesoria
42122500-5: Pompy laboratoryjne i akcesoria
38436200-2: Wyparki rotacyjne
42931100-2: Wirówki laboratoryjne i akcesoria
38310000-1: Wagi precyzyjne
42943000-8: Łaźnie termostatyczne i akcesoria
38900000-4: Różne przyrządy do badań lub testowania
38437000-7: Pipety i akcesoria laboratoryjne
39220000-0: Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
38432200-4: Chromatografy
33793000-5: Laboratoryjne wyroby szklane
19520000-7: Produkty z tworzyw sztucznych
42910000-8: Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji
42513000-5: Urządzenia chłodnicze i mrożące
42996400-8: Mieszadła
38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38433000-9: Spektrometry
42959000-3: Zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie domowym
38416000-4: pH-metry
42214000-9: Piece kuchenne, suszarki do produktów rolnych oraz urządzenia do gotowania lub podgrzewania
38436310-6: Płyty grzejne
38436600-6: Homogenizatory zanurzeniowe
38540000-2: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
39710000-2: Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
42940000-7: Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw
42924740-8: Wysokociśnieniowa aparatura czyszcząca
39711400-3: Ruszty, płyty grzewcze (AGD), płytki do podgrzewania potraw i pierścienie do gotowania
42123000-7: Sprężarki
33191100-6: Urządzenia sterylizujące
42980000-9: Generatory gazu
42921300-1: Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego
38434000-6: Analizatory
33190000-8: Różne urządzenia i produkty medyczne
38500000-0: Aparatura kontrolna i badawcza
39711100-0: Chłodziarki i zamrażarki

Wymagania

III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 
O udziel.e zamów. mogą ubiegać się wyk, którzy: nie podlegają wykluczeniu; spełniają warunki dot.: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zam. nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykaz oświa. składanych przez Wyk.w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz inne dok. wymagane do złożenia wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym: Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zam. w niniejszej SIWZ. Oświadczenia składa się na formularzu (JEDZ), sporządzonym zg. ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „JEDZ”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie UZP https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. W części IV JEDZ Wyk. może ograniczyć się jedynie do wypełnienia sekcji α (alfa). Wyk. może korzystać z narzędzi lub oprogra.które umożliwiają wypełnienie i utworzenie dok. elektroni. JEDZ, w szczególności w jednym z następujących formatów przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. Wyk. podpisuje JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5.9.2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579). Zam.przed udzie. zam., wezwie wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświad. lub dok., o których mowa w rozdziale IX pkt 5 niniejszej SIWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust 1 Zam. żąda, na wezwanie o którym mowa w ust. 4 powyżej następujących dok.:
a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
c. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Ciąg dalszy sekcji III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:Jeżeli wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast doku., o których mowa w ust. 5 pkt. a powyżej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok.wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
Dok., o których mowa w ust. 6 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skład. ofert. Jeżeli w kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. dotyczy, nie wydaje się dokum., o których mowa w tym ustępie, zastępuje się je dokum. zawierającym oświad. osoby, której dok. miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia zdania pier. stosuje się. Wyk.mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dok. wskazany w ust. 5 pkt. a powyżej, składa dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go doku. zawierającym oświa. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:nie podlegają wykluczeniu;spełniają warunki dotyczące:sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:
Zadanie 1: w kwocie: 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych).
Zadanie 2: w kwocie: 2 000,00.,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych).
Zadanie 3: w kwocie: 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych).
Zadanie 4: w kwocie: 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych)
Zadanie 5: w kwocie: 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych)
Zadanie 6: w kwocie: 1500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
Zadanie 7: w kwocie: 100,00 zł. (słownie: sto złotych).
Zadanie 8: w kwocie: 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych).
Zadanie 9: w kwocie: 200,00 zł. (słownie: dwieście złotych).
Zadanie 10: w kwocie: 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych).
Zadanie 11: w kwocie: 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych)
Zadanie 12: w kwocie: 100,00 zł. (słownie: sto złotych).
Zadanie 13: w kwocie: 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych).
Zadanie 14: w kwocie: 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych).
Zadanie 15: w kwocie: 300,00 zł. (słownie: trzysta złotych).
Zadanie 16: w kwocie: 100,00 zł. (słownie: sto złotych).
Zadanie 17: w kwocie: 12 000,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
Zadanie 18: w kwocie: 400,00 zł. (słownie: czterysta złotych).
Zadanie 19: w kwocie: 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).
Zadanie 20: w kwocie: 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych).
Zadanie 21: w kwocie: 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych).
Zadanie 22: w kwocie: 300,00 zł. (słownie: trzysta złotych).
Zadanie 23: w kwocie: 300,00 zł. (słownie: trzysta złotych).
Zadanie 24: w kwocie: 400,00 zł. (słownie: czterysta złotych)
Zadanie 25: w kwocie: 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).
Zadanie 26: w kwocie: 800,00 zł. (słownie: osiemset złotych).
Zadanie 27: w kwocie: 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych).
Zadanie 28: w kwocie: 400,00 zł. (słownie: czterysta złotych).
Zadanie 29: w kwocie: 1 800,00 zł. (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych).
Zadanie 30: w kwocie: 300,00 zł. (słownie: trzysta złotych).
Zadanie 31: w kwocie: 100,00 zł. (słownie: sto złotych).
Zadanie 32: w kwocie: 2 000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych).
Zadanie 33: w kwocie: 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych).
Zadanie 34: w kwocie: 12 000,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
Zadanie 35: w kwocie: 800,00 zł. (słownie: osiemset złotych).
2. Dopuszczalne formy wadium:
1) w pieniądzu,
2) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancje bankowe,
4) gwarancje ubezpieczeniowe,
5) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. Nr 42, poz. 359 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w formie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego:
Bank PKO S.A. Oddział w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166
Nr Konta: 77 1240 6003 1111 0000 4942 8931 – z dopiskiem „wadium-przetarg nieograniczony sprawa nr: SZP.250.8.2019
Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przelewu należy dołączyć do oferty.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Ciąg dalszy sekcji III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
4. Wadium w innej formie niż pieniądz
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oryginał niniejszych gwarancji w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do ich wystawienia należy dołączyć do oferty.
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
6. Kwota wadium określona została w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 12.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:nie podlegają wykluczeniu;spełniają warunki dotyczące:zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.
Zamawiający żąda załączenia do oferty:opisów technicznych, kart katalogowych lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego - nie dotyczy zadania 7; zadanie 11; zadanie 12; zadanie 14 poz. 4, 7, 8; zadanie 17 poz. 3-8, 19, 20, 29, 32, 35, 36, 37, 42, 45, 50, 52-55, 63, 72; zadanie 20 poz. 2,5; zadanie 34 poz. 4, 8, 25; zadanie 35.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony do Zamawiającego (adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji ul. Nowoursynowska 159c, Budynek 32, 02-776 Warszawa), ustawiony i uruchomiony w miejscu wskazanym przez użytkownika, w sposób umożliwiający natychmiastowe używanie zgodnie z przeznaczeniem (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3.1-3.35 do SIWZ).
Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Osoba do kontaktu

