Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii
50-383 Wrocław
Ul. Joliot-Curie 14
Tel. 71 375 22 15, 71 375 20 11
Fax. 71 375 7420
E-mail przetarg@chem.uni.wroc.pl
WWW www.bip.uni.wroc.pl

Województwo

dolnośląskie

Powiat

wrocławski + Wrocław

Treść zamówienia

Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Specyfikacja

www.bip.uni.wroc.pl

LINK do SIWZ

http://www.bip.uni.wroc.pl/918/285/wch2410082018ab-dostawa-urzadzen-laboratoryjnych.html

Załączniki do spec.

ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Wymagania

1) dokumentu poświadczającego należyte wykonanie dostawy (np. referencje). Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie, co najmniej jedną dostawę urządzeń laboratoryjnych o wartości brutto nie mniejszej
niż :
Zadanie 1: 32 000,00 PLN
Zadanie 2: 60 000,00 PLN
Zadanie 3: 18 000,00 PLN
2) oświadczenia Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu
3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
Zamawiający uzna warunki za spełnione, jeżeli Wykonawca przedłoży wszystkie wymagane
dokumenty i oświadczenia. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej, stanowić będzie
podstawę dopuszczenia złożonej oferty do badania pod kątem spełnienia wymagań
merytorycznych i technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, a w przypadku
pozytywnego wyniku tego badania do oceny według wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu
kryteriów oceny ofert.
Zamawiający może wezwać Wykonawcę, który nie złożył oświadczeń lub dokumentów, lub
który złożył dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie oraz
do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty.

Osoba do kontaktu

Pani mgr Hanna Skornowicz - w zakresie spraw formalnych tel. 713757433

Wymagany termin realizacji zamówienia

22 maja 2018r. o godz. 11.00

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii
50-383 Wrocław
Ul. Joliot-Curie 14, pokój nr 10, godz. 11.00

2018-05-22

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena 100 pkt. Najniższa cena x 100
cena oferty badanej

Data dodania

2018-05-14