Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Dane organizatora

ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE COLFARM S.A.
39-900 Mielec
Wojska Polskiego 3
E-mail bmajkutewicz@colfarm.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1087648

Województwo

podkarpackie

Powiat

mielecki

Treść zamówienia

Dostawa urządzeń laboratoryjnych -.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: 1. Cel zamówienia: 
a) dostawa Komory klimatycznej – 1 szt.
b) dostawa Komory klimatycznej – 1 szt. 
c) dostawa Komory klimatycznej do testów fotostabilności – 1 szt.
d) dostawa Suszarki laboratoryjnej – 1 szt.
e) dostawa Chłodziarki laboratoryjnej – 1 szt. 
f) dostawa Zamrażarki laboratoryjnej – 1 szt. 
g) dostawa Inkubatora laboratoryjnego – 1 szt. 
2. Urządzenia muszą spełniać minimalne parametry opisane w punkcie nr III Szczegółowy opis zamówienia niniejszego zapytania ofertowego.
3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, udowodnienie równoważności urządzeń leży po stronie Wykonawcy na etapie składania ofert. 
4. Numer i nazwa kodu CPV: 
a) 38970000-5 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne;
b) 38970000-5 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne;
c) 38970000-5 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne;
d) 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego);
e) 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego);
f) 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego);
g) 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego);
5. Wykonawca zapewni:
a) min. 24 miesięczny okres gwarancji dla każdej komory klimatycznej.
b) min. 24 miesięczny okres gwarancji dla suszarki laboratoryjnej.
c) min. 12 miesięczny okres gwarancji dla chłodziarki laboratoryjnej.
d) min. 12 miesięczny okres gwarancji dla zamrażarki laboratoryjnej.
e) min. 24 miesięczny okres gwarancji dla inkubatora laboratoryjnego.
6. Wykonawca zagwarantuje min.10 letni okres dostępności części wymiennych.
7. Z uwagi na zakres realizowanych prac badawczych z wykorzystaniem planowanych do zakupu urządzeń, Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu do 48 godzin.
8. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
9. Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń w języku polskim.
10. Wykonawca dostarczy urządzenia nowe, aktualnie produkowane.
11. Wszystkie koszty, w szczególności koszty opakowania, transportu, rozładunku, ubezpieczenia w trakcie Dostawy oraz instalacji ponosi Wykonawca – pozycje te nie mogą być wyszczególnione w kosztorysie, ofertach oraz ewentualnych przyszłych fakturach. 
12. Wykonawca zapewni kwalifikację (IQ, OQ), dostarczy dokumentację oraz wykona testy w siedzibie Zamawiającego z zapewnieniem wszystkich niezbędnych materiałów do testów.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego. Zmiana może nastąpić w każdym czasie trwania zapytania, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie ogłoszona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie: 
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Z uwagi na obszerny opis przedmiotu zamówienia szczegółowe informacje zawiera załącznik do niniejszego zapytania tj. Zapytanie ofertowe nr 2.1POIR/3/2018.pdf.
Opis: Przedmiot zamówienia obejmuje następujęce zadania: 
a) dostawa Komory klimatycznej – 1 szt.
b) dostawa Komory klimatycznej – 1 szt. 
c) dostawa Komory klimatycznej do testów fotostabilności – 1 szt.
d) dostawa Suszarki laboratoryjnej – 1 szt.
e) dostawa Chłodziarki laboratoryjnej – 1 szt. 
f) dostawa Zamrażarki laboratoryjnej – 1 szt. 
g) dostawa Inkubatora laboratoryjnego – 1 szt.
Kod CPV: 38000000-5
Nazwa CPV: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1087648

Załączniki do spec.

Zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego_nr_2_1POIR_3_2018.pdf
Zalacznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_nr_2_1POIR_3_2018.pdf
Zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_nr_2_1POIR_3_2018.pdf
Zalacznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_nr_2_1POIR_3_2018 (edytowalny).doc
Zapytanie_ofertowe_nr_2.1POIR_3_2018.pdf
Zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_nr_2_1POIR_3_2018 (edytowalny).doc
Zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego_nr_2_1POIR_3_2018 (edytowalny).doc

CPV

38970000-5: Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wymagania

Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oferta ogólna wg wzoru z zapytania – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2.1POIR/3/2018.
2. Lista referencji wg wzoru z zapytania - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2.1POIR/3/2018 wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację zlecenia np. listami referencyjnymi.
3. Oświadczenie dotyczące terminowości zrealizowanych dostaw wg wzoru z zapytania – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2.1POIR/3/2018.
4. Katalogi z parametrami oferowanych urządzeń i osprzętu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia wynikających np. z przyczyn technicznych;
b) obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy; 
c) okoliczności siły wyższej; 
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
2. Warunkiem tego jest zgoda obydwu stron umowy oraz ewentualna zgoda Instytucji Pośredniczącej.
Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oferta ogólna wg wzoru z zapytania – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2.1POIR/3/2018.
2. Lista referencji wg wzoru z zapytania - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2.1POIR/3/2018 wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację zlecenia np. listami referencyjnymi.
3. Oświadczenie dotyczące terminowości zrealizowanych dostaw wg wzoru z zapytania – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2.1POIR/3/2018.
4. Katalogi z parametrami oferowanych urządzeń i osprzętu.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: bmajkutewicz@colfarm.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Bogna Majkutewicz
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: niezwłocznie po podpisaniu umowy.
2. Zakończenie realizacji zamówienia: 30.04.2018r.
3. Miejsce realizacji zamówienia: województwo podkarpackie, ul. Wojska Polskiego 3, 39 - 300 Mielec.

