Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Leśny Bank Genów Kostrzyca
58-535 Miłków
Miłków 300
Tel. 75 7131048 wew. 131
Fax. 757 131 754
E-mail Dorota.Jasik@lbg.lasy.gov.pl
WWW bip.lasy.gov.pl

Województwo

dolnośląskie

Powiat

jeleniogórski + Jelenia Góra

Treść zamówienia

Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych niezbędnych do realizacji bieżących zadań przez pracownie laboratoryjne Leśnego Banku Genów Kostrzyca. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przedmiotowego zamówienia (SIWZ). Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań dotyczących realizacji niniejszego zamówienia publicznego zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Autoklaw1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Mikrofalowy autoklaw do sterylizacji płynów i pożywek laboratoryjnych zoptymalizowany do używania ze wszystkimi rodzajami kolb laboratoryjnych i butelek o pojemności od 100 do 500 ml z możliwością zastosowania butelek z tworzyw sztucznych do 135°C - 1 sztuka. Dane techniczne: • Wymiary: ø 280 x 427 mm (+/- 50 mm), • Obudowa wykonana ze stali i tworzyw sztucznych, • Waga: ok. 15 kg (+/- 2 kg), • Objętość komory procesowej: 2 dm3, • Ekran dotykowy do ustawiania przebiegu sterylizacji i podglądu procesu, • Sterylizacja za pomocą mikrofal, • Temperatura sterylizacji: do 135ºC, • Ekspozycja na wysoką temperaturę: ok. 60 s (+/- 30 s), • Czas nagrzewania/schładzania: 90 – 270 s / ok. 240 – 480 s, • Czas procesu: 420 -750 s (od włożenia do wyjęcia naczynia) (+/- 300 s), • Temperatura po zakończeniu procesu: 95ºC (+/- 5˚C), • Zasilanie: 230V/50Hz, • Moc wyjściowa: 0,95kW, • Maksymalny pobór prądu: 8A, • Ciśnienie robocze: 3,6 bar (+/- 0,5 bar), • Ciśnienie maksymalne: 5 bar (+/- 0,5 bar), • Częstotliwość fal elektromagnetycznych: 2450MHz, • Archiwizacja danych: Karta MicroSD. Warunki dodatkowe: 1. Rękawica ochronna w zestawie – 1 sztuka; 2. Mieszadło magnetyczne z pokryciem PTFE w zestawie, 3. Urządzenie zgodne ze standardami CE, 4. Do urządzenia dołączona instrukcja użytkowania w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej, specyfikacja techniczna producenta; 5. Okres gwarancyjny minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń; 6. Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2018 roku lub 2019 roku; 7. Serwis wykonujący naprawy pogwarancyjne i wsparcie techniczne na terenie Polski. 8. Dostawa, instalacja i uruchomienie przedmiotu w siedzibie Zamawiającego – uwzględnione w cenie urządzenia, 9. Szkolenie dla 5 pracowników laboratorium w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia, w siedzibie Zamawiającego, po zainstalowaniu przedmiotu zamówienia. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33191110-9, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena60,00Okres gwarancji jakości30,00Termin płatności10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2Nazwa: Autoklaw parowy i ciśnieniowy, pionowy z funkcją aparatu Kocha1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Autoklaw parowy i ciśnieniowy, pionowy do sterylizacji materiałów stałych oraz do sterylizacji płynów (w tym pożywek agarowych) - 3 sztuki. Opis wymagań minimalnych: • pojemność użytkowa komory autoklawu [L]: 80 (dopuszcza się +10 L), • wymiary zewnętrzne [mm] (szer. x głęb. x wys.): 700 x 700 x 1100 (dopuszcza się +/-100), • temperatura sterylizacji [°C]: od 100°C (dopuszcza się +/- 10°C) do max. 134°C, • funkcja aparatu Kocha, • wbudowana wytwornica pary, • kolumna jonowymienna do uzdatniania wody • możliwość samodzielnego programowania temperatury oraz długości sterylizacji, • system szybkiego chłodzenia, • system próżniowy, • podtrzymywanie ciśnienia w komorze (możliwość sterylizacji płynów bez ich wrzenia), • dwa kosze do załadowania wsadu do sterylizacji o wymiarach [mm] Ø360x 270 (dopuszcza się +/- 50), • wyświetlacz z podglądem parametrów i przebiegu sterylizacji, • możliwość podłączenia w przyszłości drukarki, • max. ciśnienie [bar]: max. 2,5 • zasilanie elektryczne [kW]: max. 7,0 (400V) • komora, płaszcz, drzwi komory, wytwornica pary wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, gatunek stali minimum: 316L lub 316 TI. • podłączenie wszystkich trzech urządzeń do jednego systemu uzdatniania wody, produkującego wodę uzdatnioną, zgodnie z normą PN/EN 285. Warunki dodatkowe: 1. Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2018 r. lub w 2019 r. 2. Urządzenie zgodne z Dyrektywą ciśnieniową 201/68/UE. 3. Do urządzenia dołączona skrócona instrukcja użytkowania w języku polskim. 4. Do urządzenia dołączona specyfikacja techniczna producenta. 5. Okres gwarancyjny minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, 6. Jeden pełny przegląd urządzenia na 4 tygodnie przed zakończeniem okresu gwarancji. 7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. 8. Dostawa, instalacja i uruchomienie przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego – uwzględnione w cenie przedmiotu zamówienia. 9. Szkolenie dla 4 pracowników laboratorium w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, po zainstalowaniu urządzenia. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33191110-9, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena60,00Okres gwarancji jakości30,00Termin płatności10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
"Numer referencyjny:
S.270.1.1.2019

Specyfikacja

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/lbg_kostrzyca/zamowienia_publiczne/pg_...

LINK do SIWZ

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/lbg_kostrzyca/zamowienia_publiczne/pg_201901080579658761577

CPV

33191110-9: Autoklawy

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. 2. Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych wyżej w pkt 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Poza oświadczeniami, o których mowa w Sekcji III.3) niniejszego ogłoszenia Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) formularz Oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ), 2) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, 3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej,4) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z rozdziałem VI pkt 4 SIWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia i terminu płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

tel. 75 7131048 wew. 131, e-mail Dorota.Jasik@lbg.lasy.gov.pl, faks 757 131 754.
Adres strony internetowej (URL): www.lbg.lasy.gov.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 
Okres w dniach 56
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Leśny Bank Genów Kostrzyca
58-535 Miłków
Miłków 300, godzina: 10:00

2019-01-16

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
Cena 60,00 
Okres gwarancji jakości 30,00 
Termin płatności 10,00

Uwagi

Adres:
Leśny Bank Genów Kostrzyca, 58-535 Miłków 300
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-16
godzina: 10:00
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Poza oświadczeniami, o których mowa w Sekcji III.3) niniejszego ogłoszenia Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) formularz Oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ), 2) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, 3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej,4) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z rozdziałem VI pkt 4 SIWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia i terminu płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data dodania

2019-01-09