Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
40-007 Katowice
ul. Bankowa 12
Tel. 323 592 048
Fax. 323 592 048
E-mail dzp-l@us.edu.pl
WWW dzp.us.edu.pl/zamowienia/dostawy

Województwo

śląskie

Powiat

Katowice

Treść zamówienia

Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych” zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 2A-B do SIWZ. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji nie wcześniej niż 2017r.), posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty dopuszczające urządzenia do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. 2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzeń, dostawę, rozładunek i wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, konfigurację , uruchomienie, przeszkolenie na miejscu pracowników (co najmniej 2) a także bezpłatny serwis gwarancyjny. 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Część A: Układ stabilizacji temperatury spektrometru dielektrycznego – 1szt.1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa układu stabilizacji temperatury spektrometru dielektrycznego-1 szt. zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2A do SIWZ. Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji nie wcześniej niż 2017r.), posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty dopuszczające urządzenia do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. 2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzeń, dostawę, rozładunek i wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, konfigurację , uruchomienie, przeszkolenie na miejscu pracowników (co najmniej 2) a także bezpłatny serwis gwarancyjny. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38410000-2, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena brutto60,00okres gwarancji40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:termin dostawy nie wcześniej niż 1.10.2018r.
Część nr: 2Nazwa: Część B: Analizator impedancji z interfejsem testowym i akcesoriami – 1 szt.1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora impedancji z interfejsem testowym i akcesoriami -1 szt. zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2B do SIWZ. Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji nie wcześniej niż 2017r.), posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty dopuszczające urządzenia do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. 2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzeń, dostawę, rozładunek i wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, konfigurację , uruchomienie, przeszkolenie na miejscu pracowników (co najmniej 2) a także bezpłatny serwis gwarancyjny. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38410000-2, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena brutto60,00okres gwarancji40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:termin dostawy nie wcześniej niż 1.10.2018r.
"Numer referencyjny:
DZP.381.077.2018.DW

Specyfikacja

dzp.us.edu.pl/zamowienia/dostawy 

LINK do SIWZ

http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/dostawy

CPV

38410000-2: Przyrządy pomiarowe

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W zakresie pozostałych podstaw wykluczenia (z zastrzeżeniem ust. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp), Zamawiający oprze się na treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego rozdziału. 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się okumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 2 stosuje się odpowiednio III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
Opis techniczny oferowanych urządzeń, wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych spełniających wymagania Zamawiającego określone w SIWZ (załączniki 2A-B do SIWZ) III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1) Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Forma dokumentu:Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie 2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Forma Dokumentu: Oryginał.

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 
Okres w dniach 90
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, pok. 69, IIIp 
40-007 Katowice
ul. Bankowa 12, godzina: 09:30

2018-08-21

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
Cena brutto 60,00 
Okres gwarancji 40,00

Uwagi

Adres:
Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice pok. 69, IIIp 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-21
godzina: 09:30
Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, którejdane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz obowiązkiinformacyjne Wykonawcy wynikające z RODO znajdują się w rozdz. XIV SIWZ 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Forma dokumentu:Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie 2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Forma Dokumentu: Oryginał.

Data dodania

2018-08-06