Miejsce i termin składania ofert

ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE COLFARM S.A.
39-900 Mielec
Wojska Polskiego 3 bmajkutewicz@colfarm.pl do godz. 15:00

2018-02-23

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

1. Kryteria oceny
a) Cena netto w PLN: waga: 90% (90 pkt.)
Przez kryterium „Cena netto w PLN” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Cena netto w PLN” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co)* 90 (maksymalna liczba punktów)
gdzie:
• Cn – najniższa zaproponowana cena netto
• Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
• Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto w PLN”
Punkty będą przyznawane według powyższego wzoru do jednego miejsca po przecinku (bez zaokrągleń).
b) Efektywność energetyczna urządzeń - Waga: 10% (10 pkt) Przez efektywność energetyczną urządzeń należy rozumieć moc urządzeń wyrażoną w jednostce Wat.
W ramach niniejszego kryterium 10 punktów (10%) przyznane zostanie podmiotowi, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod kątem łącznie mniejszego zużycia energii elektrycznej na godzinę (kWh). W tym celu wymagane będzie podanie łącznej mocy urządzeń wyrażonej w jednostce Wat. Na tej podstawie Wykonawca wyliczy zużycie energii elektrycznej przez te urządzenia na godzinę (kWh) – według przelicznika: 1 000 W = 1 kWh. Punkty zostaną przyznane wg wzoru:
E = (En/Eo)*10 (maksymalna liczba punktów)
gdzie:
• En – najniższa zaoferowana moc urządzeń, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
• Eo – Moc urządzeń wyrażona w ofercie badanej
• E – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Efektywność energetyczna urządzeń”
W przypadku wskazania wartości w jednostkach innych niż w zapytaniu punkty w ramach niniejszego kryterium nie zostaną przyznane.
Punkty będą przyznawane według powyższego wzoru do jednego miejsca po przecinku (bez zaokrągleń).
2. Otwarcie ofert jest niejawne. 
3. Oferent jest związany swoją ofertą przez okres 30 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert. 
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
6. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z metodologią przyjętą w zapytaniu ofertowym oraz odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Warunkach zapytania ofertowego.
7. Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu badania ofert pod względem zgodności z Warunkami zapytania ofertowego, tj. najpóźniej w ciągu 15 dni od zakończenia składania ofert, powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty podając: nazwę i adres siedziby Wykonawcy wraz z uzasadnieniem wyboru lub zamknięciu zapytania ofertowego bez dokonania wyboru jakiejkolwiek oferty. 
8. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu przewidzianego na wybór najkorzystniejszej oferty wskazany w pkt 7, w przypadku zaistnienia, niezależnych od Zamawiającego przyczyn tj. konieczność uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Oferentów. 
9. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: 1. Oferty należy składać osobiście lub listowanie na adres Z.F. Colfarm S.A. ul. Wojska Polskiego 3, 39 - 300 Mielec lub drogą elektroniczną na adres: bmajkutewicz@colfarm.pl w postaci skanów podpisanych dokumentów. 
2. Termin na składanie ofert wynosi 14 dni, licząc od dnia następnego po dniu publikacji zapytania na stronie internetowej http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz stronie www.colfarm.pl i kończy się 23.02.2018r. o godz. 15:00
3. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
4. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym zamówieniu, w języku polskim w formie pisemnej na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. 
5. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ograniczonym zakresie tj. z uwagi na konieczność dostawy systemu do wstępnego uzdatniania wody obsługującego wszystkie wymagane zapytaniem komory klimatyczne (Szczegółowy opis zamówienia, poz. 1÷3 tabeli), Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych dla tych urządzeń. 
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. 
10. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę. 
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.
12. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo, opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”. 
13. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo, opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”.
14. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w czystej kopercie lub innym opakowaniu opatrzonym zapisem „Oferta w postępowaniu nr 2.1POIR/3/2018” – w przypadku składania ofert w formie papierowej wraz z nazwą i adresem Wykonawcy. 
15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
16. W przypadku złożenia oferty w wersji elektronicznej w postaci skanów podpisanych dokumentów Wykonawca opatrzy wiadomość tytułem: „Oferta w postępowaniu nr 2.1POIR/3/2018”.
17. W przypadku oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Zamawiający może dokonać korekty niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. 
18. W sytuacji, w której Wykonawca nie zastosuje określonych w zapytaniu wymagań co do sposobu przygotowania i złożenia oferty, Zamawiający może odrzucić ofertę z przyczyn formalnych. Wówczas oferta nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Wszelkie decyzje w zakresie odrzucenia oferty z przyczyn formalnych należą do Zamawiającego i zostaną podjęte ze szczególnym uwzględnieniem dobra postępowania ofertowego i efektywnej realizacji projektu. 
19. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy nie będą się ubiegać o rekompensatę żadnych kosztów względem Zamawiającego.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: podkarpackie Powiat: mielecki Miejscowość: Mielec 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-02-09