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
Warszawa
02-787
Polska
Osoba do kontaktów: Władysław Sadowski, Sekcja Zamówień Publicznych, budynek nr 10, pok. 41, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa; Katarzyna Cieszyńska, Biuro Projektu „Centrum Żywności i Żywienia”, ul. Nowoursynowska 159 c, Budynek 32, pokój C49, 02-776 Warszawa
Tel.: +48 225931390 / 225935591
E-mail: czz@sggw.pl
Faks: +48 225931384
Kod NUTS: PL911 Adresy internetowe: 
Główny adres: www.sggw.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień: 
W perspektywie projektu przewiduje się około 1 wznowienie udzielenia zamówienia publicznego o podobnym charakterze w latach 2019-2020.

Miejsce i termin składania ofert

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
02-787 Warszawa
Nowoursynowska 166,10;00

2019-06-12

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
02-787 Warszawa
Nowoursynowska 166,12;00

2019-06-12

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych 
VI.3) Informacje dodatkowe: 
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:Zgz art.10a ust.1 ustawy w postęp. o udzielenie zam. komunikacja między zam. a wyk., a w szczególności składanie ofert oraz oświad. w tym oświad. składanego na formularzu JEDZ zam.a odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Szczegół. warunki w tym zakresie określają przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
Z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępo. o udzielenie zam. publicz.oraz udostępniania i przechowywania dok. elektronicznych.W postępo. o udzie. zam. komunikacja między Zam., a Wyk. odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Zam. wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wyk.i: Władysław Sadowski (22) 59 313 90, Agnieszka Dydak tel. (22) 59 313 89, Katarzyna Cieszyńska tel. (22) 59 355 91, e-mail: czz@sggw.pl. Informacyjnie: godziny pracy osób wyznaczonych do kontaktu: codziennie od pon. do piąt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00-16:00.Wyk. zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzie. zam. publi., musi posiadać konto na ePUAP. Wyk. posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.Wymagania tech. i organizacyjne wysyłania i odbierania dok. elektronicznych, elektronicznych kopii dok. i oświa.oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się i stosować wytyczne w.w Regulaminów. Max rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dok. elektronicznych, oświad. lub elektronicznych kopii dok. lub oświad. oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udziel. zam. dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. Sposób komunikowania się Zam. z Wyk.(nie dotyczy skład. ofert) W postęp. o udziel. zam. komunikacja pomiędzy Zam. a Wyk. w szczególności składanie oświad., wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie inf. odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zam. i Wyk. posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania). Zam. może również komunikować się z Wyk. za pomocą poczty elektronicznej, email: czz@sggw.pl Dok. elektroniczne, oświad. lub elektroniczne kopie doku. lub oświad. składane są przez Wyk. za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zama. dopuszcza również możliwość skład. Dok.w elektronicznych, oświad. lub elektroni. kopii doku. lub oświad. za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia doku. elektronicznych, oświad. lub elektronicznych kopii doku. lub oświad. musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.06.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postęp. o udzielenie zam. publicznego oraz udostępniania i przechowywania dok. elektronicznych oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17.10.2018 r. zmieniającym ww. rozporządz. (Dz. U. poz. 1991), a także zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dok., jakich może żądać zamaw. od wyk. w postęp. o udzielenie zam. oraz zgodnie z zapisami rozporządz. zmieniającego powyższe tj. Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r.
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224537701
Faks: +48 224537700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
10. Pozostałe kwestie związane ze środkami ochrony prawnej określone są w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224537701
Faks: +48 224537700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 06/05/2019
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212739-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2019-05-08