Dostawa urządzeń laboratoryjnych.

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
40-007 Katowice
ul. Bankowa 12
Tel. 323 592 048
Fax. 323 592 048
E-mail dzp-l@us.edu.pl
WWW bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ea5c4b26-8351-48d6-b8b5-ebc9e5ca609a

Województwo

śląskie

Powiat

Katowice

Treść zamówienia

Dostawa urządzeń laboratoryjnych. 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2A-B do SIWZ, zwanych dalej „urządzeniami”. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji 2016 -2017), posiadać stosowne certyfikaty, atesty, raporty dopuszczające urządzenia do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. 2. Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzeń, dostawę, rozładunek i wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a także bezpłatny serwis gwarancyjny. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 A-B do SIWZ. 4.Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, zgodnie poniższym podziałem: a)Część A: Cyrkulator grzewczo-chłodzący – 1 szt. b)Część B : Zestaw do rejestracji temperatury wody – 1 zestaw. 5.Termin realizacji zamówienia: 1)Część A: do 35 dni od daty zawarcia umowy, nie krócej niż 1 dzień. 2)Część B: do 28 dni od daty zawarcia umowy, nie krócej niż 1 dzień 6.Adres dostawy: a)Część A: Instytut Fizyki, Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej Uniwersytetu Śląskiego ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów, b)Część B: Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Hydrologii i Geologii Inżynierskiej, Uniwersytetu Śląskiego, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec; 7. Wymagany minimalny termin gwarancji: a)Część A - 24 m-ce, b)Część B - 12 m-cy. 8. Warunki płatności (termin płatności): do 21 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. 9. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: CZĘŚC A1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1)Przedmiotem zamówienia w zakresie częsci A jest dostawa Cyrkulatoara grzewczo-chłodzącego – 1 szt. 2)Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzeń, dostawę, rozładunek i wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a także bezpłatny serwis gwarancyjny. 3)Termin realizacji zamówienia: do 35 dni od daty zawarcia umowy, nie krócej niż 1 dzień. 4)Adres dostawy: Instytut Fizyki, Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej Uniwersytetu Śląskiego ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów, 5) Wymagany minimalny termin gwarancji: Część A - 24 m-ce. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42943000-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 35
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena brutto60,00okres gwarancji30,00termin realziacji10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2Nazwa: CZĘŚĆ B1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1)Przedmiotem zamówienia w zakresie części B jest dostawa Zestawu do rejestracji temperatury wody – 1 zestawu. 2)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr B do SIWZ. 3)Termin realizacji zamówienia: do 28 dni od daty zawarcia umowy, nie krócej niż 1 dzień 4)Adres dostawy: Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Hydrologii i Geologii Inżynierskiej, Uniwersytetu Śląskiego, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec; 5)Wymagany minimalny termin gwarancji: 12 m-cy. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38410000-2, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena brutto 60,00okres gwarancji30,00termin realizacji10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
"Numer referencyjny:
DZP.381.100.2017.DW

Specyfikacja

www.us.edu.pl/zamowienia/dostawy 

LINK do SIWZ

http://dzp.us.edu.pl/dostawa-urzadzen-laboratoryjnych-21

CPV

42943000-8: Łaźnie termostatyczne i akcesoria
38410000-2: Przyrządy pomiarowe

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. W zakresie pozostałych podstaw wykluczenia (z zastrzeżeniem ust. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp), Zamawiający oprze się na treści oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 SIWZ. 3. Wykonawcy zagraniczni: a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 3 lit. a) stosuje się odpowiednio. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
Opis techniczny oferowanych urządzeń wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, spełniający wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ (załącznik nr 2A-B do SIWZ). Przykładowy wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. /2.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Oryginał.

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
40-007 Katowice
ul. Bankowa 12, pok. 69 (III piętro), godzina: 09:30 

2017-09-19

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
cena brutto 60,00 
okres gwarancji 30,00 
termin realizacji 10,00

Uwagi

Adres:
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 69 (III piętro) 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-19
godzina: 09:30
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. /2.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Oryginał.

Data dodania

2017-09-08